Institute of Ecology and Biological Resources

TRANG CHỦ

CÔNG BỐ KHOA HỌC

TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ

THƯ ĐIỆN TỬ

LIÊN HỆ

ENGLISH

PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP

PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP


Chức năng và nhiệm vụ:

Chức năng của phòng là quản lý và phục vụ nghiên cứu khoa học như xây dựng kế hoạch, thực hiện chế độ chính sách, thanh quyết toán, đào tạo và hợp tác, văn thư, soạn thảo văn bản, phục vụ điện nước, bảo vệ và lái xe… cho Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.


Trưởng phòng: NCVCC, GS.TS. Nguyễn Quảng Trường, Mobile: +84-(0)913522004, Email: qlkh.iebr@gmail.com


Phó trưởng phòng: CN. Cao Thị Kim Dung, ĐT: +84-24-38360169, +84-(0)913.091.119, Email: dungiebr@yahoo.com


Phó trưởng phòng: NCVC, TS. Trần Đức Lương, ĐT: +84-24-37565943, +84-(0)985724550, Email: info.iebr@gmail.com


Kế toán trưởng: CN. Đoàn Thị Tú Anh, ĐT: +84-24-37565941, +84-(0)944069854, Email: tuanhdt.2011@gmail.com


Kế toán: CN. Đỗ Thị Lan Hương, ĐT: +84-24-37565941, +84-(0)1254.497.355, Email: lanhuong180483@gmail.com


Đào tạo: NCVC, TS. Nguyễn Thị Thanh Hương, ĐT: +84-24-37565944, +84(0)912142843; Email: daotaosdhiebr@gmail.com


Văn thư: CN. Ngô Thị Thanh Nga, ĐT: +84-24-38360169, +84-(0)942.438.289, Email: vanphongvst@gmail.com


Lái xe: Đặng Thanh Hà, ĐT: +84-(0)903.233.515, Email: dthaiebr@gmail.com


Các hợp đồng:


Quản lý công sản, đấu thầu: Nguyễn Tùng Lâm, ĐT: +84-(0)97 2684969, Email: tunglam8916@gmail.com


Hỗ trợ công tác kế toán: Lê Ngọc Diệp, ĐT: +84-(0)77 2293900, Email: lengocdiep.bg@ gmail.com


Công tác hành chính, bảo hiểm: Lương Mai Anh, ĐT: +84-(0)96 1155719, Email: maianh.iebr@gmail.com


Lễ tân, theo dõi vệ sinh, điện, nước: Nguyễn Thị Ngọc Ánh, ĐT: +84-(0)36 2412445, Email: ngocanhcherrysweet@gmail.com


Lái xe: Vũ Xuân Mạnh, ĐT: +84-(0)912.323.762, Email: vuxuanmanh76@gmail.com


Điện, nước: Vũ Văn Bách, ĐT: +84-(0)904.320.805


PHÒNG BẢO TÀNG ĐỘNG VẬT

PHÒNG BẢO TÀNG ĐỘNG VẬT

Chc năng và nhim v:

Bo qun b mu đng vt hoang dã phc v cho công tác nghiên cu h đng vt và tài nguyên sinh vt ca Vit Nam.

Thu thp vt mu và to hình mu đng vt.

T chc trưng bày, gii thiu vt mu phc v nghiên cu khoa hc và giáo dc cng đng.

 

Hot đng chuyên môn:

T 1996 đến 2005, ch trì và tham gia 8 đ tài cp Vin Sinh thái và Tài nguyên sinh vt, tham gia 5 chương trình khoa hc cp Nhà nước, 12 đ tài cp B và Vin Khoa hc và Công ngh Vit Nam.

T chc và trin khai ng dng phn mm tin hc đ xây dng cơ s d liu v qun lý và tra cu vt mu ti phòng Bo tàng Ðng vt.

 

Hp tác nghiên cu:

Tham gia nghiên cu, t chc và sp xếp, bo qun vt mu trong các chương trình hp tác trong nước và nước ngoài như: Birdlife, FFI, WWF.... Các Bo tàng nước ngoài như: Bo tàng Ðng vt St. Peterburg (Nga), Bo tàng Lch s t nhiên New York (Hoa Kỳ), Bo tàng Ðng vt hoàng gia Ontario (Canada), Bo tàng lch s t nhiên Leiden (Hà Lan)....

 

Trưởng phòng: NCVCC. PGS.TS. Vũ Đình Thng. ĐT: +84-4-38361855; +84-(0)945560108. Email: thongiebr@gmail.com


Các cán b nghiên cu:

 

 

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

 

Lê Mnh Hùng

NCVC

TS

Động vật học

38361855

 

0903294862

hungniltava@yahoo.com

 

Lê Th M Thanh

NCV

CN

Động vật học

38361855

 

0901771082

thailan710@yahoo.com

 

Phạm Kim Dung

CN

38361855

 

0983.830.489

dungphamk@gmail.com

 

Nguyễn Thanh Lương

Cộng tác viên

ThS

Động vật học

38361855

 

0989962960

thanhluongiebr@gmail.com

 

Lê Đình Thủy

Cộng tác viên

PGS.TS

Động vật học

38361855

 

0903484877

thuyiebr@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG CÔN TRÙNG HỌC THỰC NGHIỆM

Chc năng và nhim v:

Nghiên cu sinh thái thc nghim nhân nuôi côn trùng phc v phòng tr sinh hc và s dng ngun tài nguyên côn trùng nhm phát trin kinh tế - xã hi và bo v môi trường.

Hot đng chuyên môn:

Nghiên cu các nhân t sinh thái, nhm thúc đy quá trình sinh sn ca các loài côn trùng có ích, sn xut ra nhng cá th côn trùng có cht lượng cao phc v bin pháp phòng tr sinh hc và phục vụ cho các nghiên cứu thức nghiệm côn trùng.

Bảo quản các loài ong mắt đỏ qua các thế hệ nhân nuôi, gìn giữ hoàn thiện quy trình sản xuất ong mt đ (Trichogramma spp.). Nghiên cu đc đim sinh hc, sinh thái ca các loài côn trùng ký sinh, bắt mồi và ứng dng chúng trong phòng tr mt s loài sâu hi nguy him trong nông lâm nghip.

Điu tra, phân loi mt s nhóm côn trùng có ích nhm khai thác ngun li của chúng phc v nhân nuôi. Đã sưu tm và lưu gi các mẫu vật của các nhóm côn trùng ký sinh, bắt mồi phc v cho nghiên cu.

Nghiên cứu s dng ngun tài nguyên côn trùng nhm phát trin kinh tế - xã hi và bo v môi trường.

Tham gia thc hin nhiu đ tài cp Nhà nước, cp B và các d án hp tác quc tế.

Công b được nhiu công trình kết qu nghiên cu khoa hc ti các hi ngh, tp chí trong nước và quốc tế.

Hp tác nghiên cu:

Hp tác vi nhiu cơ quan và t chc quc tế như các trường đi hc tng hp Kagoshima, Kyushu, Gakugei Tokyo, Hokaido, Ryukyus (Nht Bn); mng lưới nghiên cu kiến quc tế (AneT); Trung tâm bo v đa dng sinh hc vùng ASEAN (ARCBC), Vin quc tế phòng tr sinh hc (CAB). Trường Đại học tổng hợp Nông nghiệp Trung Quốc (CAU), Thái Lan (CBT),Pháp (MF), Viện thú ý Ipoh Malaysia.

Trưởng phòng: NCVC. TS. Nguyễn Quang Cường. ĐT: +84-4-37565899; +84-(0)916853287. Email: quangcuongiebr@gmail.com

Các cán b nghiên cu:

 

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

 

Trương Xuân Lam

NCVCC

GS.TS

Côn trùng

37565899

 0915935888

 txlam.iebr@gmail.com

 

Nguyn Thành Mnh

NCVC

TS

Côn trùng

37565899

 0981537087

 petitvent37@gmail.com

 

Phm Huy Phong

NCV

TS

Côn trùng

37565899

 0982334287

 phong.wasp@gmail.com

phongpham82@iebr.ac.vn

 

Hà Ngọc Linh

NCV

TS

Côn trùng

37565899

linh.hangoc02@gmail.com

 

Nguyễn Thị Tú Anh

NCV

ThS

Côn trùng

37565899

 0973090400

nguyenthituanh.hua@gmail.com

 

Nguyn Th Hnh

NCV

CN

Côn trùng

37565899

0972683377

  linhhanh281068@yahoo.com

 

PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP

PHÒNG ĐỘNG VẬT HỌC CÓ XƯƠNG SỐNG

Chc năng và nhim v:

Ðiu tra nghiên cu khu h đng vt hoang dã ca các vùng trên toàn quc nhm đánh giá các giá tr tài nguyên và giá tr bo tn đa dng sinh hc.

