Institute of Ecology and Biological Resources

TRANG CHỦ

CÔNG BỐ KHOA HỌC

TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ

CƠ SỞ DỮ LIỆU

THƯ ĐIỆN TỬ

LIÊN HỆ

ENGLISH

PHÒNG TÀI NGUYÊN THỰC VẬT

PHÒNG TÀI NGUYÊN THỰC VẬT

 

Chc năng và nhim v:

Điu tra, nghiên cu và đánh giá hin trng ngun tài nguyên thc vt Vit Nam.

Nghiên cu s phân b, đc đim sinh hc, tính đa dng và tr lượng ca mt s loài cây có giá tr khoa hc và giá tr kinh tế cao.

Nghiên cu s hình thành, biến đi và tích lu các hp cht có ích các loài thc vt.

Nghiên cu cơ s khoa hc, k thut nhân ging và gây trng mt s loài thc vt mi có giá tr kinh tế - xã hi cao các vùng sinh thái khác nhau.

Đ xut gii pháp bo tn đi vi nhng loài quý hiếm.

 

Hot đng chuyên môn:

Điu tra, kho sát và đánh giá hin trng ngun tài nguyên thc vt Vit Nam. Nghiên cu cơ s khoa hc đ bo v, khai thác, phát trin và ng dng các loài thc vt có giá tr kinh tế cao như: cây cha tinh du (Mentha arvensis, M. piperita, Ocimum basilicum, O. gratissimum, Cymbopogon winterianus, C. martinii, Vetiveria zizanioides, Pogostemon cablin, Fokienia hodginsii, Litsea cubeba, Elsholtzia spp., v.v…); cây có du (Vernicia montana, V. fordii, Camellia oleifera, Cleidiocarpon cavaleriei, C. laurinum>); cây làm thuc (Stephania spp., Celastrus spp., Holarhena pubescens, etc ).

Tham gia đánh giá tác đng môi trường mt s nhà máy thu đin trong c nước.

Tham gia nghiên cu tính đa dng sinh hc và ngun tài nguyên thc vt mt s Vườn Quc gia và mt s Khu Bo tn thiên nhiên trong c nước.

Ðã công b hơn 200 bài báo khoa hc trên các tp chí khoa hc trong và ngoài nước.

Các nhà khoa hc ca phòng Tài nguyên thc vt đã xut bn mt s sách chuyên kho như: Tài nguyên thc vt có tinh du Vit Nam và Tài nguyên thc vt Vit Nam - Nhng cây cha các hp cht có hot tính sinh hc.

 

Hp tác nghiên cu:

Phòng đã hp tác vi các cơ quan trong nước và ngoài nước trong nghiên cu và đào to sau đi hc.


Trưởng phòng: NCVC. TS. Nguyễn Quang Hưng. ĐT: +84-24-38364624; +84-(0)8.88848386. Email: nqhungiebr@yahoo.com

Phó trưởng phòng: NCVC. TS. Chu Th Thu Hà. ĐT: +84-24-37913827; +84-(0)912513505. Email: cttha@iebr.vast.vn


Các cán b nghiên cu:

 

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

 

Trần Huy Thái

NCVCC

PGS.TS

Tài nguyên thc vt

(024)38364624

0989204423

thaiiebr@yahoo.com.vn

 

Nguyn Phương Hnh

NCVC

TS

Tài nguyên thc vt

(024)37913827

0989259751

hanhiebr@gmail.com

 

Nguyn Sinh Khang

NCVC

TS

Tài nguyên thc vt

(024)38364624

0972847690 /0977864796

nskhang@gmail.com /nskhang@iebr.vast.vn

 

Nguyn Th Hin

NCV

ThS

Tài nguyên thc vt

(024)38364624

0355950687

Nguyenhien333@yahoo.com

 

Hà Th Vân Anh

 NCV

ThS

Tài nguyên thc vt

(024)38364624

0988360228

havananh82@gmail.com

 

Nguyn Đc Thnh

NCV

CN

Tài nguyên thc vt

(024)37913827

0983692468

cistapra@gmail.com

 

IEBR

Scientific council

Department of Administration

Department of Zoological Museum

Department of Experimental Entomology

Department of Verterbrate Zoology

Department of Insect Systematics

Department of Parasitology

Department of Insect Ecology

Department of Soil Ecology

Department of Aquatic Ecology

Department of Plant Ecology

Department of Remote Sensing Ecology

Department of Plant Resources

Department of Botany

Department of Ethnobotany

Department of Nematology

Department of Molecular Systematics and Conservation Genetics

Melinh Station for Biodiversity


Since August 4, 2022

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ VIII
- THÔNG BÁO SỐ 1
Nghiên cứu xây dựng cơ sở ban đầu cho lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật tại Viện Khoa học quốc gia Lào
MỘT SỐ PHẦN MỀM

Phần mềm MM&SMM&S

Phần mềm BIOKEYSBIOKEYS

Phần mềm PlantsVNPlantsVN

Phần mềm F-Structure A&SF-Structure A&S

ĐỀ TÀI TN3/T07 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC - TÂY NGUYÊN 3

LINKS

HN Herbarium
HA NOI HERBARIUM
LEGATO Project
LEGATO PROJECT
Tạp chí sinh học
Impact of MAngrove exploitation of the Benthic ecosystem and assessment of Ecological quality objectives -Vietnam and Belgium cooperation
CLB Xem chim Việt Nam

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (8424) - 38360169;  Fax. (8424) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Lần truy cập:
1963194
Số người đang truy cập: 53