Institute of Ecology and Biological Resources

TRANG CHỦ

CÔNG BỐ KHOA HỌC

TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ

CƠ SỞ DỮ LIỆU SINH VẬT

THƯ ĐIỆN TỬ

LIÊN HỆ

ENGLISH

PHÒNG BẢO TÀNG ĐỘNG VẬT

PHÒNG BẢO TÀNG ĐỘNG VẬT

Chc năng và nhim v:

Bo qun b mu đng vt hoang dã phc v cho công tác nghiên cu h đng vt và tài nguyên sinh vt ca Vit Nam.

Thu thp vt mu và to hình mu đng vt.

T chc trưng bày, gii thiu vt mu phc v nghiên cu khoa hc và giáo dc cng đng.

 

Hot đng chuyên môn:

T 1996 đến 2005, ch trì và tham gia 8 đ tài cp Vin Sinh thái và Tài nguyên sinh vt, tham gia 5 chương trình khoa hc cp Nhà nước, 12 đ tài cp B và Vin Khoa hc và Công ngh Vit Nam.

T chc và trin khai ng dng phn mm tin hc đ xây dng cơ s d liu v qun lý và tra cu vt mu ti phòng Bo tàng Ðng vt.

 

Hp tác nghiên cu:

Tham gia nghiên cu, t chc và sp xếp, bo qun vt mu trong các chương trình hp tác trong nước và nước ngoài như: Birdlife, FFI, WWF.... Các Bo tàng nước ngoài như: Bo tàng Ðng vt St. Peterburg (Nga), Bo tàng Lch s t nhiên New York (Hoa Kỳ), Bo tàng Ðng vt hoàng gia Ontario (Canada), Bo tàng lch s t nhiên Leiden (Hà Lan)....

 

Trưởng phòng: NCVCC. GS.TS. Vũ Đình Thng. ĐT: +84-4-38361855; +84-(0)945560108. Email: thongiebr@gmail.com


Các cán b nghiên cu:

 

 

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

 

Lê Mnh Hùng

NCVC

TS

Động vật học

38361855

 

0903294862

hungniltava@yahoo.com

 

Lê Th M Thanh

NCV

CN

Động vật học

38361855

 

0901771082

thailan710@yahoo.com

 

Phạm Kim Dung

CN

38361855

 

0983.830.489

dungphamk@gmail.com

 

Nguyễn Thanh Lương

Cộng tác viên

ThS

Động vật học

38361855

 

0989962960

thanhluongiebr@gmail.com

 

Lê Đình Thủy

Cộng tác viên

PGS.TS

Động vật học

38361855

 

0903484877

thuyiebr@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEBR

Scientific council

Department of Administration

Department of Zoological Museum

Department of Experimental Entomology

Department of Verterbrate Zoology

Department of Insect Systematics

Department of Parasitology

Department of Insect Ecology

Department of Soil Ecology

Department of Aquatic Ecology

Department of Plant Ecology

Department of Remote Sensing Ecology

Department of Plant Resources

Department of Botany

Department of Ethnobotany

Department of Nematology

Department of Molecular Systematics and Conservation Genetics

Melinh Station for Biodiversity


Since August 4, 2022

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ VIII
- THÔNG BÁO SỐ 1
Nghiên cứu xây dựng cơ sở ban đầu cho lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật tại Viện Khoa học quốc gia Lào
MỘT SỐ PHẦN MỀM

Phần mềm MM&SMM&S

Phần mềm BIOKEYSBIOKEYS

Phần mềm PlantsVNPlantsVN

Phần mềm F-Structure A&SF-Structure A&S

ĐỀ TÀI TN3/T07 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC - TÂY NGUYÊN 3

LINKS

HN Herbarium
HA NOI HERBARIUM
LEGATO Project
LEGATO PROJECT
Tạp chí sinh học
Impact of MAngrove exploitation of the Benthic ecosystem and assessment of Ecological quality objectives -Vietnam and Belgium cooperation
CLB Xem chim Việt Nam

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (8424) - 38360169;  Fax. (8424) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Lần truy cập:
2013874
Số người đang truy cập: 105