HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ V VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
THE 5-th NATIONAL CONFERENCE ON ECOLOGY AND BIOLOGICAL RESOURCES
Kích chuột để xem thông báo số 2 -
Click to see the 2nd announcement

Kích chuột để xem thông báo số 3 - Click to see the 3rd announcement

Kích chuột để xem Danh sách các báo cáo khoa học được chấp nhận đăng trong Tuyển tập Hội nghị (Click to see papers accepted to publication)
Kích chuột để xem Danh sách những bài chưa nộp tiền hỗ trợ in bài. Các tác giả cần nộp sớm, nếu không bài sẽ không được đưa vào in trong tuyển tập

Danh sách đăng ký đến tham dự Hội nghị (liên hệ qua email: hntq5sttnsv@gmail.com để đăng ký bổ sung hoặc huỷ đăng ký)Danh sách đã đăng ký -
List of registered persons
(Danh sách đã đăng ký được cập nhật mỗi ngày 1 lần - List of registered persons is updated once a day)

BAN TỔ CHỨC BẮT ĐẦU NHẬN BÀI ĐỂ DUYỆT ĐĂNG TRONG TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ (ISSN 1859-4425)
PAPER SUBMISSION FOR THE CONFERENCE PROCEEDINGS (ISSN 1859-4425)
Địa chỉ (Address): hntq5sttnsv@gmail.com; cc: thinhiebr@yahoo.com
Hạn nộp đến hết ngày (Deadlines): 30/05/2013
Tham khảo mẫu format bài báo (Examples of paper format): Bài 1 (Paper 1); Bài 2 (Paper 2); Bài 3 (Paper 3); Bài 4 (Paper 4);
Bài 5 - Tác giả thuộc nhiều cơ quan
(Paper 5 - Authors from several institutions)
(Tác giả sẽ được thông báo nộp tiền in tuyển tập (500.000 đồng/bài) sau khi bài được chấp nhận đăng -
Authors will be informed about contribution for conference proceedings printing (500.000VND/paper) after the paper being accepted for publication)


DANH SÁCH BÀI BÁO ĐÃ NHẬN ĐƯỢC (LIST OF RECEIVED PAPERS)


Đăng ký trực tuyến - Online registration
(Ngôn ngữ đăng ký (Registration language): Người Việt - Tiếng Việt Unicode có dấu, Foreigner - English)
(Đề nghị không dùng chữ in hoa - Please do not use uppercase)
Họ và tên đệm (Family and middle name):
Tên (Given name):
Giới tính (Gender):
Học hàm (Academic title):
Học vị (Academic degree):
Chức danh (Job title):
Chức vụ (Position):
Điện thoại cố định (Tel.):
Điện thoại di động (Mobile):
Fax:
Email:
Cơ quan (Institution):
Địa chỉ (Address):
Đăng ký tham dự: có/không (Register to participate: Yes/No):
Đăng ký viết bài: có/không (Register to submit paper: Yes/No):
Đăng ký trình bày: có/không (Register to make oral presentation: Yes/No):
Tên bài (Paper title):