Phi hp vi các cơ quan, t chc trong nước và quc tế xây dng, thc hin các chiến lược qun lý, bo tn và s dng bn vng tài nguyên sinh vt.

Nghiên cu sinh hc, sinh thái đ xây dng và thc hin các chương trình bo tn cho các loài đng vt quí hiếm và có giá tr kinh tế cao.

 

Hot đng chuyên môn:

Các cán b ca Phòng đã ch trì hoc tham gia nhiu đ tài, đ án v điu tra đánh giá và bo tn đa dng sinh hc ca Vit Nam; đã công b mt s sách chuyên kho và nhiu công trình nghiên cu trên các tp chí trong nước và quc tế. Dưới đây là mt s chương trình, đ tài chính mà Phòng đã thc hin:

·         1980-1985: Chương trình hp tác Vit-Xô v điu tra khu h đng vt hoang dã rng nhit đi Vit Nam.

·         1981-1986: Ð tài thuc Chương trình nghiên cu Quc gia 52.01.02 v xây dng cơ s khoa hc cho vic s dng hp lý tài nguyên đng vt trong các h sinh thái rng nhit đi Vit Nam.

·         1987-1990: Ð tài thuc Chương trình nghiên cu cp Nhà nước 48C.01.02 v nghiên cu sinh hc, sinh thái, phc hi và bo tn các loài đng vt b đe do cao (voi, hươu sao, hươu x,...).

·         1990-1994: Ð tài thuc Chương trình nghiên cu cp Nhà nước KT-02 v đánh giá và bo tn đa dng sinh hc ti các h sinh thái tiêu biu Vit Nam.

·         1995-1997: Ð tài nghiên cu Trung Tâm Khoa hc T nhiên và Công ngh Quc gia v nghiên cu nhân nuôi mt s loài cy (cy mc, cy vn, cy giông, cy vòi mc, cy vòi đm) và h.

·         1997-2000: Ð tài cp Trung Tâm Khoa hc T nhiên và Công ngh Quc gia v nghiên cu sinh hc, sinh thái và k thut nhân nuôi mt s loài đng vt quí, hiếm (hươu x, cy văn, gu nga, gu chó).

·         2001-2005: Рtài cp B Vin Khoa hc và Công ngh Vit Nam v kho sát đánh giá đa dng sinh hc các khu bo tn thiên nhiên và đ xut bin pháp hoàn thin h thng các khu bo tn thiên nhiên ca Vit Nam. Ð mc kho sát đánh giá giá tr đa dng sinh hc đng vt hoang dã.

·         2006: Ð tài cp Vin Khoa hc và Công Ngh Vit Nam v nghiên cu đc đim sinh hc, sinh thái và gii pháp bo tn Sao la Vit Nam.

 

Hp tác nghiên cu:

Phòng Ðng vt hc có xương sng có mi quan h hp tác rng rãi vi nhiu cơ quan, t chc quc tế trong lĩnh vc điu tra, nghiên cu và bo tn đa dng sinh vt.

Trưởng phòng: NCVC.TS. Ngô Xuân Tường. ĐT: +84-4-37562810; +84-(0)0912099978. Email: tuongiebr@gmail.com

Các cán b nghiên cu:

 

 

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

 

Nguyn Xuân Đng

NCVCC

PGS.TS

Đng vt hc và bo tn đa dng sinh hc

04 37562810

 0913312431

dangiebr@gmail.com

 

Nguyn Trường Sơn

NCVC

TS

Đng vt hc và bo tn đa dng sinh hc

04 37562810

 0913076511

truongsoniebr@gmail.com

 

Nguyn Xuân Nghĩa

NCV

ThS

Đng vt hc và bo tn đa dng sinh hc

04 37562810

 0901542011

 

nghiaiebr@gmail.com

 

Nguyễn Đình Duy

NCV

ThS

Động vật học và bảo tồn đa dạng sinh học

04 37562810

 0977043594

nguyenduyfuv@gmail.com

 

Trnh Vit Cường

NCV

CN

Đng vt hc và bo tn đa dng sinh hc

04 37562810

 0385798970

tvcuongvst@gmail.com

 

Lý Ngọc Tú

Cộng tác viên

ThS

Động vật học và bảo tồn đa dạng sinh học

04 37562810

 0966294888

ngoctu1890@gmail.com

 

Vũ Thùy Dương

Cộng tác viên

ThS

Động vật học và bảo tồn đa dạng sinh học

04 37562810

 0346075864

vuthuyduong.xd@gmail.com

 

Nguyễn Tiến Đạt

Cộng tác viên

CN

Động vật học và bảo tồn đa dạng sinh học

04 37562810

 0947442510

ntdatfuv@gmail.com

 

PHÒNG HỆ THỐNG HỌC CÔN TRÙNG

PHÒNG HỆ THỐNG HỌC CÔN TRÙNG

 

Chc năng và nhim v:            

Nghiên cu phân loi côn trùng; thu thp và lưu gi mu vt côn trùng cho nghiên cu khoa hc.

Nghiên cu khu h côn trùng Vit Nam; tham gia biên son Đng vt chí Vit Nam.

Nghiên cu đa dng côn trùng và bo tn đa dng côn trùng Vit Nam.

 

Hot đng khoa hc:

T năm 1975 hot đng như T nghiên cu côn trùng trong phòng Đng vt hc thuc Vin Sinh vt hc. Sau đó gia nhp vào phòng Sinh thái hc côn trùng thuc Vin Sinh thái và Tài nguyên sinh vt. T năm 2000 tách ra thành phòng nghiên cu đc lp thuc vin Sinh thái và Tài nguyên sinh vt. Phòng có 3 cán b đã ngh hưu là PGS. TSKH Lê Xuân Hu, PGS. TS T Huy Thnh và CN. Đng Đc Khương.

Mt s  đ tài ch yếu Phòng đã tham gia hoc ch  trì:

1977-1983: Điu tra đng vt Tây nguyên thuc Chương trình Điu tra tng hp vùng Tây nguyên.

1984-1988: Điu tra sâu bnh mt s cây trng chính Tây nguyên thuc Chương trình 48C – Cơ s khoa hc quy hoch phát trin kinh tế xã hi Tây nguyên.

1979-1985: Nghiên cu khu h và sinh thái đng vt Vit Nam thuc Chương trình Hp tác nghiên cu tng hp Vit-Xô.

1981-1985: Nghiên cu năng sut sinh hc h sinh thái rng Tây nguyên thuc Chương trình 52 02 – Cơ s khoa hc ca vic bo v, khôi phc và s dng hp lý tài nguyên.

1990-1991: Nghiên cu đánh giá hin trng tài nguyên sinh vt vùng h cha Sông Đà thuc Chương trình Cơ s khoa hc đ phát trin kinh tế – xã hi vùng lòng h Sông Đà.

1993-1995: Nghiên cu gii pháp hn chế ô nhim môi trường gây ra bi hoá cht dùng trong nông nghip thuc Chương trình KT 02- Bo v môi trường.

2006-2007: Điu tra nghiên cu đa dng côn trùng dc theo tuyến đường H Chí Minh đon Min Trung và đ xut các gii pháp bo tn. Đ tài cp VKHCNVN.

2008-2009: Điu tra nghiên cu đa dng côn trùng dc theo tuyến đường H Chí Minh đon Bc Trung b và đ xut các bin pháp bo tn. Đ tài cp VKHCNVN.

2008-2009: Nghiên cu tính đa dng ca  mt s h ngài (Heteroctera, Lepidoptera) rng t nhiên Vit Nam dưới tác đng ca con người và ý nghĩa thc tin ca chúng. Đ tài hp tác song phương Vit-Nga cp VKHCNVN.

2011-2012: Điu tra nghiên cu đa dng côn trùng dc cung đ­ưng H Chí Minh qua khu vc Tây Nguyên, đ xut các gii pháp bo v và phát huy đa dng côn trùng. Đ tài cp VKHCNVN.

