Institute of Ecology and Biological Resources

TRANG CHỦ

CÔNG BỐ KHOA HỌC

TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ

CƠ SỞ DỮ LIỆU SINH VẬT

THƯ ĐIỆN TỬ

LIÊN HỆ

ENGLISH

PHÒNG SINH THÁI VIỄN THÁM

PHÒNG SINH THÁI VIỄN THÁM

Chc năng và nhim v:

Tham gia điu tra cơ bn, quan trc đa dng sinh hc trên phm vi c nước; đánh giá các h sinh thái và đ xut các gii pháp bo tn, phc hi, s dng bn vng tài nguyên sinh vt.

Nghiên cu, ng dng công ngh vin thám và h thông tin đa lý (GIS) trong nghiên cu sinh thái, xây dng quy hoch và bo tn đa dng sinh hc.

Xây dng cơ s d liu v tài nguyên đa dng sinh hc.

Tham gia đào to, ph biến các ng dng trong lĩnh vc vin thám và h thông tin đa lý cho cán b trong Vin, cán b đa phương ti các khu bo v, hc viên sau đi hc

 

Hot đng chuyên môn:

Ch trì và tham gia các chương trình nghiên cu các cp trong lĩnh vc vin thám và GIS. Công ngh này cung cp các thông tin cp nht và đa chiu v đa dng sinh hc.

Tư vn cho các cơ quan qun lý phương án bo tn đa dng sinh hc thông qua ng dng vin thám và h thông tin đa lý trong đánh giá ri ro, d báo…

Xây dng các bn đ đa dng sinh hc; bn đ phân b các loài nguy cp quý hiếm được ưu tiên bo v ca Vit Nam; bn đ thm thc vt; bn đ các h sinh thái, din biến sinh thái…

Xây dng cơ s d liu đa dng sinh hc quc gia và các đa phương.

T chc các khoá hc v áp dng vin thám và h thông tin đa lý trong nghiên cu và bo tn đa dng sinh hc cho cán b Vin Sinh thái, cán b đa phương ti các vườn Quc gia, Khu bo tn; hc viên sau đi hc ti các cơ s đào to trong và ngoài Vin.

 

Hp tác nghiên cu:

Phòng Sinh thái Vin thám tham gia hp tác vi nhiu t chc quc tế như Vin Hàn lâm khoa hc Nga, Vườn thc vt Missouri (M), Bo tàng Lch s t nhiên M, Vin sinh thái ng dng Italy, các t chc khác như IUCN, BirdLife Quc tế, WWF, FFI...

 

Phó trưởng phòng: NCVC. ThS. Lê Minh Hnh. ĐT: +84-24-37562133; +84-(0)982404076. Email: hanhleminh@yahoo.com


Các cán b nghiên cu:

 

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

 

Vương Tân Tú

NCVC

TS

Sinh thái học, Địa sinh vật

024-37562133

0964022954

tuvuongtan@gmail.com, vttu@iebr.ac.vn

 

Trần Anh Tuấn

NCV

TS

Bản đồ, viễn thám và GIS

024-37562133

0912215885

tuan.ig@gmail.com

 

Lê Quang Tun

NCV

ThS

Sinh thái không gian, Đa dạng sinh học

024-37562133

0912750343

penguin0343@gmail.com

 

Chu Th Hng

NCV

ThS

Sinh thái học, GIS

024-37562133

0904393909

hang.0808@gmail.com

 

Lê Xuân Cảnh

Cộng tác viên

PGS.TS

Đa dạng sinh học và Môi trường

024-37562133

0903234234

lexuancanh54@gmail.com

 

Hà Quý Quỳnh

Cộng tác viên

PGS.TS

Sinh thái vin thám

024-37562133

0913506377

haquyquynh@gmail.com

 

 

 

 

 

 

IEBR

Scientific council

Department of Administration

Department of Zoological Museum

Department of Experimental Entomology

Department of Verterbrate Zoology

Department of Insect Systematics

Department of Parasitology

Department of Insect Ecology

Department of Soil Ecology

Department of Aquatic Ecology

Department of Plant Ecology

Department of Remote Sensing Ecology

Department of Plant Resources

Department of Botany

Department of Ethnobotany

Department of Nematology

Department of Molecular Systematics and Conservation Genetics

Melinh Station for Biodiversity


Since August 4, 2022

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ VIII
- THÔNG BÁO SỐ 1
Nghiên cứu xây dựng cơ sở ban đầu cho lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật tại Viện Khoa học quốc gia Lào
MỘT SỐ PHẦN MỀM

Phần mềm MM&SMM&S

Phần mềm BIOKEYSBIOKEYS

Phần mềm PlantsVNPlantsVN

Phần mềm F-Structure A&SF-Structure A&S

ĐỀ TÀI TN3/T07 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC - TÂY NGUYÊN 3

LINKS

HN Herbarium
HA NOI HERBARIUM
LEGATO Project
LEGATO PROJECT
Tạp chí sinh học
Impact of MAngrove exploitation of the Benthic ecosystem and assessment of Ecological quality objectives -Vietnam and Belgium cooperation
CLB Xem chim Việt Nam

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (8424) - 38360169;  Fax. (8424) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Lần truy cập:
1996916
Số người đang truy cập: 166