HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
THE 6-th NATIONAL CONFERENCE ON ECOLOGY AND BIOLOGICAL RESOURCES
Kích chuột để xem thông báo số 1 -
Click to see the 1st announcement
Kích chuột để xem thông báo số 2 -
Click to see the 2nd announcement
Kích chuột để xem thông báo số 3 -
Click to see the 3rd announcement

Danh sách đã đăng ký -
List of registered persons Sắp xếp theo tên
(Danh sách đã đăng ký được cập nhật mỗi ngày 1 lần - List of registered persons is updated once a day)

Danh sách báo cáo đã nhận được - List of received reports;Sắp xếp theo tác giảSắp xếp theo tên bài


Danh sách báo cáo được chấp nhận đăng trong tuyển tập Hội nghị
List of reports accepted to be included in the Conference proceedings

Kích chuột để xem danh sách sắp xếp theo số thứ tự bài; sắp xếp theo email gửi bài; sắp xếp theo tác giả đứng đầu; sắp xếp theo tên bài báo
Ban tổ chức đã hoàn tất việc thu tiền hỗ trợ in cho các bài báo được chấp nhận đăng trong tuyển tập của Hội nghị

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ (kích chuột để xem chi tiết)

Hiện nay còn một số quyển tuyển tập, cá nhân và tổ chức muốn mua xin liên hệ: 04-38360169Đăng ký trực tuyến - Online registration
(Ngôn ngữ đăng ký (Registration language): Người Việt - Tiếng Việt Unicode có dấu, Foreigner - English)
(Đề nghị không dùng chữ in hoa - Please do not use uppercase)

Họ và tên đệm (Family and middle name):
Tên (Given name):
Giới tính (Gender):
Học hàm (Academic title):
Học vị (Academic degree):
Chức danh (Job title):
Chức vụ (Position):
Điện thoại cố định (Tel.):
Điện thoại di động (Mobile):
Fax:
Email:
Cơ quan (Institution):
Địa chỉ (Address):
Đăng ký tham dự: có/không (Register to participate: Yes/No):
Đăng ký viết bài: có/không (Register to submit paper: Yes/No):
Đăng ký trình bày: có/không (Register to make oral presentation: Yes/No):
Tên bài (Paper title):