2007-2010: Điu tra đánh giá nh hưởng lâu dài ca cht đc hóa hc do M s dng trong chiến tranh ti đa dng sinh hc ti mt s vùng dc biên gii Vit Lào Qung Nam, Kon Tum và đ xut các gii pháp ci to phc hi. Đ tài đc lp cp Nhà nước.

1996- đến nay: Các đ tài Biên son Đng vt chí Vit Nam.

1996- đến nay: Các đ tài Biên son Sách đ Vit Nam.

1995- đến nay: Các đ tài thuc Chương trình Nghiên cu cơ bn trong Khoa hc s sng (nay là Qu phát trin khoa hc và công ngh Quc gia – Nafosted).

2011-2014: Điu tra đánh giá các loài đng vt, thc vt có nguy cơ tuyt chng cn được ưu tiên bo v nhm tu chnh Sách Đ Vit Nam Mã s: ĐTĐL.2011-G/23.

2011-2014: Điu tra, đánh giá h sinh thái rng khp và rng lá rng thường xanh Tây Nguyên và đ xut gii pháp bo tn. Mã s: TN3/T07.

2012-2014: Phân loi hc và bo tn đa dng sinh hc các loài ve su (Hemiptera: Cicadidae) min Bc Vit Nam (Qu h tr nghiên cu khoa hc IFS, Vương quc Thu Đin).

Các đ tài, d án đánh giá đa dng sinh hc và bo tn, xây dng lun chng k thut ca nhiu Vườn Quc gia, Khu Bo tn thiên nhiên và Di sn thiên nhiên thế gii Vit Nam.

Kết qu các hot đng:

Gn 400 công trình khoa hc được công b trong nước và quc tế. Hơn 100 loài côn trùng mi cho khoa hc được mô t, hàng trăm loài côn trùng được ghi nhn mi cho khu h Vit Nam.

03 tp Đng vt chí đã được xut bn.

Khong 500 000 mu vt côn trùng được lưu gi ti phòng.

Xây dng các dn liu cơ s v đa dng và bo tn côn trùng ca nhiu khu vc khác nhau Vit Nam.

 

Hp tác quc tế:

Đã và đang có s hp tác nghiên cu vi: Vin nghiên cu Senckenberg, Frankfurt (CHLB Đc); Trường đi hc bang Nizhniy Novgorod (CHLB Nga); Trường Đi hc Sư phm Uljanovsk, CHLB Nga; Trường Đi hc Quc gia Chung Hsing (Đài Loan); Trường Đi hc Tunghai; Bo tàng khoa hc t nhiên quc gia, Đài Chung (Đài Loan); Trung tâm đa dng sinh hc Hà Lan, Leiden (Hà Lan); Vin Tài nguyên Sinh vt Quc gia, Seoul (Hàn Quc); Vin nghiên cu Smithsonian, Bo tàng lch s t nhiên Quc gia Hoa Kỳ, Washington DC (Hoa Kỳ); Bo tàng Khoa hc t nhiên North Calorina (Hoa Kỳ); Trường Đi hc bang Michigan (Hoa Kỳ); Trường Đi hc Quc gia Malaysia, Kuala Lumpur (Malaysia); Trường Đi hc Malaya, Kuala Lumpur (Malaysia); Trường Đi hc Nông nghip Tôkyô (Nht Bn); Bo tàng Khoa hc Quc gia Tokyo (Nht Bn); Trường Đi hc Y khoa Tokyo (Nht Bn); Trường Đi hc nông nghip Obihiro (Nht Bn); Vin các bnh truyn nhim Quc gia (Nht Bn); Bo tàng Lch s t nhiên Paris (Pháp); Bo tàng Lch s t nhiên, Stockholm (Thy Đin); Vin Khoa hc t nhiên Hoàng gia B, Brussels (Vương Quc B).

 

Các cán b nghiên cu:

 

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

 

Phm Th Nh

NCVC, Trưởng phòng

TS

Côn trùng hc

04-37565901

0983551875

ptnhi2@yahoo.com

 

Lê M Hnh

NCV

TS

Côn trùng hc

04-37565901

lehanh5664@gmail.com

 

Phạm Văn Phú

NCV

ThS

Côn trùng hc

04-37565901

0334618331

phupham.iebr@gmail.com

 

Cao Quỳnh Nga

NCV

ThS

Côn trùng hc

04-37565901

0904411976

cqnga119@yahoo.com

 

Hoàng Vũ Tr

NCV

KS

Côn trùng hc

04-37565901

0976813772

truhv@yahoo.com.vn

 

PHÒNG KÝ SINH TRÙNG HỌC

PHÒNG KÝ SINH TRÙNG HỌC

Chc năng và nhim v:
                Nghiên cu phân loi ký sinh trùng bao gm đơn bào, giun sán và chân khp ký sinh người và đng vt.

Nghiên cu sinh hc, sinh thái và min dch ký sinh trùng.

Nghiên cu, th nghim, áp dng các bin pháp phòng tr ký sinh trùng.

Nghiên cu s ô nhim môi trường bi mm bnh ký sinh trùng, nh hưởng ca nó đến sc kho cng đng, các bin pháp x lý.

 

Hot đng chuyên môn:

Ðã phát hin 500 loài sán lá, 170 loài sán dây, 450 loài giun tròn, 70 loài giun đu gai, 100 loài sán lá đơn ch, 90 loài giáp xác và 50 loài chân khp ký sinh người và đng vt.

Ðã nghiên cu sinh hc, sinh thái hc ca mt s loài ký sinh trùng quan trng người và đng vt: Sán lá gan ln Fasciola spp.; sán lá gan nh Clonorchis sinensis; sán lá phi Paragonimus spp.; sán lá rut Fasciolopsis buski; mt s loài sán lá rut nh Haplochis spp., Heterophyes heterophyes; sán dây Taenia spp.; giun lươn Angiostrongylus cantonensis…

Đã nghiên cu, th nghim và áp dng các bin pháp phòng tr mt s bnh ký sinh trùng trong chăn nuôi và mt s cng đng dân cư.

Ðã công b 12 sách chuyên kho, tham kho v ký sinh trùng hc bng tiếng Vit và tiếng Nga và 200 bài báo khoa hc công b trên các tp chí trong và ngoài nước.

T năm 2000 tr li đây tp trung nghiên cu ký sinh trùng cá, ếch nhái và bò sát, đng thi nghiên cu các loài ký sinh trùng có kh năng lan truyn t đng vt sang người.

 

Hp tác nghiên cu:

Đã có các d án hp tác nghiên cu vi Vin ký sinh trùng Nga, Vin Sinh hc và Th nhưỡng Vin Đông (Nga), Vin Ký sinh trùng Séc, Vin Sinh thái và Tài nguyên sinh vt Belarus và mt s trường đi hc, vin nghiên cu v ký sinh trùng các nước B, Đan Mch, Hoa Kỳ, Canada, Nht Bn, Trung Quc, Thái Lan, Philipin…

Đã có các d án hp tác nghiên cu vi các vin nghiên cu trong nước: Vin Thú y trung ương, Vin St rét – Ký sinh trùng – Côn trùng trung ương, Vin Thy sn 1, Vin Tài nguyên môi trường bin, Vin Công ngh sinh hc…

 

 

Trưởng phòng: NCVC. TS. Nguyn Văn Hà. ĐT: +84-4-38363180; +84-(0)989836727. Email: nvha@iebr.ac.vn  

Phó trưởng phòng: NCVCC. PGS.TS. Phạm Ngọc Doanh. ĐT: +84-4-38363180; +84-(0)912723177. Email: pndoanh@yahoo.com  


Các cán b nghiên cu:

 

 

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

 

Bùi Th Dung

NCVC

TS

Ký sinh trùng hc

38363180

0984776064

dungbt.iebr@gmail.com

 

Hoàng Văn Hin

NCVC

TS

Ký sinh trùng hc

38363180

0979947283

hieniebr@gmail.com

 

Nguyn Mnh Hùng

NCVC

TS

Ký sinh trùng hc

38363180

0988688203

hung_iebr@yahoo.com

 

Trn Th Bính

NCV

TS

Ký sinh trùng hc

38363180

0912621536

tranthibinhs@yahoo.com

 

Nguyn Ngc Chnh

NCV

ThS

Ký sinh trùng học

38363180

0986870326

chinhnn89@gmail.com

 

PHÒNG SINH THÁI CÔN TRÙNG

PHÒNG SINH THÁI CÔN TRÙNG

 

Chc năng và nhim v:

Nghiên cu đa dng và phân loi hc ng dng các thiên đch ca sâu hi thuc h sinh thái nông nghip.

