Institute of Ecology and Biological Resources

TRANG CHỦ

CÔNG BỐ KHOA HỌC

TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ

CƠ SỞ DỮ LIỆU SINH VẬT

THƯ ĐIỆN TỬ

LIÊN HỆ

ENGLISH

PHÒNG TUYẾN TRÙNG HỌC

PHÒNG TUYẾN TRÙNG HỌC

 

Chc năng và nhim v:
                Ðiu tra, phân loi tuyến trùng ký sinh thc vât, tuyến trùng ký sinh gây bnh côn trùng, tuyến trùng sng t do Vit Nam.

Nghiên cu sinh thái, sinh hc các nhóm tuyến trùng thc vt đ xut cơ s phòng tr tng hp tuyến trùng hi nông, lâm nghip.

Nghiên cu s dng tuyến trùng cho phòng tr sinh hc sâu hi cây trng và giám sát cht lượng môi trường đt và nước Vit Nam.

 

Hot đng chuyên môn:

Ðã phát hin 250 loài tuyến trùng ký sinh thc vât t các h sinh thái nông nghip và rng Vit Nam : 16 loài tuyến trùng ký sinh gây bnh côn trùng và 25 loài ký sinh côn trung Vit Nam: 200 loài tuyến trùng sng t do trong đt: 350 loài tuyến trùng sng t do trong nước ngt và bin.

Ðã xây dng cơ s phòng tr mt s nhóm tuyến trùng ký sinh quan trng lúa, h tiêu, cà phê.

Ðã nghiên cu tuyn chn 7 chng tuyến trùng cho phòng tr sinh hc sâu hi.

Ðã nghiên cu thành công công ngh sn xut sinh khi 6 chế phm sinh hc tuyến trùng BIOSTARs, Ðã đưa vào th nghiêm phòng tr khong 30 loi sâu hi khác nhau trong đó có mt s sâu hi quan trng thuc lá, nho, rau màu, mía.

Ðã đánh giá cht lượng môi trường đt ca mt s h sinh thái nông nghip trên cơ s cu trúc qun xã, đa dng sinh hc và ch s sinh trưởng ca tuyến trùng (MI).

Ðã nghiên cu và đánh giá ô nhim mt s h sinh thái thy vc trên cơ s phân tích cu trúc các qun xã đng vt đáy có kích thước nh, trong đó có tuyến trùng.

Ðã xây dng ch tiêu Vit Nam (ISO-2002 VN) đ đánh giá cht lượng môi trường nước trên cơ s s dng tuyến trùng và đng vt đáy kích thước nh khác.

Ðã công b 8 sách chuyên kho, tham kho v tuyến trùng hc bng tiếng Vit và tiếng Nga và 180 bài báo khoa hc công b trên các tp chí trong và ngoài nước.

 

Hp tác nghiên cu:

Tham gia các hip hi: Hi Tuyến trùng hc châu Âu (ESN); M (SON); Á - Phi (AASN); Hi đng vt đáy quc tế (ISOMB).

Tham gia mng lưới nghiên cu chui quc tế (INIBAP) và châu Á - Thái Bình Dương (INIBAP/ASPNET).

Ðã hp tác nghiên cu khoa hc vi: Ði hc tng hp Adelaide, Sydney (Australia); Ði hc tng hp Gent. Trung tâm nghiên cu nông nghip Merelbeke, Ði hc tng hp Thiên chúa giáo Leuven (Vương quc B); Vin Côn trùng hc Qung Ðông, Vin Ðu tranh sinh hc Băc Kinh, Ði hc tng hp Thanh Ðo (Trung Quc); Vin Tuyến trùng hc Muenster, Vin Bnh hc thc vt, Ði hc tng hp Bonn, Ði hc tng hp Bremen, Ði hc tng hp Kiel, (Cng hòa Liên bang Ðc); Vin Ký sinh trùng hc Moscow, Vin Sinh hc th nhưỡng Vladivostok, Vin sinh thái thy vc ni đa, (Cng hòa Liên bang Nga); Vin Ký sinh trùng quc tế (CAB) (Vương quc Anh); Ði hc tng hp California, Riverside, Florida (Hoa Kỳ).

