Institute of Ecology and Biological Resources

TRANG CHỦ

CÔNG BỐ KHOA HỌC

TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ

THƯ ĐIỆN TỬ

LIÊN HỆ

ENGLISH

Một số phần mềm - SOFTWARES

Liên hệ (Contact):
Tác giả (Author): PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Sinh
Tel: 0989548886; Email: nvsinh@gmail.com


 

MM&SBIOKEYS
Đây là bộ cài đặt phần mềm BioKeys. Sau khi tải tệp "BioKeys_Setup.zip" về cần giải nén và chạy tệp "BioKeys_Setup.exe".
This is installation package of BioKeys. After downloading "BioKeys_Setup.rar" file, you need to unzip the file and run the "BioKeys_Setup.exe" file

Phiên bản này cho phép tạo và sử dụng khóa đa truy và khóa lưỡng phân, tạo cơ sở dữ liệu và minh họa kết quả tra cứu, định loại
This version of BIOKEYS allows to create and to use polyclave (multiple access) keys and dichotomous (binary) keys, to create database and to illustrate search and classification results

  • DAAD-Alumni Workshop 18-19/8/ 2016:
  • DAAD-Alumni Workshop 2014:

____________________
Lần truy cập: 
2480

IEBR

Scientific council

Department of Administration

Department of Zoological Museum

Department of Experimental Entomology

Department of Verterbrate Zoology

Department of Insect Systematics

Department of Parasitology

Department of Insect Ecology

Department of Soil Ecology

Department of Aquatic Ecology

Department of Plant Ecology

Department of Remote Sensing Ecology

Department of Plant Resources

Department of Botany

Department of Ethnobotany

Department of Nematology

Department of Molecular Systematics and Conservation Genetics

Melinh Station for Biodiversity


HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ VIII
- THÔNG BÁO SỐ 1
Nghiên cứu xây dựng cơ sở ban đầu cho lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật tại Viện Khoa học quốc gia Lào
MỘT SỐ PHẦN MỀM

Phần mềm MM&SMM&S

Phần mềm BIOKEYSBIOKEYS

Phần mềm PlantsVNPlantsVN

ĐỀ TÀI TN3/T07 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC - TÂY NGUYÊN 3

LINKS

HN Herbarium
HA NOI HERBARIUM
LEGATO Project
LEGATO PROJECT
Tạp chí sinh học
Impact of MAngrove exploitation of the Benthic ecosystem and assessment of Ecological quality objectives -Vietnam and Belgium cooperation
CLB Xem chim Việt Nam

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (844) - 38360169;  Fax. (844) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Lần truy cập:
802535
Số người đang truy cập: 10