Institute of Ecology and Biological Resources

TRANG CHỦ

CÔNG BỐ KHOA HỌC

TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ

CƠ SỞ DỮ LIỆU SINH VẬT

THƯ ĐIỆN TỬ

LIÊN HỆ

ENGLISH

PHÒNG HỆ THỐNG HỌC CÔN TRÙNG

PHÒNG HỆ THỐNG HỌC CÔN TRÙNG

 

Chc năng và nhim v:            

Nghiên cu phân loi côn trùng; thu thp và lưu gi mu vt côn trùng cho nghiên cu khoa hc.

Nghiên cu khu h côn trùng Vit Nam; tham gia biên son Đng vt chí Vit Nam.

Nghiên cu đa dng côn trùng và bo tn đa dng côn trùng Vit Nam.

 

Hot đng khoa hc:

T năm 1975 hot đng như T nghiên cu côn trùng trong phòng Đng vt hc thuc Vin Sinh vt hc. Sau đó gia nhp vào phòng Sinh thái hc côn trùng thuc Vin Sinh thái và Tài nguyên sinh vt. T năm 2000 tách ra thành phòng nghiên cu đc lp thuc vin Sinh thái và Tài nguyên sinh vt. Phòng có 3 cán b đã ngh hưu là PGS. TSKH Lê Xuân Hu, PGS. TS T Huy Thnh và CN. Đng Đc Khương.

Mt s  đ tài ch yếu Phòng đã tham gia hoc ch  trì:

1977-1983: Điu tra đng vt Tây nguyên thuc Chương trình Điu tra tng hp vùng Tây nguyên.

1984-1988: Điu tra sâu bnh mt s cây trng chính Tây nguyên thuc Chương trình 48C – Cơ s khoa hc quy hoch phát trin kinh tế xã hi Tây nguyên.

1979-1985: Nghiên cu khu h và sinh thái đng vt Vit Nam thuc Chương trình Hp tác nghiên cu tng hp Vit-Xô.

1981-1985: Nghiên cu năng sut sinh hc h sinh thái rng Tây nguyên thuc Chương trình 52 02 – Cơ s khoa hc ca vic bo v, khôi phc và s dng hp lý tài nguyên.

1990-1991: Nghiên cu đánh giá hin trng tài nguyên sinh vt vùng h cha Sông Đà thuc Chương trình Cơ s khoa hc đ phát trin kinh tế – xã hi vùng lòng h Sông Đà.

1993-1995: Nghiên cu gii pháp hn chế ô nhim môi trường gây ra bi hoá cht dùng trong nông nghip thuc Chương trình KT 02- Bo v môi trường.

2006-2007: Điu tra nghiên cu đa dng côn trùng dc theo tuyến đường H Chí Minh đon Min Trung và đ xut các gii pháp bo tn. Đ tài cp VKHCNVN.

2008-2009: Điu tra nghiên cu đa dng côn trùng dc theo tuyến đường H Chí Minh đon Bc Trung b và đ xut các bin pháp bo tn. Đ tài cp VKHCNVN.

2008-2009: Nghiên cu tính đa dng ca  mt s h ngài (Heteroctera, Lepidoptera) rng t nhiên Vit Nam dưới tác đng ca con người và ý nghĩa thc tin ca chúng. Đ tài hp tác song phương Vit-Nga cp VKHCNVN.

2011-2012: Điu tra nghiên cu đa dng côn trùng dc cung đ­ưng H Chí Minh qua khu vc Tây Nguyên, đ xut các gii pháp bo v và phát huy đa dng côn trùng. Đ tài cp VKHCNVN.

2007-2010: Điu tra đánh giá nh hưởng lâu dài ca cht đc hóa hc do M s dng trong chiến tranh ti đa dng sinh hc ti mt s vùng dc biên gii Vit Lào Qung Nam, Kon Tum và đ xut các gii pháp ci to phc hi. Đ tài đc lp cp Nhà nước.

1996- đến nay: Các đ tài Biên son Đng vt chí Vit Nam.

1996- đến nay: Các đ tài Biên son Sách đ Vit Nam.

1995- đến nay: Các đ tài thuc Chương trình Nghiên cu cơ bn trong Khoa hc s sng (nay là Qu phát trin khoa hc và công ngh Quc gia – Nafosted).

2011-2014: Điu tra đánh giá các loài đng vt, thc vt có nguy cơ tuyt chng cn được ưu tiên bo v nhm tu chnh Sách Đ Vit Nam Mã s: ĐTĐL.2011-G/23.

2011-2014: Điu tra, đánh giá h sinh thái rng khp và rng lá rng thường xanh Tây Nguyên và đ xut gii pháp bo tn. Mã s: TN3/T07.