Nghiên cu cu trúc qun th, s phát sinh và phát trin ca thiên đch trong h sinh thái nông nghip.

Nghiên cu sinh hc bo tn các loài thiên đch quan trng ca sâu hi và các mi tương tác gia chúng; các bin pháp nhm thúc đy s đa dng, bo tn và phát trin các loài thiên đch trong h sinh thái nông nghip.

Nghiên cu cơ s sinh thái hc cho chiến lược qun lý dch hi tng hp (IPM) Vit Nam.

 

Hot đng chuyên môn:

Trong thi gian t 1981 đến nay, các cán b ca Phòng đã tham gia thc hin nhiu chương trình và đ tài nghiên cu trong nước và quc tế như:

·         Ð tài cp nhà nước 48.01.04.01 (1981-1985) đã cung cp các thông tin khoa hc v các nhóm tác nhân sinh hc quan trng trong phòng chng dch hi trên cây lúa và cây đay.

·         Ð tài cp nhà nước KT.02.07 (1986-1990) s dng bn vng tài nguyên sinh vt Vit Nam.

·         Ð tài cp nhà nước (1995-1997) Ðiu tra, thng kê các loài đng vt không xương sng có ích trong các h sinh thái nông nghip đin hình vùng đng bng sông Hng và trin vng s dng chúng Vit Nam.

·         Ð tài cp nhà nước (1999-2000) Ðiu tra, thng kê các loài đng vt không xương sng có ích và trin vng s dng chúng trong các h sinh thái nông nghip min núi tnh Hòa Bình.

·         Ð tài cp nhà nước (2002-2005) ""Xây dng b Ðng vt chí, Thc vt chí Vit Nam giai đon 2003-2005”.

·         Chương trình nghiên cu cơ bn trong khoa hc t nhiên (t năm 1996).

·         Trên 300 kết qu nghiên cu đã được công b. Hướng nghiên cu ca Phòng tp trung vào các nhóm ong ký sinh thuc các h Braconidae, Ichneumonidae, các nhóm ăn tht thuc các h

·         Vespidae, Coccinelidae, Reduviidae, Carabidae và nhóm nhn Araneae.

 

Hp tác nghiên cu:

Phòng đã hp tác vi Phòng Nghiên cu Cánh màng - Vin Ðng vt hc (Vin Hàn lâm Khoa hc Nga), Phòng Ðng vt không xương sng (Bo tàng Lch s T nhiên Hoa Kỳ, New York, Hoa Kỳ); Phòng Côn trùng hc (Bo tàng Lch s T nhiên Quc Gia, Leiden, Hà Lan), Vin Côn trùng hc Qung Ðông (Trung Quc), Trường Ði hc Nông nghip Triết Giang (Trung Quc), Vin Nghiên cu Nông nghip Nam Ninh (Trung Quc) và mt s trường Đi hc Nht Bn.

 

Trưởng phòng: NCVCC. TS. Phạm Quỳnh Mai. ĐT: +84-4-37914828; +84-(0)904575215. Email: pqmai70@gmail.com

Phó trưởng phòng: NCVCC. PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Liên. ĐT: +84-4-38361440; +84-(0)917327699. Email: phuonglientit@yahoo.com  

 

Các cán b nghiên cu:

 

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

 

Trn Đình Dương

 NCV

TS

Côn trùng học

37914828

0983516584 

duongflo@yahoo.com

 

Nguyn Đc Hip

NCV

ThS

Côn trùng học

38611440

0397696884

hiep9euro@gmail.com

 

Đng Th Hoa

NCV

ThS

Côn trùng học

37914828

0988268958

danghoa.iebr@gmail.com ;

dthoa@iebr.ac.vn

 

Nguyễn Đắc Đại

NCV

ThS

Côn trùng học

37914828

 0367657424

dacdai17111989@gmail.com

 

Trần Thị Ngát

NCV

ThS

Côn trùng học

37914828

 0363931275

tranthingat1012@gmail.com

 

Khuất Đăng Long

Cộng tác viên

PGS.TS

Côn trùng học

 0902142347

khuatdanglong@gmail.com

 

Hoàng Gia Minh

Cộng tác viên

ThS

Côn trùng học

 0988655638

hoangminhpra@gmail.com

 

Nguyễn Hoàng Vũ

Cộng tác viên

ThS

Côn trùng học

 0981074585

hoangvu64@gmail.com

 

PHÒNG SINH THÁI MÔI TRƯỜNG ĐẤT

PHÒNG SINH THÁI MÔI TRƯỜNG ĐẤT

Chc năng và nhim v:

Nghiên cu, điu tra đa dng đng vt đt Vit Nam.

Nghiên cu cu trúc, chc năng ca h sinh thái đt.

Nghiên cu qun lý và s dng bn vng h sinh thái đt.

Nghiên cu cơ s khoa hc cho vic s dng đng vt đt làm ch th sinh hc, x lý ô nhim môi trường đt và phc hi đt.

 

Hot đng chuyên môn:

Nghiên cu đa dng đng vt đt các h sinh thái khác nhau và các khu Bo tn Thiên nhiên, Vườn Quc gia ca Vit Nam.

Nghiên cu xây dng mô hình x lý rác thi hu cơ bng giun đt.

Tham gia son tho đng vt chí, cơ s d liu đng vt Vit Nam.

 

Hp tác nghiên cu:

Phòng đã hp tác vi Bo tàng Hoàng gia Ontario, Canada; Bo tàng Lch s t nhiên Ðan Mch.

Vin Sinh thái và Tiến hóa đng vt (Vin Hàn lâm Khoa hc Liên bang Nga).

 

Trưởng phòng: NCVC. TS. Nguyn Đc Anh ĐT: +84-4-38361441. Email: ducanh@iebr.ac.vn

 

Phó trưởng phòng: NCVCC. TS. Nguyễn Thị Thu Anh ĐT: +84-4-38361441; +84-(0)982736399. Email: nthuanh189@yahoo.com

 

Các cán b nghiên cu:

 

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

 

Nguyn Th Đnh

NCVC

TS

Sinh thái đng vt đt

+84-4-38361441

 0976522375

ntdinh.iebr@gmail.com

 

Phùng Th Hng Lưỡng

NCVC

ThS

Sinh thái đng vt đt

+84-4-38361441

 0988500852

phungthihongluong@gmail.com

 

Đng Văn An

NCV

CN

Sinh thái đng vt đt

+84-4-38361441

 0889243856

andang@iebr.ac.vn

 

PHÒNG SINH THÁI MÔI TRƯỜNG NƯỚC

PHÒNG SINH THÁI MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Chc năng và nhim v:
Ðiu tra nghiên cu các h sinh thái thy vc đin hình ca Vit Nam bao gm thành phn loài, cu trúc qun xã, đc tính phân b, mi quan h dinh dưỡng, đánh giá và d báo din thế sinh thái dưới các tác đng ca điu kin t nhiên và nhân tác.

Nghiên cu khu h thy sinh vt các thy vc nước ngt, nước l, nước mn ven bin: phân loi hc, đa sinh vt, đc tính sinh hc, bo tn đa dng thy sinh vt.

Thc hin nghiên cu đc t sinh thái hc thc nghim là cơ s khoa hc s dng các ch s sinh hc cho đánh giá và sinh giám sát cht lượng môi trường nước.

 

Hot đng chuyên môn:

Các thành viên ca Phòng đã tham gia hoc ch trì mt s đ tài, d án nghiên cu khoa hc:

·         Ð tài cp nhà nước v nghiên cu s dng hp lý các h sinh thái di ven bin Vit Nam (1976-1980; 1981-1985; 1986-1990 và 1991-1996).

·         Ð tài nhà nước v khu h thy sinh vt và các h sinh thái đt ngp nước đng bng sông Cu Long (1982-1985; 2003-2004).Các D án điu tra nghiên cu sinh thái thu vc và môi trường vùng đng bng sông Hng (1997-1999).

·         Ð tài thuc chương trình nghiên cu cơ bn trong khoa hc t nhiên (1996-2005).

·         Ð tài cp B v nghiên cu s dng các ch s sinh hc đánh giá cht lượng môi trường Vit Nam (2000-2002).

·         D án Ðiu tra nghiên cu đa dng sinh hc vùng núi Hương Sơn-Hà Tĩnh (2004-2005).

