Địa chỉ liên hệ:

VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT

18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: +84-4-38360169; Fax: +84-4-38361196

Email: iebr@iebr.ac.vn

Nhà A11 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Xem vị trí IEBR trên bản đồ Google