Institute of Ecology and Biological Resources

TRANG CHỦ

CÔNG BỐ KHOA HỌC

TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ

THƯ ĐIỆN TỬ

LIÊN HỆ

ENGLISH

DANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ BAN THƯỜNG TRỰC

DANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ BAN THƯỜNG TRỰC

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT

(Kèm theo Quyết định số 1367/QĐ-VHL ngày 08/9/2014
của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt
Nam về việc thành lập Hội đồng khoa học Viện STTNSV nhiệm kỳ 2014-2017,

Quyết định số 1450/QĐ-VHL ngày 24/09/2014 về việc bổ nhiệm Ban Thường trực Hội đồng khoa học Viện STTNSV nhiệm kỳ 2014-2017,  

Quyết định số 1970/QĐ-VHL ngày 01/12/2016 về việc bổ sung thành viên Hội đồng khoa học Viện STTNSV nhiệm kỳ 2014-2017,  

Quyết định số 2153/QĐ-VHL ngày 28/12/2016 về việc bổ nhiệm thư ký Hội đồng khoa học Viện STTNSV nhiệm kỳ 2014-2017)
 

PGS. TS. Khuất Đăng Long:

 Chủ tịch HĐ

PGS.TS. Nguyễn Xuân Đặng:

 Phó chủ tịch HĐ

TS. Nguyễn Quảng Trường:

 UV, Thư ký- Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng

PGS.TS. Lê Xuân Cảnh:

 Ủy viên - Phòng Sinh thái viễn thám

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Châu:

 Ủy viên - Phòng Tuyến trùng học

PGS.TS. Trương Xuân Lam:

 Ủy viên - Phó viện trưởng, Trưởng phòng

PGS.TS. Nguyễn Văn Sinh:

 Ủy viên - Viện trưởng, Trưởng phòng

PGS.TS. Trần Huy Thái:

 Ủy viên - Phó viện trưởng, Trưởng phòng

TS. Lê Hùng Anh:

 Ủy viên - Trưởng phòng

TS. Trần Thế Bách:

 Ủy viên – Trưởng phòng

TS. Nguyễn Văn Đức:

 Ủy viên - Trưởng phòng

TS. Nguyễn Văn Hà:

 Ủy viên - Phó trưởng phòng

TS. Phạm Thị Nhị:

 Ủy viên - Phó trưởng phòng

TS. Trịnh Quang Pháp:

 Ủy viên - Trưởng phòng

TS. Đặng Tất Thế:

 Ủy viên - Trưởng phòng

TS. Vũ Đình Thống:

 Ủy viên - Trưởng phòng

TS. Đỗ Hữu Thư:

 Ủy viên - Trưởng phòng

Đầu trang

IEBR

Scientific council

Department of Administration

Department of Zoological Museum

Department of Experimental Entomology

Department of Verterbrate Zoology

Department of Insect Systematics

Department of Parasitology

Department of Insect Ecology

Department of Soil Ecology

Department of Aquatic Ecology

Department of Plant Ecology

Department of Remote Sensing Ecology

Department of Plant Resources

Department of Botany

Department of Ethnobotany

Department of Nematology

Department of Molecular Systematics and Conservation Genetics

Melinh Station for Biodiversity


Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ 7
Thông báo - Mẫu đăng ký


MỘT SỐ PHẦN MỀM
Các phần mềm


ĐỀ TÀI TN3/T07 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC - TÂY NGUYÊN 3

LINKS

LEGATO Project
LEGATO PROJECT
Tạp chí sinh học
Impact of MAngrove exploitation of the Benthic ecosystem and assessment of Ecological quality objectives -Vietnam and Belgium cooperation
CLB Xem chim Việt Nam

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (844) - 38360169;  Fax. (844) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Lần truy cập:
482283
Số người đang truy cập: 6