·         Ð tài nhà nước v xây dng cơ s s liu bin Vit Nam (t 1996-2005).

·         Quy hoch h thng các khu bo tn thu sn ni đa ca Vit Nam (2005-2006).

·         Ð tài xây dng b Ðng vt chí, Thc vt chí Vit Nam (t 1999 đến nay).

·         Quy hoch h thng các khu bo tn thu sn ni đa ca Vit Nam (2005 - 2006).

 

Hp tác nghiên cu:

Các cán b ca Phòng còn tham gia thc hin nhiu hp đng nghiên cu vi các t chc quc tế như WB, ADB, IUCN, WWF, FFI, JSPS và các t chc trong nước trong lĩnh vc bo tn đa dng sinh hc.

Trưởng phòng: NCVC. TS. Lê Hùng Anh. ĐT: +84-4-37565897; +84-(0)912630888. Email: lehunganh@gmail.com

Phó trưởng phòng: NCVC. TS. Trn Đc Lương. ĐT: +84-4-37565897; +84-(0)985724550. Email: tranducluongiebr@gmail.com

Các cán b nghiên cu:

 

 

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

 

Cao Th Kim Thu

NCVC

 TS

 Sinh thái môi trường nước

37.565.897 

 0979.208.078

c_thu@yahoo.com

 

Đ Văn T

NCVC

TS

 Sinh thái môi trường nước

37.565.897 

 0983287297

 dovantu.iebr@gmail.com

 

Nguyn Đình To

NCV

 TS

 Sinh thái môi trường nước

37.565.897 

 0879318686

Dinhtao23@gmail.com

 

Nguyn Tống Cường

NCV

 ThS

 Sinh thái môi trường nước

37.565.897 

 01676556456

tongcuongvst31@gmail.com

 

Đặng Văn Đông

Cộng tác viên

 ThS

Sinh thái môi trường nước

 0968361093

dongjohn.1710@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG SINH THÁI THỰC VẬT

PHÒNG SINH THÁI THỰC VẬT

Chc năng và nhim v:

                Thc hin các nghiên cu trong lĩnh vc sinh thái thc vt, c sinh thái lý thuyết và sinh thái ng dng.

Nghiên cu các h sinh thái có giá tr kinh tế cao, tài nguyên sinh vt và bo v môi trường, nghiên cu sinh thái ca các loài thc vt có giá tr kinh tế cao.

Xây dng cơ s công ngh phc v nghiên cu sinh thái thc vt.

 

Hot đng chuyên môn:

Nghiên cu cu trúc, din thế các kiu rng khác nhau và sinh thái ca các loài thc vt bc cao.

Nghiên cu xây dng cơ s khoa hc cho vic phc hi các thm thc vt và h sinh thái b suy thoái.

Nghiên cu tính đa dng thc vt ca các h sinh thái núi cao t đó đ xut các bin pháp bo tn, phát trin và khai thác.

Nghiên cu tìm gii pháp ngăn chn và phòng nga quá trình sa mc hóa Nam Trung B.

Nghiên cu và áp dng lý thuyết phân tích h thng, xây dng mô hình toán và mô phng trên máy tính trong các nghiên cu sinh thái hc Nghiên cu và áp dng lý thuyết sinh thái cnh quan trong các nghiên cu sinh thái hc.

Ðã ch trì và tham gia nhiu đ tài khoa hc các cp.

 

Hp tác nghiên cu:

Phòng đã hp tác vi nhiu cơ quan trong và ngoài nước trong nghiên cu và đào to sau đi hc.

 

Hợp tác đào tạo:

Dự án điều tra cơ bản "Điều tra đa dạng sinh học, đánh giá tiềm năng hoạt chất sinh học của Ngành Rêu tản (Marchantiophyta) và Ngành Rêu sừng (Anthocerotophyta) ở các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam", mã số: UQĐTCB.05/19-20, được Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phê duyệt thực hiện trong hai năm 2019-2020 hợp tác với đối tác Nga (TSKH. Vadim Bakalin, Phân viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga) nhận hỗ trợ hướng dẫn sinh viên, học viên cao học hoặc nghiên cứu sinh về đề tài Rêu tản. Chi tiết liên hệ: PGS.TS. Nguyễn Văn Sinh, Email: nvsinh@gmail.com, ĐT: 0989548886. (Đề tài đã được nghiệm thu đạt xuất sắc: Kích chuột để tra cứu sản phẩm CSDL Rêu tản (Marchantiophyta) và Rêu sừng (Anthocerotophyta) của nhiệm vụ).

Đề tài Khoa học cơ bản trái đất "Nghiên cứu thành phần loài và bước đầu khảo sát thành phần hóa học của Rêu tản (Marchantiophyta) và Rêu sừng (Anthocerotophyta) ở vùng núi phía Bắc Việt Nam", mã số KHCBTĐ.02/21-23, được Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phê duyệt thực hiện trong ba năm 2021-2023, hợp tác với đối tác Nga (TSKH. Vadim Bakalin, Phân viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga) nhận hỗ trợ hướng dẫn sinh viên, học viên cao học hoặc nghiên cứu sinh về đề tài Rêu tản. Chi tiết liên hệ: PGS.TS. Nguyễn Văn Sinh, Email: nvsinh@gmail.com, ĐT: 0989548886.


MỘT SỐ PHẦN MỀM
(Kích chuột để xem chi tiết)

 


Trưởng phòng: NCVCC. PGS.TS. Nguyễn Văn Sinh. ĐT: +84-4-38360870; +84-(0)989548886. Email: vansinh.nguyen@iebr.ac.vn; nvsinh@gmail.com


Các cán b nghiên cu:

 

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

 

Bùi Th Tuyết Xuân

NCVC

TS

Sinh thái thc vt

0437565900

0975020906

tuyetxuansttv@gmail.com

 

Đng Th Thu Hương

NCVC

ThS

Sinh thái thc vt

0437565900

0912286744

danghuong@iebr.ac.vnhuongdim@yahoo.com

 

Nguyn Hùng Mnh

NCVC

ThS

Sinh thái thc vt

0437565900

0983756097

nh.manhiebr@gmail.comnhmanh@iebr.ac.vn

 

Nguyễn Tiến Dũng

NCV

ThS

Sinh thái thc vt

0437565900

0968611130

dungiebr1990@gmail.com

 

Đỗ Hữu Thư

Cộng tác viên

TS

Sinh thái thực vật

0437565900

0903233871

dohuuthu@iebr.ac.vn

 

               

PHÒNG SINH THÁI VIỄN THÁM

PHÒNG SINH THÁI VIỄN THÁM

Chc năng và nhim v:

Tham gia điu tra cơ bn, quan trc đa dng sinh hc trên phm vi c nước; đánh giá các h sinh thái và đ xut các gii pháp bo tn, phc hi, s dng bn vng tài nguyên sinh vt.

Nghiên cu, ng dng công ngh vin thám và h thông tin đa lý (GIS) trong nghiên cu sinh thái, xây dng quy hoch và bo tn đa dng sinh hc.

Xây dng cơ s d liu v tài nguyên đa dng sinh hc.

Tham gia đào to, ph biến các ng dng trong lĩnh vc vin thám và h thông tin đa lý cho cán b trong Vin, cán b đa phương ti các khu bo v, hc viên sau đi hc

 

Hot đng chuyên môn:

Ch trì và tham gia các chương trình nghiên cu các cp trong lĩnh vc vin thám và GIS. Công ngh này cung cp các thông tin cp nht và đa chiu v đa dng sinh hc.

Tư vn cho các cơ quan qun lý phương án bo tn đa dng sinh hc thông qua ng dng vin thám và h thông tin đa lý trong đánh giá ri ro, d báo…

Xây dng các bn đ đa dng sinh hc; bn đ phân b các loài nguy cp quý hiếm được ưu tiên bo v ca Vit Nam; bn đ thm thc vt; bn đ các h sinh thái, din biến sinh thái…

Xây dng cơ s d liu đa dng sinh hc quc gia và các đa phương.

T chc các khoá hc v áp dng vin thám và h thông tin đa lý trong nghiên cu và bo tn đa dng sinh hc cho cán b Vin Sinh thái, cán b đa phương ti các vườn Quc gia, Khu bo tn; hc viên sau đi hc ti các cơ s đào to trong và ngoài Vin.

