Institute of Ecology and Biological Resources

TRANG CHỦ

CÔNG BỐ KHOA HỌC

TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ

CƠ SỞ DỮ LIỆU SINH VẬT

THƯ ĐIỆN TỬ

LIÊN HỆ

ENGLISH

PHÒNG CÔN TRÙNG HỌC THỰC NGHIỆM

Chc năng và nhim v:

Nghiên cu sinh thái thc nghim nhân nuôi côn trùng phc v phòng tr sinh hc và s dng ngun tài nguyên côn trùng nhm phát trin kinh tế - xã hi và bo v môi trường.

Hot đng chuyên môn:

Nghiên cu các nhân t sinh thái, nhm thúc đy quá trình sinh sn ca các loài côn trùng có ích, sn xut ra nhng cá th côn trùng có cht lượng cao phc v bin pháp phòng tr sinh hc và phục vụ cho các nghiên cứu thức nghiệm côn trùng.

Bảo quản các loài ong mắt đỏ qua các thế hệ nhân nuôi, gìn giữ hoàn thiện quy trình sản xuất ong mt đ (Trichogramma spp.). Nghiên cu đc đim sinh hc, sinh thái ca các loài côn trùng ký sinh, bắt mồi và ứng dng chúng trong phòng tr mt s loài sâu hi nguy him trong nông lâm nghip.

Điu tra, phân loi mt s nhóm côn trùng có ích nhm khai thác ngun li của chúng phc v nhân nuôi. Đã sưu tm và lưu gi các mẫu vật của các nhóm côn trùng ký sinh, bắt mồi phc v cho nghiên cu.

Nghiên cứu s dng ngun tài nguyên côn trùng nhm phát trin kinh tế - xã hi và bo v môi trường.

Tham gia thc hin nhiu đ tài cp Nhà nước, cp B và các d án hp tác quc tế.

Công b được nhiu công trình kết qu nghiên cu khoa hc ti các hi ngh, tp chí trong nước và quốc tế.

Hp tác nghiên cu:

Hp tác vi nhiu cơ quan và t chc quc tế như các trường đi hc tng hp Kagoshima, Kyushu, Gakugei Tokyo, Hokaido, Ryukyus (Nht Bn); mng lưới nghiên cu kiến quc tế (AneT); Trung tâm bo v đa dng sinh hc vùng ASEAN (ARCBC), Vin quc tế phòng tr sinh hc (CAB). Trường Đại học tổng hợp Nông nghiệp Trung Quốc (CAU), Thái Lan (CBT),Pháp (MF), Viện thú ý Ipoh Malaysia.

Trưởng phòng: NCVC. TS. Nguyễn Quang Cường. ĐT: +84-4-37565899; +84-(0)916853287. Email: quangcuongiebr@gmail.com

Các cán b nghiên cu:

 

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

 

Trương Xuân Lam

NCVCC

GS.TS

Côn trùng

37565899

 0915935888

 txlam.iebr@gmail.com

 

Nguyn Thành Mnh

NCVC

TS

Côn trùng

37565899

 0981537087

 petitvent37@gmail.com

 

Phm Huy Phong

NCV

TS

Côn trùng

37565899

 0982334287

 phong.wasp@gmail.com

phongpham82@iebr.ac.vn

 

Hà Ngọc Linh

NCV

TS

Côn trùng

37565899

linh.hangoc02@gmail.com

 

Nguyễn Thị Tú Anh

NCV

ThS

Côn trùng

37565899

 0973090400

nguyenthituanh.hua@gmail.com

 

Nguyn Th Hnh

NCV

CN

Côn trùng

37565899

0972683377

  linhhanh281068@yahoo.com

 

IEBR

Scientific council

Department of Administration

Department of Zoological Museum

Department of Experimental Entomology

Department of Verterbrate Zoology

Department of Insect Systematics

Department of Parasitology

Department of Insect Ecology

Department of Soil Ecology

Department of Aquatic Ecology

Department of Plant Ecology

Department of Remote Sensing Ecology

Department of Plant Resources

Department of Botany

Department of Ethnobotany

Department of Nematology

Department of Molecular Systematics and Conservation Genetics

Melinh Station for Biodiversity


Since August 4, 2022

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ VIII
- THÔNG BÁO SỐ 1
Nghiên cứu xây dựng cơ sở ban đầu cho lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật tại Viện Khoa học quốc gia Lào
MỘT SỐ PHẦN MỀM

Phần mềm MM&SMM&S

Phần mềm BIOKEYSBIOKEYS

Phần mềm PlantsVNPlantsVN

Phần mềm F-Structure A&SF-Structure A&S

ĐỀ TÀI TN3/T07 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC - TÂY NGUYÊN 3

LINKS

HN Herbarium
HA NOI HERBARIUM
LEGATO Project
LEGATO PROJECT
Tạp chí sinh học
Impact of MAngrove exploitation of the Benthic ecosystem and assessment of Ecological quality objectives -Vietnam and Belgium cooperation
CLB Xem chim Việt Nam

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (8424) - 38360169;  Fax. (8424) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Lần truy cập:
1996875
Số người đang truy cập: 118