Institute of Ecology and Biological Resources

TRANG CHỦ

CÔNG BỐ KHOA HỌC

TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ

CƠ SỞ DỮ LIỆU SINH VẬT

THƯ ĐIỆN TỬ

LIÊN HỆ

ENGLISH

PHÒNG THỰC VẬT

PHÒNG THỰC VẬT

 

Chc năng và nhim v:

                Điu tra h thc vt Vit Nam, đánh giá thành phn loài t nhiên trên toàn vùng lãnh th, thu thp các d liu khoa hc và biên son Thc vt chí Vit Nam.

Thu thp và xây dng b sưu tp mu thc vt Vit Nam.

Điu tra, phát hin nhng cây có giá tr kinh tế cao, đ xut các bin pháp s dng hp lý, bo v và phát trin các loài quan trng.

Xác đnh hin trng các ngun gen thc vt quý và hiếm, nâng cao các bin pháp bo tn các loài có nguy cơ b đe da đó.

 

Hot đng chuyên môn:

T năm 1975, các cán b khoa hc ca Phòng đã tham gia điu tra, nghiên cu h thc vt trên toàn lãnh th Vit Nam. Phòng đã tham gia xut bn các cun sách chuyên môn “Danh lc thc vt Tây Nguyên“ (1984), ""Mt s rau di ăn được Vit Nam“ (1994), ""K yếu thc vt có mch ca h thc vt Vit Nam“ (1990-1996), ba tp ""Danh lc các loài thc vt Vit Nam“ và bn tp ""Thc vt chí Vit Nam“ đu tiên (2000- 2005), 42 tp sách PROSEA (1996-2005), ""Sách Đ Vit Nam-Phn thc vt“ (1996). Phòng cũng đã thc hin nhiu d án bo v đa dng sinh hc h thc vt ca nhiu khu vc Vit Nam.

Phòng hin lưu gi hơn mt triu tiêu bn thc vt khô, được thu thp trên lãnh th Vit Nam và trao đi vi mt s Phòng tiêu bn khác trên thế gii. Phòng cũng đã thc hin nhiu d án bo v đa dng sinh hc h thc vt ca nhiu khu vc Vit Nam.

 

Hp tác nghiên cu:

Phòng có nhiu hp tác vi các phòng nghiên cu thc vt thuc các Vin, Trường như: Trường Đi hc Leiden (Hà Lan), Vườn thc vt Mít-xu-ri (Hoa Kỳ), Vin Bo tàng Pari (Pháp) v.v. Phòng Thc vt còn có nhng mi quan h vi các t chc quc tế khác như IUCN, FAO, WWF.

 


Trưởng phòng: NCVCC. GS.TS. Trn Thế Bách. ĐT: +84-4-37564463; +84-(0)913073222. Email: tranthebach@yahoo.com, tranthebach.botany@gmail.com

Phó trưởng phòng: NCVC. TS. Đỗ Văn Hài. ĐT: +84-4-37564463; +84-(0)983903982. Email: dovanhaiiebr@gmail.com, haidviebr@gmail.com


Các cán b nghiên cu:

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

Nguyn Th Thanh Hương

NCVC

TS

Thc vt

37564463

0912142843

nthuongiebr@gmail.com

Bùi Hng Quang

NCVC

TS

Thc vt

37564463

0982166390

bhquang78@gmail.com

Dương Th Hoàn

NCVC

ThS

Thc vt

37564463

0987268322

duongthihoan@yahoo.com

Lê Ngọc Hân

NCV

ThS

Thc vt

37564463

01685090796

ngochaniebr@gmail.com

Trần Đức Bình

 CTV

 ThS

 Thực vật học

 0973686065

 tranbinha4@gmail.com

Nguyễn Thu Thủy

 CTV

 ThS

 Sinh học

 0987550634

 thuthuypt098@gmail.com

Sang Mi Eum

 CTV

 TS

 Thực vật học

 0934625106

 sangeum@gmail.com

Vũ Anh Thương

 CTV

 KTV

 Thực vật học

37564463

 0834622890

 vathuong@gmail.com

               

IEBR

Scientific council

Department of Administration

Department of Zoological Museum

Department of Experimental Entomology

Department of Verterbrate Zoology

Department of Insect Systematics

Department of Parasitology

Department of Insect Ecology

Department of Soil Ecology

Department of Aquatic Ecology

Department of Plant Ecology

Department of Remote Sensing Ecology

Department of Plant Resources

Department of Botany

Department of Ethnobotany

Department of Nematology

Department of Molecular Systematics and Conservation Genetics

Melinh Station for Biodiversity


Since August 4, 2022

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ VIII
- THÔNG BÁO SỐ 1
Nghiên cứu xây dựng cơ sở ban đầu cho lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật tại Viện Khoa học quốc gia Lào
MỘT SỐ PHẦN MỀM

Phần mềm MM&SMM&S

Phần mềm BIOKEYSBIOKEYS

Phần mềm PlantsVNPlantsVN

Phần mềm F-Structure A&SF-Structure A&S

ĐỀ TÀI TN3/T07 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC - TÂY NGUYÊN 3

LINKS

HN Herbarium
HA NOI HERBARIUM
LEGATO Project
LEGATO PROJECT
Tạp chí sinh học
Impact of MAngrove exploitation of the Benthic ecosystem and assessment of Ecological quality objectives -Vietnam and Belgium cooperation
CLB Xem chim Việt Nam

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (8424) - 38360169;  Fax. (8424) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Lần truy cập:
1996900
Số người đang truy cập: 144