 

Hp tác nghiên cu:

Phòng Sinh thái Vin thám tham gia hp tác vi nhiu t chc quc tế như Vin Hàn lâm khoa hc Nga, Vườn thc vt Missouri (M), Bo tàng Lch s t nhiên M, Vin sinh thái ng dng Italy, các t chc khác như IUCN, BirdLife Quc tế, WWF, FFI...

Website http://www.geoconser.com/ là sn phm hp tác gia phòng Sinh thái Vin thám và Trung tâm Đa dng sinh hc và Bo tn, Bo tàng Lch s t nhiên M.

 

Phó trưởng phòng: NCV. ThS. Lê Minh Hnh. ĐT: +84-4-37562133; +84-(0)982404076. Email: hanhleminh@yahoo.com


Các cán b nghiên cu:

 

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

 

Vương Tân Tú

NCVC

TS

Sinh thái học, Địa sinh vật

37562133

0964022954

tuvuongtan@gmail.com, vttu@iebr.ac.vn

 

Trần Anh Tuấn

NCV

ThS

Bản đồ, viễn thám và GIS

37562133

0912215885

tuan.ig@gmail.com

 

Lê Quang Tun

NCV

ThS

Sinh thái không gian, Đa dạng sinh học

37562133

0912750343

penguin0343@gmail.com

 

Chu Th Hng

NCV

ThS

Sinh thái học, GIS

37562133

0904393909

hang.0808@gmail.com

 

Lê Xuân Cảnh

Cộng tác viên

PGS.TS

Đa dạng sinh học và Môi trường

37562133

0903234234

lexuancanh54@gmail.com

 

Hà Quý Quỳnh

Cộng tác viên

PGS.TS

Sinh thái vin thám

37562133

0913506377

haquyquynh@gmail.com

 

 

 

 

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN THỰC VẬT

PHÒNG TÀI NGUYÊN THỰC VẬT

 

Chc năng và nhim v:

Điu tra, nghiên cu và đánh giá hin trng ngun tài nguyên thc vt Vit Nam.

Nghiên cu s phân b, đc đim sinh hc, tính đa dng và tr lượng ca mt s loài cây có giá tr khoa hc và giá tr kinh tế cao.

Nghiên cu s hình thành, biến đi và tích lu các hp cht có ích các loài thc vt.

Nghiên cu cơ s khoa hc, k thut nhân ging và gây trng mt s loài thc vt mi có giá tr kinh tế - xã hi cao các vùng sinh thái khác nhau.

Đ xut gii pháp bo tn đi vi nhng loài quý hiếm.

 

Hot đng chuyên môn:

Điu tra, kho sát và đánh giá hin trng ngun tài nguyên thc vt Vit Nam. Nghiên cu cơ s khoa hc đ bo v, khai thác, phát trin và ng dng các loài thc vt có giá tr kinh tế cao như: cây cha tinh du (Mentha arvensis, M. piperita, Ocimum basilicum, O. gratissimum, Cymbopogon winterianus, C. martinii, Vetiveria zizanioides, Pogostemon cablin, Fokienia hodginsii, Litsea cubeba, Elsholtzia spp., v.v…); cây có du (Vernicia montana, V. fordii, Camellia oleifera, Cleidiocarpon cavaleriei, C. laurinum>); cây làm thuc (Stephania spp., Celastrus spp., Holarhena pubescens, etc ).

Tham gia đánh giá tác đng môi trường mt s nhà máy thu đin trong c nước.

Tham gia nghiên cu tính đa dng sinh hc và ngun tài nguyên thc vt mt s Vườn Quc gia và mt s Khu Bo tn thiên nhiên trong c nước.

Ðã công b hơn 200 bài báo khoa hc trên các tp chí khoa hc trong và ngoài nước.

Các nhà khoa hc ca phòng Tài nguyên thc vt đã xut bn mt s sách chuyên kho như: Tài nguyên thc vt có tinh du Vit Nam và Tài nguyên thc vt Vit Nam - Nhng cây cha các hp cht có hot tính sinh hc.

 

Hp tác nghiên cu:

Phòng đã hp tác vi các cơ quan trong nước và ngoài nước trong nghiên cu và đào to sau đi hc.


Trưởng phòng: NCVC. TS. Nguyễn Quang Hưng. ĐT: +84-24-38364624; +84-(0)8.88848386. Email: nqhungiebr@yahoo.com

Phó trưởng phòng: NCVC. TS. Chu Th Thu Hà. ĐT: +84-24-37913827; +84-(0)912513505. Email: cttha@iebr.vast.vn


Các cán b nghiên cu:

 

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

 

Trần Huy Thái

NCVCC

PGS.TS

Tài nguyên thc vt

(024)38364624

0989204423

thaiiebr@yahoo.com.vn

 

Nguyn Phương Hnh

NCVC

TS

Tài nguyên thc vt

(024)37913827

0989259751

hanhiebr@gmail.com

 

Nguyn Sinh Khang

NCVC

TS

Tài nguyên thc vt

(024)38364624

0972847690 /0977864796

nskhang@gmail.com /nskhang@iebr.vast.vn

 

Nguyn Th Hin

NCV

ThS

Tài nguyên thc vt

(024)38364624

0355950687

Nguyenhien333@yahoo.com

 

Hà Th Vân Anh

 NCV

ThS

Tài nguyên thc vt

(024)38364624

0988360228

havananh82@gmail.com

 

Nguyn Đc Thnh

NCV

CN

Tài nguyên thc vt

(024)37913827

0983692468

cistapra@gmail.com

 

PHÒNG THỰC VẬT

PHÒNG THỰC VẬT

 

Chc năng và nhim v:

                Điu tra h thc vt Vit Nam, đánh giá thành phn loài t nhiên trên toàn vùng lãnh th, thu thp các d liu khoa hc và biên son Thc vt chí Vit Nam.

Thu thp và xây dng b sưu tp mu thc vt Vit Nam.

Điu tra, phát hin nhng cây có giá tr kinh tế cao, đ xut các bin pháp s dng hp lý, bo v và phát trin các loài quan trng.

Xác đnh hin trng các ngun gen thc vt quý và hiếm, nâng cao các bin pháp bo tn các loài có nguy cơ b đe da đó.

 

Hot đng chuyên môn:

T năm 1975, các cán b khoa hc ca Phòng đã tham gia điu tra, nghiên cu h thc vt trên toàn lãnh th Vit Nam. Phòng đã tham gia xut bn các cun sách chuyên môn “Danh lc thc vt Tây Nguyên“ (1984), ""Mt s rau di ăn được Vit Nam“ (1994), ""K yếu thc vt có mch ca h thc vt Vit Nam“ (1990-1996), ba tp ""Danh lc các loài thc vt Vit Nam“ và bn tp ""Thc vt chí Vit Nam“ đu tiên (2000- 2005), 42 tp sách PROSEA (1996-2005), ""Sách Đ Vit Nam-Phn thc vt“ (1996). Phòng cũng đã thc hin nhiu d án bo v đa dng sinh hc h thc vt ca nhiu khu vc Vit Nam.

Phòng hin lưu gi hơn mt triu tiêu bn thc vt khô, được thu thp trên lãnh th Vit Nam và trao đi vi mt s Phòng tiêu bn khác trên thế gii. Phòng cũng đã thc hin nhiu d án bo v đa dng sinh hc h thc vt ca nhiu khu vc Vit Nam.

 

Hp tác nghiên cu:

Phòng có nhiu hp tác vi các phòng nghiên cu thc vt thuc các Vin, Trường như: Trường Đi hc Leiden (Hà Lan), Vườn thc vt Mít-xu-ri (Hoa Kỳ), Vin Bo tàng Pari (Pháp) v.v. Phòng Thc vt còn có nhng mi quan h vi các t chc quc tế khác như IUCN, FAO, WWF.

