Institute of Ecology and Biological Resources

TRANG CHỦ

CÔNG BỐ KHOA HỌC

TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ

THƯ ĐIỆN TỬ

LIÊN HỆ

ENGLISH

PHÒNG SINH THÁI CÔN TRÙNG

PHÒNG SINH THÁI CÔN TRÙNG

 

Chc năng và nhim v:

Nghiên cu đa dng và phân loi hc ng dng các thiên đch ca sâu hi thuc h sinh thái nông nghip.

Nghiên cu cu trúc qun th, s phát sinh và phát trin ca thiên đch trong h sinh thái nông nghip.

Nghiên cu sinh hc bo tn các loài thiên đch quan trng ca sâu hi và các mi tương tác gia chúng; các bin pháp nhm thúc đy s đa dng, bo tn và phát trin các loài thiên đch trong h sinh thái nông nghip.

Nghiên cu cơ s sinh thái hc cho chiến lược qun lý dch hi tng hp (IPM) Vit Nam.

 

Hot đng chuyên môn:

Trong thi gian t 1981 đến nay, các cán b ca Phòng đã tham gia thc hin nhiu chương trình và đ tài nghiên cu trong nước và quc tế như:

·         Ð tài cp nhà nước 48.01.04.01 (1981-1985) đã cung cp các thông tin khoa hc v các nhóm tác nhân sinh hc quan trng trong phòng chng dch hi trên cây lúa và cây đay.

·         Ð tài cp nhà nước KT.02.07 (1986-1990) s dng bn vng tài nguyên sinh vt Vit Nam.

·         Ð tài cp nhà nước (1995-1997) Ðiu tra, thng kê các loài đng vt không xương sng có ích trong các h sinh thái nông nghip đin hình vùng đng bng sông Hng và trin vng s dng chúng Vit Nam.

·         Ð tài cp nhà nước (1999-2000) Ðiu tra, thng kê các loài đng vt không xương sng có ích và trin vng s dng chúng trong các h sinh thái nông nghip min núi tnh Hòa Bình.

·         Ð tài cp nhà nước (2002-2005) ""Xây dng b Ðng vt chí, Thc vt chí Vit Nam giai đon 2003-2005”.

·         Chương trình nghiên cu cơ bn trong khoa hc t nhiên (t năm 1996).

·         Trên 300 kết qu nghiên cu đã được công b. Hướng nghiên cu ca Phòng tp trung vào các nhóm ong ký sinh thuc các h Braconidae, Ichneumonidae, các nhóm ăn tht thuc các h

·         Vespidae, Coccinelidae, Reduviidae, Carabidae và nhóm nhn Araneae.

 

Hp tác nghiên cu:

Phòng đã hp tác vi Phòng Nghiên cu Cánh màng - Vin Ðng vt hc (Vin Hàn lâm Khoa hc Nga), Phòng Ðng vt không xương sng (Bo tàng Lch s T nhiên Hoa Kỳ, New York, Hoa Kỳ); Phòng Côn trùng hc (Bo tàng Lch s T nhiên Quc Gia, Leiden, Hà Lan), Vin Côn trùng hc Qung Ðông (Trung Quc), Trường Ði hc Nông nghip Triết Giang (Trung Quc), Vin Nghiên cu Nông nghip Nam Ninh (Trung Quc) và mt s trường Đi hc Nht Bn.

 

Trưởng phòng: NCVCC. TS. Phạm Quỳnh Mai. ĐT: +84-4-37914828; +84-(0)904575215. Email: pqmai@iebr.ac.vn

Phó trưởng phòng: NCVC. PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Liên. ĐT: +84-4-38361440; +84-(0)917327699. Email: phuonglientit@yahoo.com  

 

Các cán b nghiên cu:

 

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

 

Khut Đăng Long
Monograph in ZooKeys

NCVCC

PGS.TS

Sinh thái côn trùng

37565940

0902142347

khuatdanglong@gmail.com

 

Nguyn Đc Hip

NCV

ThS

Sinh thái côn trùng, phân loi b chân chy

38611440

0904317148

nguyenduchiep1979@yahoo.com

 

Trn Đình Dương

 NCV

ThS

Sinh thái côn trùng

37914828

0983516584 

tdduong@iebr.ac.vn

 

Đng Th Hoa

NCV

ThS

Sinh thái côn trùng

37914828

0988268958

danghoa6983@yahoo.com ;

dthoa@iebr.ac.vn

 

Nguyễn Đắc Đại

NCV

ThS

Sinh thái côn trùng

37914828

   

 

Trần Thị Ngát

NCV

ThS

Sinh thái côn trùng

37914828

   

 

IEBR

Scientific council

Department of Administration

Department of Zoological Museum

Department of Experimental Entomology

Department of Verterbrate Zoology

Department of Insect Systematics

Department of Parasitology

Department of Insect Ecology

Department of Soil Ecology

Department of Aquatic Ecology

Department of Plant Ecology

Department of Remote Sensing Ecology

Department of Plant Resources

Department of Botany

Department of Ethnobotany

Department of Nematology

Department of Molecular Systematics and Conservation Genetics

Melinh Station for Biodiversity


HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ VIII
- THÔNG BÁO SỐ 1
Nghiên cứu xây dựng cơ sở ban đầu cho lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật tại Viện Khoa học quốc gia Lào
MỘT SỐ PHẦN MỀM

Phần mềm MM&SMM&S

Phần mềm BIOKEYSBIOKEYS

Phần mềm PlantsVNPlantsVN

ĐỀ TÀI TN3/T07 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC - TÂY NGUYÊN 3

LINKS

HN Herbarium
HA NOI HERBARIUM
LEGATO Project
LEGATO PROJECT
Tạp chí sinh học
Impact of MAngrove exploitation of the Benthic ecosystem and assessment of Ecological quality objectives -Vietnam and Belgium cooperation
CLB Xem chim Việt Nam

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (844) - 38360169;  Fax. (844) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Lần truy cập:
1108025
Số người đang truy cập: 3