Institute of Ecology and Biological Resources

TRANG CHỦ

CÔNG BỐ KHOA HỌC

TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ

CƠ SỞ DỮ LIỆU

THƯ ĐIỆN TỬ

LIÊN HỆ

ENGLISH

DANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ BAN THƯỜNG TRỰC
QĐ 1076-VHL_Kien toan HDKH 6.2021

DANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ BAN THƯỜNG TRỰC

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT

(Kèm theo Quyết định số 1601/QĐ-VHL ngày 23/9/2019
của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt
Nam về việc thành lập
Hội đồng khoa học Viện STTNSV
nhiệm kỳ 2019-2022,

Quyết định số 1727/QĐ-VHL ngày 11/10/2019 về việc bổ nhiệm Ban Thường trực
Hội đồng khoa học Viện STTNSV nhiệm kỳ 2019-2022)  

Quyết định số 1076/QĐ-VHL ngày 11/06/2021 về việc Kiện toàn Ban Thường trực
Hội đồng khoa học Viện STTNSV nhiệm kỳ 2019-2022.  

GS. TS. Nguyễn Quảng Trường:

 Chủ tịch HĐ

GS.TS. Trần Thế Bách:

 Phó chủ tịch HĐ

TS. Lê Hùng Anh:

 UV, Thư ký - Trưởng phòng

GS.TS. Trương Xuân Lam:

 Ủy viên - Phó viện trưởng, Trưởng phòng

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Liên:

 Ủy viên - Phó trưởng phòng

PGS.TS. Nguyễn Văn Sinh:

 Ủy viên - Viện trưởng, Trưởng phòng

PGS.TS. Trần Huy Thái:

 Ủy viên - Phòng Tài nguyên thực vật

PGS.TS. Vũ Đình Thống:

 Ủy viên - Trưởng phòng

TS. Nguyễn Đức Anh:

 Ủy viên - Trưởng phòng

TS. Nguyễn Thế Cường:

 Ủy viên - Phó trưởng phòng

PGS.TS. Phạm Ngọc Doanh:

 Ủy viên - Phòng Ký sinh trùng học

TS. Nguyễn Văn Hà:

 Ủy viên - Phó trưởng phòng

TS. Phạm Quỳnh Mai:

 Ủy viên - Trưởng phòng

TS. Phạm Thị Nhị:

 Ủy viên - Trưởng phòng

TS. Trịnh Quang Pháp:

 Ủy viên - Trưởng phòng

TS. Bùi Văn Thanh:

 Ủy viên - Trưởng phòng

Đầu trang

IEBR

Scientific council

Department of Administration

Department of Zoological Museum

Department of Experimental Entomology

Department of Verterbrate Zoology

Department of Insect Systematics

Department of Parasitology

Department of Insect Ecology

Department of Soil Ecology

Department of Aquatic Ecology

Department of Plant Ecology

Department of Remote Sensing Ecology

Department of Plant Resources

Department of Botany

Department of Ethnobotany

Department of Nematology

Department of Molecular Systematics and Conservation Genetics

Melinh Station for Biodiversity


Since August 4, 2022

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ VIII
- THÔNG BÁO SỐ 1
Nghiên cứu xây dựng cơ sở ban đầu cho lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật tại Viện Khoa học quốc gia Lào
MỘT SỐ PHẦN MỀM

Phần mềm MM&SMM&S

Phần mềm BIOKEYSBIOKEYS

Phần mềm PlantsVNPlantsVN

Phần mềm F-Structure A&SF-Structure A&S

ĐỀ TÀI TN3/T07 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC - TÂY NGUYÊN 3

LINKS

HN Herbarium
HA NOI HERBARIUM
LEGATO Project
LEGATO PROJECT
Tạp chí sinh học
Impact of MAngrove exploitation of the Benthic ecosystem and assessment of Ecological quality objectives -Vietnam and Belgium cooperation
CLB Xem chim Việt Nam

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (8424) - 38360169;  Fax. (8424) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Lần truy cập:
1963158
Số người đang truy cập: 90