VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIETNAM ACADEMY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
INSTITUTE OF ECOLOGY AND BIOLOGICAL RESOURCES

 

Dự án điều tra cơ bản: "Điều tra đa dạng sinh học, đánh giá tiềm năng hoạt chất sinh học của ngành Rêu tản (Marchantiophyta) và ngành Rêu sừng (Anthocerotophyta) ở các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam", mã số: UQĐTCB.05/19-20.
Project: Survey on biodiversity and assessment of bioactive compounds potential of the Marchantiophyta and Anthocerotophyta in the northern mountainous provinces of Vietnam

Chủ nhiệm dự án: PGS.TS Nguyễn Văn Sinh
Project leader: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Van Sinh

CƠ SỞ DỮ LIỆU RÊU TẢN VÀ RÊU SỪNG CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM
LIVERWORTS AND HORNWORTS SPECIES DATABASE OF NORTHERN MOUNTAINOUS PROVINCES

Liên hệ: PGS.TS. Nguyễn Văn Sinh; Tel.: 0989548886; Email: nvsinh@gmail.com
Contact: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Van Sinh; Tel.: 0989548886; Email: nvsinh@gmail.com
Bản quyền tác giả (Copyright): Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Institute of Ecology and Biological Resources)Hiển thị toàn bộ (Display all)
Tìm theo chuỗi ký tự (String searching)
Chọn ngành (Select a Division/Phylum)

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (844) - 38360169;  Fax. (844) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Sunday, 9/25/2022
Lần truy cập:
1936757
Số người đang truy cập: 40