Institute of Ecology and Biological Resources

TRANG CHỦ

CÔNG BỐ KHOA HỌC

TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ

CƠ SỞ DỮ LIỆU SINH VẬT

THƯ ĐIỆN TỬ

LIÊN HỆ

ENGLISH

TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH

TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH

 

Chc năng và nhim v:
             Xây dng b sưu tp sng v các loài đng thc vt nhit đi Vit Nam.

Nghiên cu gii pháp bo tn ngun gen quí hiếm, phc hi và phát trin nhng loài đng vt, thc vt đang có nguy cơ b tuyt chng.

Nghiên cu di thc nhp ni, gieo trng các loài thc vt, thun dưỡng các loài đng vt quí có giá tr kinh tế, khoa hc t các vùng sinh thái khác nhau trong nước và nước ngoài.

Phi hp vi đa phương, các cơ quan khoa hc t chc trin khai ng dng các kết qu nghiên cu khoa hc trong lĩnh vc sinh thái và tài nguyên sinh vt.

Trm đa dng sinh hc Mê Linh còn là nơi tham quan, hc tp cho hc sinh, sinh viên, nghiên cu sinh t các trường ph thông, cao đng, đi hc và các cơ s đào to trong và ngoài nước.

 

Hot đng chuyên môn:

Nghiên cu tăng cường và phát trin đa dng loài đng thc vt.

Xây dng b sưu tp sng đng vt và thc vt nhit đi.

Nghiên cu din thế và phc hi h sinh thái đã b suy thoái.

Hướng dn sinh viên, hc viên cao hc và nghiên cu sinh.

 

Hp tác nghiên cu:

Trm đã và đang Hp tác vi Vườn thc vt New York (Hoa Kỳ) v Ða dng, bo tn và hoá thc vt h thc vt Vit Nam (2006-2007).

 

Trưởng phòng: NCVC. ThS. Đặng Huy Phương. ĐT: +84-4-37566801; +84-(0)904203388. Email: phuongiebr@gmail.com


Phó trưởng phòng: NCVC. TS. Nguyễn Thế Cường. ĐT: +84-4-37566801; +84-(0)978007313. Email: cuongntc1979@gmail.com   

 

Các cán b nghiên cu:

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

Trnh Xuân Thành

NCV

ThS

Thực vật học

02112218815

 0972390729

 trinhthanh.iebr@gmail.com

Trn Đi Thng

 NCV

ThS

 Động vật học

02112218815

 0943507108

 thangtd1975@gmail.com

Phạm Thị Kim Dung

 

ThS

 Nhân nuôi động vật

02112218815

 0986982123

 dung.pham085@gmail.com

Nguyn Đc Đông

 

 ThS

 Nhân nuôi động vật

02112218815

 0977816638

 ducdongnguyen78@gmail.com

Đinh Thị Hạnh

 

 ThS

 Nhân nuôi thực vật

02112218815

 0986761592

 dinhhanh42tt@gmail.com

Nguyn Văn Môn

 

 

 Nhân nuôi thực vật

02112218815

 0363754791

 

Trn Thanh Minh

 

 

 Bảo vệ rừng chuyên trách

02112218815

 0979903415

 

Trịnh Ngọc Minh

 

 

 Bảo vệ rừng chuyên trách

02112218815

 0973174396

 

Trnh Văn Sáu

 

 

 Bảo vệ rừng chuyên trách

02112218815

 0379980412

 

Trn Văn Tý

 

 

 Bảo vệ rừng chuyên trách

02112218815

 0987463668

 

 

IEBR

Scientific council

Department of Administration

Department of Zoological Museum

Department of Experimental Entomology

Department of Verterbrate Zoology

Department of Insect Systematics

Department of Parasitology

Department of Insect Ecology

Department of Soil Ecology

Department of Aquatic Ecology

Department of Plant Ecology

Department of Remote Sensing Ecology

Department of Plant Resources

Department of Botany

Department of Ethnobotany

Department of Nematology

Department of Molecular Systematics and Conservation Genetics

Melinh Station for Biodiversity


Since August 4, 2022

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ VIII
- THÔNG BÁO SỐ 1
Nghiên cứu xây dựng cơ sở ban đầu cho lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật tại Viện Khoa học quốc gia Lào
MỘT SỐ PHẦN MỀM

Phần mềm MM&SMM&S

Phần mềm BIOKEYSBIOKEYS

Phần mềm PlantsVNPlantsVN

Phần mềm F-Structure A&SF-Structure A&S

ĐỀ TÀI TN3/T07 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC - TÂY NGUYÊN 3

LINKS

HN Herbarium
HA NOI HERBARIUM
LEGATO Project
LEGATO PROJECT
Tạp chí sinh học
Impact of MAngrove exploitation of the Benthic ecosystem and assessment of Ecological quality objectives -Vietnam and Belgium cooperation
CLB Xem chim Việt Nam

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (8424) - 38360169;  Fax. (8424) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Lần truy cập:
2013868
Số người đang truy cập: 97