 


Trưởng phòng: NCVCC. GS.TS. Trn Thế Bách. ĐT: +84-4-37564463; +84-(0)913073222. Email: tranthebach@yahoo.com, tranthebach.botany@gmail.com

Phó trưởng phòng: NCVC. TS. Đỗ Văn Hài. ĐT: +84-4-37564463; +84-(0)983903982. Email: dovanhaiiebr@gmail.com, haidviebr@gmail.com


Các cán b nghiên cu:

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

Nguyn Th Thanh Hương

NCVC

TS

Thc vt

37564463

0912142843

nthuongiebr@gmail.com

Bùi Hng Quang

NCVC

TS

Thc vt

37564463

0982166390

bhquang78@gmail.com

Dương Th Hoàn

NCVC

ThS

Thc vt

37564463

0987268322

duongthihoan@yahoo.com

Lê Ngọc Hân

NCV

ThS

Thc vt

37564463

01685090796

ngochaniebr@gmail.com

Trần Đức Bình

 CTV

 ThS

 Thực vật học

 0973686065

 tranbinha4@gmail.com

Nguyễn Thu Thủy

 CTV

 ThS

 Sinh học

 0987550634

 thuthuypt098@gmail.com

Sang Mi Eum

 CTV

 TS

 Thực vật học

 0934625106

 sangeum@gmail.com

Vũ Anh Thương

 CTV

 KTV

 Thực vật học

37564463

 0834622890

 vathuong@gmail.com

               

PHÒNG THỰC VẬT DÂN TỘC HỌC

PHÒNG THỰC VẬT DÂN TỘC HỌC

 

Chc năng và nhim v:

                Ð xut và t chc thc hin các đ tài, đ án, nhim v khoa hc thuc lĩnh vc Thc vt dân tc hc trên toàn lãnh th Vit Nam.

Hp tác quc tế v nghiên cu trong lĩnh vc Thc vt dân tc hc.

 

Hot đng chuyên môn:

Ðiu tra, nghiên cu tri thc và kinh nghim s dng thc vt ca các dân tc thiu s Vit Nam. Xây dng cơ s d liu v tri thc thc vt dân tc ca Vit Nam. Trong giai đon 2005-2015 tp trung vào các cây thuc, các cây có đc tính, các cây nhum màu, các cây ăn được ca các dân tc thiu s.

Nghiên cu ng dng tri thc và kinh nghim s dng thc vt ca các dân tc đ sn xut các sn phm mi góp phn phát trin kinh tế-xã hi và nâng cao đi sng ca cng đng: sn xut các cht màu t nhiên t nguyên liu thc vt; các cây thuc, bài thuc dân tc cha bnh him nghèo, các chế phm bo v thc vt, các hp cht dùng trong nuôi trng thu sn.

Nghiên cu bo tn và phát trin các cây kinh tế truyn thng ca các dân tc đ s dng bn vng ngun gen thc vt như: tuyn chn và phát trin ging Hi (Illicium verum) có năng sut, cht lượng cao; nghiên cu quy hoch và sn xut các sn phm thương mi cao cp t cây Thch đen (Mesona chinensis), bo tn và phát trin các cây nhum màu thc phm, phát trin mt s loài cây thuc truyn thng có giá tr kinh tế cao ...

Nghiên cu mi liên quan gia văn hoá, tp quán dân tc vi phương thc sn xut, mc đ tác đng ca các cng đng dân tc thiu s ti da dng sinh hc và môi trường, t đó đ xut các chính sách qun lý góp phn s dng hiu qu, bn vng đa dng sinh hc và bo tn bn sc văn hóa ca các cng đng dân tc thiu s.

Nghiên cu cơ s khoa hc và đ xut các mô hình bo tn da dng sinh hc ti cng đng, mô hình phát trin kinh tế nông nghip thích hp ti các khu vc ca đng bào dân tc thiu s. Trên cơ s các kết qu nghiên cu, đã xây dng thành công các mô hình bo tn, phát trin cây thuc truyn thng trong các cng đng dân tc H' mông, Dao, Thái, Tày các tnh Lào Cai, Lng Sơn, Hà Giang, Sơn La; mô hình kinh tế trang tri-vườn rng ca người Dao; mô hình kinh tế vườn h gia đình ca người H' mông; mô hình bo tn và phát trin ngun gen các cây nhum màu ti các cng đng dân tc Tày, Nùng, Tu dí, Pa dí.

 

Hp tác nghiên cu:

Phòng đã và đang hp tác vi mt s đơn v nghiên cu khác.

 

 Trưởng phòng: NCVC. TS. Bùi Văn Thanh. ĐT: +84-4-37565939; +84-(0)989965604, +84-(0)0853358686. Email: thanhbv2001@gmail.com

 

Các cán b nghiên cu:

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

Nguyễn Văn Dư

NCVCC

PGS.TS

Phân loại thực vật, Thực vật dân tộc học

37565939

0969615248

vandu178@gmail.com

Hà Tun Anh

NCV

ThS

Tài nguyên thực vật, Thực vật dân tộc học, tri thức bản địa

37565939

0357453206

anhtvdth@gmail.com

Nguyn Th Vân Anh

 NCV

ThS

Tài nguyên thực vật, Thực vật dân tộc học, tri thức bản địa

37565939

0986148135

vananh0804@gmail.com

 

PHÒNG TUYẾN TRÙNG HỌC

PHÒNG TUYẾN TRÙNG HỌC

 

Chc năng và nhim v:
                Ðiu tra, phân loi tuyến trùng ký sinh thc vât, tuyến trùng ký sinh gây bnh côn trùng, tuyến trùng sng t do Vit Nam.

Nghiên cu sinh thái, sinh hc các nhóm tuyến trùng thc vt đ xut cơ s phòng tr tng hp tuyến trùng hi nông, lâm nghip.

Nghiên cu s dng tuyến trùng cho phòng tr sinh hc sâu hi cây trng và giám sát cht lượng môi trường đt và nước Vit Nam.

 

Hot đng chuyên môn:

Ðã phát hin 250 loài tuyến trùng ký sinh thc vât t các h sinh thái nông nghip và rng Vit Nam : 16 loài tuyến trùng ký sinh gây bnh côn trùng và 25 loài ký sinh côn trung Vit Nam: 200 loài tuyến trùng sng t do trong đt: 350 loài tuyến trùng sng t do trong nước ngt và bin.

Ðã xây dng cơ s phòng tr mt s nhóm tuyến trùng ký sinh quan trng lúa, h tiêu, cà phê.

Ðã nghiên cu tuyn chn 7 chng tuyến trùng cho phòng tr sinh hc sâu hi.

Ðã nghiên cu thành công công ngh sn xut sinh khi 6 chế phm sinh hc tuyến trùng BIOSTARs, Ðã đưa vào th nghiêm phòng tr khong 30 loi sâu hi khác nhau trong đó có mt s sâu hi quan trng thuc lá, nho, rau màu, mía.

Ðã đánh giá cht lượng môi trường đt ca mt s h sinh thái nông nghip trên cơ s cu trúc qun xã, đa dng sinh hc và ch s sinh trưởng ca tuyến trùng (MI).

Ðã nghiên cu và đánh giá ô nhim mt s h sinh thái thy vc trên cơ s phân tích cu trúc các qun xã đng vt đáy có kích thước nh, trong đó có tuyến trùng.

Ðã xây dng ch tiêu Vit Nam (ISO-2002 VN) đ đánh giá cht lượng môi trường nước trên cơ s s dng tuyến trùng và đng vt đáy kích thước nh khác.

Ðã công b 8 sách chuyên kho, tham kho v tuyến trùng hc bng tiếng Vit và tiếng Nga và 180 bài báo khoa hc công b trên các tp chí trong và ngoài nước.

 

Hp tác nghiên cu:

Tham gia các hip hi: Hi Tuyến trùng hc châu Âu (ESN); M (SON); Á - Phi (AASN); Hi đng vt đáy quc tế (ISOMB).

Tham gia mng lưới nghiên cu chui quc tế (INIBAP) và châu Á - Thái Bình Dương (INIBAP/ASPNET).

Ðã hp tác nghiên cu khoa hc vi: Ði hc tng hp Adelaide, Sydney (Australia); Ði hc tng hp Gent. Trung tâm nghiên cu nông nghip Merelbeke, Ði hc tng hp Thiên chúa giáo Leuven (Vương quc B); Vin Côn trùng hc Qung Ðông, Vin Ðu tranh sinh hc Băc Kinh, Ði hc tng hp Thanh Ðo (Trung Quc); Vin Tuyến trùng hc Muenster, Vin Bnh hc thc vt, Ði hc tng hp Bonn, Ði hc tng hp Bremen, Ði hc tng hp Kiel, (Cng hòa Liên bang Ðc); Vin Ký sinh trùng hc Moscow, Vin Sinh hc th nhưỡng Vladivostok, Vin sinh thái thy vc ni đa, (Cng hòa Liên bang Nga); Vin Ký sinh trùng quc tế (CAB) (Vương quc Anh); Ði hc tng hp California, Riverside, Florida (Hoa Kỳ).

