Institute of Ecology and Biological Resources

TRANG CHỦ

CÔNG BỐ KHOA HỌC

TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ

CƠ SỞ DỮ LIỆU SINH VẬT

THƯ ĐIỆN TỬ

LIÊN HỆ

ENGLISH

PHÒNG THỰC VẬT DÂN TỘC HỌC

PHÒNG THỰC VẬT DÂN TỘC HỌC

 

Chc năng và nhim v:

                Ð xut và t chc thc hin các đ tài, đ án, nhim v khoa hc thuc lĩnh vc Thc vt dân tc hc trên toàn lãnh th Vit Nam.

Hp tác quc tế v nghiên cu trong lĩnh vc Thc vt dân tc hc.

 

Hot đng chuyên môn:

Ðiu tra, nghiên cu tri thc và kinh nghim s dng thc vt ca các dân tc thiu s Vit Nam. Xây dng cơ s d liu v tri thc thc vt dân tc ca Vit Nam. Trong giai đon 2005-2015 tp trung vào các cây thuc, các cây có đc tính, các cây nhum màu, các cây ăn được ca các dân tc thiu s.

Nghiên cu ng dng tri thc và kinh nghim s dng thc vt ca các dân tc đ sn xut các sn phm mi góp phn phát trin kinh tế-xã hi và nâng cao đi sng ca cng đng: sn xut các cht màu t nhiên t nguyên liu thc vt; các cây thuc, bài thuc dân tc cha bnh him nghèo, các chế phm bo v thc vt, các hp cht dùng trong nuôi trng thu sn.

Nghiên cu bo tn và phát trin các cây kinh tế truyn thng ca các dân tc đ s dng bn vng ngun gen thc vt như: tuyn chn và phát trin ging Hi (Illicium verum) có năng sut, cht lượng cao; nghiên cu quy hoch và sn xut các sn phm thương mi cao cp t cây Thch đen (Mesona chinensis), bo tn và phát trin các cây nhum màu thc phm, phát trin mt s loài cây thuc truyn thng có giá tr kinh tế cao ...

Nghiên cu mi liên quan gia văn hoá, tp quán dân tc vi phương thc sn xut, mc đ tác đng ca các cng đng dân tc thiu s ti da dng sinh hc và môi trường, t đó đ xut các chính sách qun lý góp phn s dng hiu qu, bn vng đa dng sinh hc và bo tn bn sc văn hóa ca các cng đng dân tc thiu s.

Nghiên cu cơ s khoa hc và đ xut các mô hình bo tn da dng sinh hc ti cng đng, mô hình phát trin kinh tế nông nghip thích hp ti các khu vc ca đng bào dân tc thiu s. Trên cơ s các kết qu nghiên cu, đã xây dng thành công các mô hình bo tn, phát trin cây thuc truyn thng trong các cng đng dân tc H' mông, Dao, Thái, Tày các tnh Lào Cai, Lng Sơn, Hà Giang, Sơn La; mô hình kinh tế trang tri-vườn rng ca người Dao; mô hình kinh tế vườn h gia đình ca người H' mông; mô hình bo tn và phát trin ngun gen các cây nhum màu ti các cng đng dân tc Tày, Nùng, Tu dí, Pa dí.

 

Hp tác nghiên cu:

Phòng đã và đang hp tác vi mt s đơn v nghiên cu khác.

 

 Trưởng phòng: NCVC. TS. Bùi Văn Thanh. ĐT: +84-4-37565939; +84-(0)989965604, +84-(0)0853358686. Email: thanhbv2001@gmail.com

 

Các cán b nghiên cu:

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

Nguyễn Văn Dư

NCVCC

PGS.TS

Phân loại thực vật, Thực vật dân tộc học

37565939

0969615248

vandu178@gmail.com

Hà Tun Anh

NCV

ThS

Tài nguyên thực vật, Thực vật dân tộc học, tri thức bản địa

37565939

0357453206

anhtvdth@gmail.com

Nguyn Th Vân Anh

 NCV

ThS

Tài nguyên thực vật, Thực vật dân tộc học, tri thức bản địa

37565939

0986148135

vananh0804@gmail.com

 

IEBR

Scientific council

Department of Administration

Department of Zoological Museum

Department of Experimental Entomology

Department of Verterbrate Zoology

Department of Insect Systematics

Department of Parasitology

Department of Insect Ecology

Department of Soil Ecology

Department of Aquatic Ecology

Department of Plant Ecology

Department of Remote Sensing Ecology

Department of Plant Resources

Department of Botany

Department of Ethnobotany

Department of Nematology

Department of Molecular Systematics and Conservation Genetics

Melinh Station for Biodiversity


Since August 4, 2022

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ VIII
- THÔNG BÁO SỐ 1
Nghiên cứu xây dựng cơ sở ban đầu cho lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật tại Viện Khoa học quốc gia Lào
MỘT SỐ PHẦN MỀM

Phần mềm MM&SMM&S

Phần mềm BIOKEYSBIOKEYS

Phần mềm PlantsVNPlantsVN

Phần mềm F-Structure A&SF-Structure A&S

ĐỀ TÀI TN3/T07 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC - TÂY NGUYÊN 3

LINKS

HN Herbarium
HA NOI HERBARIUM
LEGATO Project
LEGATO PROJECT
Tạp chí sinh học
Impact of MAngrove exploitation of the Benthic ecosystem and assessment of Ecological quality objectives -Vietnam and Belgium cooperation
CLB Xem chim Việt Nam

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (8424) - 38360169;  Fax. (8424) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Lần truy cập:
1996885
Số người đang truy cập: 128