Institute of Ecology and Biological Resources

TRANG CHỦ

CÔNG BỐ KHOA HỌC

TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ

CƠ SỞ DỮ LIỆU SINH VẬT

THƯ ĐIỆN TỬ

LIÊN HỆ

ENGLISH

PHÒNG SINH THÁI MÔI TRƯỜNG NƯỚC

PHÒNG SINH THÁI MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Chc năng và nhim v:
Ðiu tra nghiên cu các h sinh thái thy vc đin hình ca Vit Nam bao gm thành phn loài, cu trúc qun xã, đc tính phân b, mi quan h dinh dưỡng, đánh giá và d báo din thế sinh thái dưới các tác đng ca điu kin t nhiên và nhân tác.

Nghiên cu khu h thy sinh vt các thy vc nước ngt, nước l, nước mn ven bin: phân loi hc, đa sinh vt, đc tính sinh hc, bo tn đa dng thy sinh vt.

Thc hin nghiên cu đc t sinh thái hc thc nghim là cơ s khoa hc s dng các ch s sinh hc cho đánh giá và sinh giám sát cht lượng môi trường nước.

 

Hot đng chuyên môn:

Các thành viên ca Phòng đã tham gia hoc ch trì mt s đ tài, d án nghiên cu khoa hc:

·         Ð tài cp nhà nước v nghiên cu s dng hp lý các h sinh thái di ven bin Vit Nam (1976-1980; 1981-1985; 1986-1990 và 1991-1996).

·         Ð tài nhà nước v khu h thy sinh vt và các h sinh thái đt ngp nước đng bng sông Cu Long (1982-1985; 2003-2004).Các D án điu tra nghiên cu sinh thái thu vc và môi trường vùng đng bng sông Hng (1997-1999).

·         Ð tài thuc chương trình nghiên cu cơ bn trong khoa hc t nhiên (1996-2005).

·         Ð tài cp B v nghiên cu s dng các ch s sinh hc đánh giá cht lượng môi trường Vit Nam (2000-2002).

·         D án Ðiu tra nghiên cu đa dng sinh hc vùng núi Hương Sơn-Hà Tĩnh (2004-2005).

·         Ð tài nhà nước v xây dng cơ s s liu bin Vit Nam (t 1996-2005).

·         Quy hoch h thng các khu bo tn thu sn ni đa ca Vit Nam (2005-2006).

·         Ð tài xây dng b Ðng vt chí, Thc vt chí Vit Nam (t 1999 đến nay).

·         Quy hoch h thng các khu bo tn thu sn ni đa ca Vit Nam (2005 - 2006).

 

Hp tác nghiên cu:

Các cán b ca Phòng còn tham gia thc hin nhiu hp đng nghiên cu vi các t chc quc tế như WB, ADB, IUCN, WWF, FFI, JSPS và các t chc trong nước trong lĩnh vc bo tn đa dng sinh hc.

Trưởng phòng: NCVC. TS. Lê Hùng Anh. ĐT: +84-4-37565897; +84-(0)912630888. Email: lehunganh@gmail.com

Phó trưởng phòng: NCVC. TS. Trn Đc Lương. ĐT: +84-4-37565897; +84-(0)985724550. Email: tranducluongiebr@gmail.com

Các cán b nghiên cu:

 

 

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

 

Cao Th Kim Thu

NCVC

 TS

 Sinh thái môi trường nước

37.565.897 

 0979.208.078

c_thu@yahoo.com

 

Đ Văn T

NCVC

TS

 Sinh thái môi trường nước

37.565.897 

 0983287297

 dovantu.iebr@gmail.com

 

Nguyn Đình To

NCV

 TS

 Sinh thái môi trường nước

37.565.897 

 0879318686

Dinhtao23@gmail.com

 

Nguyn Tống Cường

NCV

 ThS

 Sinh thái môi trường nước

37.565.897 

 01676556456

tongcuongvst31@gmail.com

 

Đặng Văn Đông

Cộng tác viên

 ThS

Sinh thái môi trường nước

 0968361093

dongjohn.1710@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEBR

Scientific council

Department of Administration

Department of Zoological Museum

Department of Experimental Entomology

Department of Verterbrate Zoology

Department of Insect Systematics

Department of Parasitology

Department of Insect Ecology

Department of Soil Ecology

Department of Aquatic Ecology

Department of Plant Ecology

Department of Remote Sensing Ecology

Department of Plant Resources

Department of Botany

Department of Ethnobotany

Department of Nematology

Department of Molecular Systematics and Conservation Genetics

Melinh Station for Biodiversity


Since August 4, 2022

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ VIII
- THÔNG BÁO SỐ 1
Nghiên cứu xây dựng cơ sở ban đầu cho lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật tại Viện Khoa học quốc gia Lào
MỘT SỐ PHẦN MỀM

Phần mềm MM&SMM&S

Phần mềm BIOKEYSBIOKEYS

Phần mềm PlantsVNPlantsVN

Phần mềm F-Structure A&SF-Structure A&S

ĐỀ TÀI TN3/T07 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC - TÂY NGUYÊN 3

LINKS

HN Herbarium
HA NOI HERBARIUM
LEGATO Project
LEGATO PROJECT
Tạp chí sinh học
Impact of MAngrove exploitation of the Benthic ecosystem and assessment of Ecological quality objectives -Vietnam and Belgium cooperation
CLB Xem chim Việt Nam

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (8424) - 38360169;  Fax. (8424) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Lần truy cập:
1996879
Số người đang truy cập: 122