 

 

Trưởng phòng: NCVC. TS. Trnh Quang Pháp. ĐT: +84-4-37561171; +84-(0)904.798.795. Email: tqphap@gmail.com

 

Phó trưởng phòng: NCVC. TS. Nguyễn Đình Tứ. ĐT: +84-4-37561171; +84-(0)0904080131. Email: ngdtu@yahoo.com

 

 

Các cán b nghiên cu:

 

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

 

Nguyễn Ngọc Châu

NCVCC

GS.TS

Tuyến trùng ký sinh thực vật và côn trùng

+84-4-37561171

+84-(0)904.320.901

nguyengochau.iebr@gmail.com

 

 

Vũ Th Thanh Tâm

NCVC

TS

Tuyến trùng sống tự do trong đất

+84-4-37561171

+84-(0)916.882.688

vtam7572@yahoo.com

tamvu@iebr.ac.vn

 

Nguyn Th Ánh Dương

 NCV

TS

Tuyến trùng sống tự do, sinh thái học và môi trường

+84-4-37561171

+84-(0)913.028.704

nad2807@yahoo.com

 

Nguyn Th Duyên

NCV

TS

Tuyến trùng học, sinh thái học, sinh học nông nghiệp, môi trường

+84-4-37561171

+84-(0)902.423.169

thuduyen0609@yahoo.com

 

Nguyn Th Xuân Phương

NCV

ThS

Tuyến trùng sống tự do, sinh thái học và môi trường

+84-4-37561171

 0936108823

ntxphuong.iebr@gmail.com

 

Nguyễn Hữu Tiền

NCV

ThS

Tuyến trùng học, động vật học, sinh thái học

+84-4-37561171

 0988989297

tien.quelampb@gmail.com

 

Nguyễn Vũ Thanh

Cộng tác viên

PGS.TSKH

Tuyến trùng học, sinh thái học

+84-4-37561171

 0904248089

 nvthanh49@yahoo.com

 

Lê Tuấn anh

Cộng tác viên

ThS

Tuyến trùng ký sinh thực vật và côn trùng

+84-4-37561171

 0869067062

 letuananh.iebr@gmail.com

 

Vũ Thanh Hoa

Cộng tác viên

CN

Tuyến trùng sống tự do trong đất

+84-4-37561171

 0867788558

 vuthanhhoa214@gmail.com

 

PHÒNG HỆ THỐNG HỌC PHÂN TỬ VÀ DI TRUYỀN BẢO TỒN

PHÒNG HỆ THỐNG HỌC PHÂN TỬ VÀ DI TRUYỀN BẢO TỒN

 

Chc năng và nhim v:
                Nghiên cu tính đa dng di truyn c 2 mc đ qun th và loài đng thc vt bng k thut sinh hc phân t như isozym, SSR, RAPD, RFLP, AFLP và mt s phương pháp khác nhm góp phn qun lý và bo tn loài mt cách hu hiu, đc bit các loài quý hiếm.

Xác đnh loài và mi quan h gia các loài trong h thng phân loi và tiến hoá trên cơ s dn liu DNA.

Góp phn xây dng Ngân hàng d liu gen các loài đng, thc vt rng Vit Nam.

 

Hot đng chuyên môn:

Nghiên cu tính đa dng di truyn ca 6 loài Tuế (Cycas dolichophylla, C. ferruginea, C. balansae, C. hoabinhensis, C. simplicipinna, C. chevalieri) và 2 loài Tre (Bambusa bambos và B. nutans) trên cơ s s dng k thut isozym.

Nghiên cu mi liên quan gia s phân ct và suy gim nơi sng ca sinh vt do hot đng ca con người vi suy gim cu trúc qun th và tính đa dng di truyn.

 

Hp tác nghiên cu:

Phòng H thng hc phân t và di truyn bo tn hp tác nghiên cu vi các cơ quan t chc như: Vin Tài nguyên di truyn thc vt Quc tế (IPGRI), Trung tâm ASEAN v bo tn đa dng sinh hc (ARCBC), Trường Ði hc T do B, Trường đi hc Ghent.

 

Phó trưởng phòng: NCV. ThS. Nguyễn Giang Sơn. ĐT: +84-4-37914482; +84-(0)944436369. Email: giangsonbk@gmail.com

 

Các cán b nghiên cu:

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

Nguyn Th Phương Trang

NCVC

TS

H thng hc phân t và di truyn bo tn

0437914482

0827579799

ntptrang@yahoo.com

H Th Loan

NCV

TS

H thng hc phân t và di truyn bo tn

0437914482

0975388375

htloanns@yahoo.com.vn

Lê Th Mai Linh

 NCVC

TS

H thng hc phân t và di truyn bo tn

0437914482

 0854192888

ltmailinh@gmail.com

Phm Thế Cường

NCVC

TS

Đng Vt hc

0437914482

 0985822236

cuongiebr@gmail.com

Nguyễn Thị Hồng Mai

Cộng tác viên

ThS

Sinh học phân tử

0437914482

 0356463599

hongmai1604@gmail.com

Kelly Irene Morgan

Chuyên gia

ThS

Sinh học phân tử

0437914482

 

kelly.morgan@tracenetwork.org

Nguyễn Phan Lan Hồng

Cộng tác viên

CN

Sinh học phân tử

0437914482

 038871819

1902lanhong98@gmail.com

 

TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH

TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH

 

Chc năng và nhim v:
             Xây dng b sưu tp sng v các loài đng thc vt nhit đi Vit Nam.

Nghiên cu gii pháp bo tn ngun gen quí hiếm, phc hi và phát trin nhng loài đng vt, thc vt đang có nguy cơ b tuyt chng.

Nghiên cu di thc nhp ni, gieo trng các loài thc vt, thun dưỡng các loài đng vt quí có giá tr kinh tế, khoa hc t các vùng sinh thái khác nhau trong nước và nước ngoài.

Phi hp vi đa phương, các cơ quan khoa hc t chc trin khai ng dng các kết qu nghiên cu khoa hc trong lĩnh vc sinh thái và tài nguyên sinh vt.

Trm đa dng sinh hc Mê Linh còn là nơi tham quan, hc tp cho hc sinh, sinh viên, nghiên cu sinh t các trường ph thông, cao đng, đi hc và các cơ s đào to trong và ngoài nước.

 

Hot đng chuyên môn:

Nghiên cu tăng cường và phát trin đa dng loài đng thc vt.

Xây dng b sưu tp sng đng vt và thc vt nhit đi.

Nghiên cu din thế và phc hi h sinh thái đã b suy thoái.

Hướng dn sinh viên, hc viên cao hc và nghiên cu sinh.

 

Hp tác nghiên cu:

Trm đã và đang Hp tác vi Vườn thc vt New York (Hoa Kỳ) v Ða dng, bo tn và hoá thc vt h thc vt Vit Nam (2006-2007).

 

Trưởng phòng: NCVC. ThS. Đặng Huy Phương. ĐT: +84-4-37566801; +84-(0)904203388. Email: phuongiebr@gmail.com


Phó trưởng phòng: NCVC. TS. Nguyễn Thế Cường. ĐT: +84-4-37566801; +84-(0)978007313. Email: cuongntc1979@gmail.com   

 

Các cán b nghiên cu:

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

Trnh Xuân Thành

NCV

ThS

Thực vật học

02112218815

 0972390729

 trinhthanh.iebr@gmail.com

Trn Đi Thng

 NCV

ThS

 Động vật học

02112218815

 0943507108

 thangtd1975@gmail.com

Phạm Thị Kim Dung

 

ThS

 Nhân nuôi động vật

02112218815

 0986982123

 dung.pham085@gmail.com

Nguyn Đc Đông

 

 ThS

 Nhân nuôi động vật

02112218815

 0977816638

 ducdongnguyen78@gmail.com

Đinh Thị Hạnh

 

 ThS

 Nhân nuôi thực vật

02112218815

 0986761592

 dinhhanh42tt@gmail.com

Nguyn Văn Môn

 

 

 Nhân nuôi thực vật

02112218815

 0363754791

 

Trn Thanh Minh

 

 

 Bảo vệ rừng chuyên trách

02112218815

 0979903415

 

Trịnh Ngọc Minh

 

 

 Bảo vệ rừng chuyên trách

02112218815

 0973174396

 

Trnh Văn Sáu

 

 

 Bảo vệ rừng chuyên trách

02112218815

 0379980412

 

Trn Văn Tý

 

 

 Bảo vệ rừng chuyên trách

02112218815

 0987463668

 

 

Đầu trang