VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIETNAM ACADEMY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

_____________________________________________________


VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
INSTITUTE OF ECOLOGY AND BIOLOGICAL RESOURCES

CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC - TÂY NGUYÊN III
THE NATIONAL PROGRAM TAY NGUYEN III

 

ĐỀ TÀI TN3/T07: Điều tra, đánh giá hệ sinh thái rừng khộp và rừng lá rộng thường xanh ở Tây Nguyên và đề xuất giải pháp bảo tồn.
Project TN3/T07: Survey and assess deciduous and broadleaf evergreen forest ecosystems of Tay Nguyen region and propose measures for their conservation

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Lê Xuân Cảnh
Project leader: Assoc.Prof.Dr. Le Xuan Canh

CƠ SỞ DỮ LIỆU SINH VẬT TÂY NGUYÊN
SPECIES DATABASE OF TAY NGUYEN REGION

Liên hệ: PGS.TS. Nguyễn Văn Sinh; Tel.: 0989548886; Email: nvsinh@gmail.com
Contact: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Van Sinh; Tel.: 0989548886; Email: nvsinh@gmail.com
Bản quyền tác giả (Copyright): Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Institute of Ecology and Biological ResourcesHiển thị toàn bộ (Display all)
Tìm theo chuỗi ký tự (String searching)
Chọn ngành (Select a Division/Phylum)