Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ VII
THE 7-th NATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ECOLOGY AND BIOLOGICAL RESOURCES
Kích chuột để xem thông báo số 1 -
Click to see the 1st announcement
Kích chuột để tải mẫu đăng ký -
Click to download registration template
Kích chuột để xem thông báo số 2 -
Click to see the 2nd announcement
Kích chuột để xem thông báo số 3 -
Click to see the 3rd announcement
Thông báo thu tiền hỗ trợ in đối với bài báo đăng trong tuyển tập Hội nghị -
Announcement on the payment for the report printing

Danh sách đã đăng ký -
List of registered persons
(Danh sách đã đăng ký được cập nhật mỗi ngày 1 lần - List of registered persons is updated once a day)

Danh sách báo cáo đã nhận được - List of received reports;


Danh sách báo cáo được chấp nhận đăng trong tuyển tập Hội nghị
List of reports accepted to be included in the Conference proceedings

Kích chuột để xem danh sách sắp xếp theo số thứ tự bàiTUYỂN TẬP HỘI NGHỊĐăng ký trực tuyến - Online registration
(Ngôn ngữ đăng ký (
Registration language): Người Việt - Tiếng Việt Unicode có dấu, Foreigner - English)
(Đề nghị không dùng chữ in hoa -
Please do not use uppercase)

Họ và tên đệm (Family and middle name):
Tên (Given name):
Giới tính (Gender):
Học hàm (Academic title):
Học vị (Academic degree):
Chức danh (Job title):
Chức vụ (Position):
Điện thoại cố định (Tel.):
Điện thoại di động (Mobile):
Fax:
Email:
Cơ quan (Institution):
Địa chỉ (Address):
Đăng ký tham dự: có/không (Register to participate: Yes/No):
Đăng ký viết bài: có/không (Register to submit paper: Yes/No):
Đăng ký trình bày: có/không (Register to make oral presentation: Yes/No):
Tên bài (Paper title):


Về đầu trang

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (844) - 38360169;  Fax. (844) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Sunday, 3/26/2023
Lần truy cập:
1996919
Số người đang truy cập: 171