2012-2014: Phân loi hc và bo tn đa dng sinh hc các loài ve su (Hemiptera: Cicadidae) min Bc Vit Nam (Qu h tr nghiên cu khoa hc IFS, Vương quc Thu Đin).

Các đ tài, d án đánh giá đa dng sinh hc và bo tn, xây dng lun chng k thut ca nhiu Vườn Quc gia, Khu Bo tn thiên nhiên và Di sn thiên nhiên thế gii Vit Nam.

Kết qu các hot đng:

Gn 400 công trình khoa hc được công b trong nước và quc tế. Hơn 100 loài côn trùng mi cho khoa hc được mô t, hàng trăm loài côn trùng được ghi nhn mi cho khu h Vit Nam.

03 tp Đng vt chí đã được xut bn.

Khong 500 000 mu vt côn trùng được lưu gi ti phòng.

Xây dng các dn liu cơ s v đa dng và bo tn côn trùng ca nhiu khu vc khác nhau Vit Nam.

 

Hp tác quc tế:

Đã và đang có s hp tác nghiên cu vi: Vin nghiên cu Senckenberg, Frankfurt (CHLB Đc); Trường đi hc bang Nizhniy Novgorod (CHLB Nga); Trường Đi hc Sư phm Uljanovsk, CHLB Nga; Trường Đi hc Quc gia Chung Hsing (Đài Loan); Trường Đi hc Tunghai; Bo tàng khoa hc t nhiên quc gia, Đài Chung (Đài Loan); Trung tâm đa dng sinh hc Hà Lan, Leiden (Hà Lan); Vin Tài nguyên Sinh vt Quc gia, Seoul (Hàn Quc); Vin nghiên cu Smithsonian, Bo tàng lch s t nhiên Quc gia Hoa Kỳ, Washington DC (Hoa Kỳ); Bo tàng Khoa hc t nhiên North Calorina (Hoa Kỳ); Trường Đi hc bang Michigan (Hoa Kỳ); Trường Đi hc Quc gia Malaysia, Kuala Lumpur (Malaysia); Trường Đi hc Malaya, Kuala Lumpur (Malaysia); Trường Đi hc Nông nghip Tôkyô (Nht Bn); Bo tàng Khoa hc Quc gia Tokyo (Nht Bn); Trường Đi hc Y khoa Tokyo (Nht Bn); Trường Đi hc nông nghip Obihiro (Nht Bn); Vin các bnh truyn nhim Quc gia (Nht Bn); Bo tàng Lch s t nhiên Paris (Pháp); Bo tàng Lch s t nhiên, Stockholm (Thy Đin); Vin Khoa hc t nhiên Hoàng gia B, Brussels (Vương Quc B).

 

Các cán b nghiên cu:

 

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

 

Phm Th Nh

NCVC, Trưởng phòng

TS

Côn trùng hc

04-37565901

0983551875

ptnhi2@yahoo.com

 

Lê M Hnh

NCV

TS

Côn trùng hc

04-37565901

lehanh5664@gmail.com

 

Phạm Văn Phú

NCV

ThS

Côn trùng hc

04-37565901

0334618331

phupham.iebr@gmail.com

 

Cao Quỳnh Nga

NCV

ThS

Côn trùng hc

04-37565901

0904411976

cqnga119@yahoo.com

 

Hoàng Vũ Tr

NCV

KS

Côn trùng hc

04-37565901

0976813772

truhv@yahoo.com.vn

 

IEBR

Scientific council

Department of Administration

Department of Zoological Museum

Department of Experimental Entomology

Department of Verterbrate Zoology

Department of Insect Systematics

Department of Parasitology

Department of Insect Ecology

Department of Soil Ecology

Department of Aquatic Ecology

Department of Plant Ecology

Department of Remote Sensing Ecology

Department of Plant Resources

Department of Botany

Department of Ethnobotany

Department of Nematology

Department of Molecular Systematics and Conservation Genetics

Melinh Station for Biodiversity


Since August 4, 2022

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ VIII
- THÔNG BÁO SỐ 1
Nghiên cứu xây dựng cơ sở ban đầu cho lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật tại Viện Khoa học quốc gia Lào
MỘT SỐ PHẦN MỀM

Phần mềm MM&SMM&S

Phần mềm BIOKEYSBIOKEYS

Phần mềm PlantsVNPlantsVN

Phần mềm F-Structure A&SF-Structure A&S

ĐỀ TÀI TN3/T07 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC - TÂY NGUYÊN 3

LINKS

HN Herbarium
HA NOI HERBARIUM
LEGATO Project
LEGATO PROJECT
Tạp chí sinh học
Impact of MAngrove exploitation of the Benthic ecosystem and assessment of Ecological quality objectives -Vietnam and Belgium cooperation
CLB Xem chim Việt Nam

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (8424) - 38360169;  Fax. (8424) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Lần truy cập:
1996906
Số người đang truy cập: 152