 

 

Trưởng phòng: NCVC. TS. Trnh Quang Pháp. ĐT: +84-4-37561171; +84-(0)904.798.795. Email: tqphap@gmail.com

 

Phó trưởng phòng: NCVC. TS. Nguyễn Đình Tứ. ĐT: +84-4-37561171; +84-(0)0904080131. Email: ngdtu@yahoo.com

 

 

Các cán b nghiên cu:

 

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

 

Nguyễn Ngọc Châu

NCVCC

GS.TS

Tuyến trùng ký sinh thực vật và côn trùng

+84-4-37561171

+84-(0)904.320.901

nguyengochau.iebr@gmail.com

 

 

Vũ Th Thanh Tâm

NCVC

TS

Tuyến trùng sống tự do trong đất

+84-4-37561171

+84-(0)916.882.688

vtam7572@yahoo.com

tamvu@iebr.ac.vn

 

Nguyn Th Ánh Dương

 NCV

TS

Tuyến trùng sống tự do, sinh thái học và môi trường

+84-4-37561171

+84-(0)913.028.704

nad2807@yahoo.com

 

Nguyn Th Duyên

NCV

TS

Tuyến trùng học, sinh thái học, sinh học nông nghiệp, môi trường

+84-4-37561171

+84-(0)902.423.169

thuduyen0609@yahoo.com

 

Nguyn Th Xuân Phương

NCV

TS

Tuyến trùng sống tự do, sinh thái học và môi trường

+84-4-37561171

 0936108823

ntxphuong.iebr@gmail.com

 

Nguyễn Hữu Tiền

NCV

ThS

Tuyến trùng học, động vật học, sinh thái học

+84-4-37561171

 0988989297

tien.quelampb@gmail.com

 

Nguyễn Vũ Thanh

Cộng tác viên

PGS.TSKH

Tuyến trùng học, sinh thái học

+84-4-37561171

 0904248089

 nvthanh49@yahoo.com

 

Lê Tuấn anh

Cộng tác viên

ThS

Tuyến trùng ký sinh thực vật và côn trùng

+84-4-37561171

 0869067062

 letuananh.iebr@gmail.com

 

Vũ Thanh Hoa

Cộng tác viên

CN

Tuyến trùng sống tự do trong đất

+84-4-37561171

 0867788558

 vuthanhhoa214@gmail.com

 

IEBR

Scientific council

Department of Administration

Department of Zoological Museum

Department of Experimental Entomology

Department of Verterbrate Zoology

Department of Insect Systematics

Department of Parasitology

Department of Insect Ecology

Department of Soil Ecology

Department of Aquatic Ecology

Department of Plant Ecology

Department of Remote Sensing Ecology

Department of Plant Resources

Department of Botany

Department of Ethnobotany

Department of Nematology

Department of Molecular Systematics and Conservation Genetics

Melinh Station for Biodiversity


Since August 4, 2022

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ VIII
- THÔNG BÁO SỐ 1
Nghiên cứu xây dựng cơ sở ban đầu cho lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật tại Viện Khoa học quốc gia Lào
MỘT SỐ PHẦN MỀM

Phần mềm MM&SMM&S

Phần mềm BIOKEYSBIOKEYS

Phần mềm PlantsVNPlantsVN

Phần mềm F-Structure A&SF-Structure A&S

ĐỀ TÀI TN3/T07 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC - TÂY NGUYÊN 3

LINKS

HN Herbarium
HA NOI HERBARIUM
LEGATO Project
LEGATO PROJECT
Tạp chí sinh học
Impact of MAngrove exploitation of the Benthic ecosystem and assessment of Ecological quality objectives -Vietnam and Belgium cooperation
CLB Xem chim Việt Nam

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (8424) - 38360169;  Fax. (8424) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Lần truy cập:
1996918
Số người đang truy cập: 170