Institute of Ecology and Biological Resources

TRANG CHỦ

CÔNG BỐ KHOA HỌC

TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ

CƠ SỞ DỮ LIỆU SINH VẬT

THƯ ĐIỆN TỬ

LIÊN HỆ

ENGLISH

PHÒNG SINH THÁI MÔI TRƯỜNG ĐẤT

PHÒNG SINH THÁI MÔI TRƯỜNG ĐẤT

Chc năng và nhim v:

Nghiên cu, điu tra đa dng đng vt đt Vit Nam.

Nghiên cu cu trúc, chc năng ca h sinh thái đt.

Nghiên cu qun lý và s dng bn vng h sinh thái đt.

Nghiên cu cơ s khoa hc cho vic s dng đng vt đt làm ch th sinh hc, x lý ô nhim môi trường đt và phc hi đt.

 

Hot đng chuyên môn:

Nghiên cu đa dng đng vt đt các h sinh thái khác nhau và các khu Bo tn Thiên nhiên, Vườn Quc gia ca Vit Nam.

Nghiên cu xây dng mô hình x lý rác thi hu cơ bng giun đt.

Tham gia son tho đng vt chí, cơ s d liu đng vt Vit Nam.

 

Hp tác nghiên cu:

Phòng đã hp tác vi Bo tàng Hoàng gia Ontario, Canada; Bo tàng Lch s t nhiên Ðan Mch.

Vin Sinh thái và Tiến hóa đng vt (Vin Hàn lâm Khoa hc Liên bang Nga).

 

Trưởng phòng: NCVC. TS. Nguyn Đc Anh ĐT: +84-4-38361441. Email: ducanh@iebr.ac.vn

 

Phó trưởng phòng: NCVCC. TS. Nguyễn Thị Thu Anh ĐT: +84-4-38361441; +84-(0)982736399. Email: nthuanh189@yahoo.com

 

Các cán b nghiên cu:

 

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

 

Nguyn Th Đnh

NCVC

TS

Sinh thái đng vt đt

+84-4-38361441

 0976522375

ntdinh.iebr@gmail.com

 

Phùng Th Hng Lưỡng

NCVC

TS

Sinh thái đng vt đt

+84-4-38361441

 0988500852

phungthihongluong@gmail.com

 

Đng Văn An

NCV

CN

Sinh thái đng vt đt

+84-4-38361441

 0943262988

dvaniebr@gmail.com

 

IEBR

Scientific council

Department of Administration

Department of Zoological Museum

Department of Experimental Entomology

Department of Verterbrate Zoology

Department of Insect Systematics

Department of Parasitology

Department of Insect Ecology

Department of Soil Ecology

Department of Aquatic Ecology

Department of Plant Ecology

Department of Remote Sensing Ecology

Department of Plant Resources

Department of Botany

Department of Ethnobotany

Department of Nematology

Department of Molecular Systematics and Conservation Genetics

Melinh Station for Biodiversity


Since August 4, 2022

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ VIII
- THÔNG BÁO SỐ 1
Nghiên cứu xây dựng cơ sở ban đầu cho lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật tại Viện Khoa học quốc gia Lào
MỘT SỐ PHẦN MỀM

Phần mềm MM&SMM&S

Phần mềm BIOKEYSBIOKEYS

Phần mềm PlantsVNPlantsVN

Phần mềm F-Structure A&SF-Structure A&S

ĐỀ TÀI TN3/T07 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC - TÂY NGUYÊN 3

LINKS

HN Herbarium
HA NOI HERBARIUM
LEGATO Project
LEGATO PROJECT
Tạp chí sinh học
Impact of MAngrove exploitation of the Benthic ecosystem and assessment of Ecological quality objectives -Vietnam and Belgium cooperation
CLB Xem chim Việt Nam

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (8424) - 38360169;  Fax. (8424) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Lần truy cập:
1996915
Số người đang truy cập: 165