Institute of Ecology and Biological Resources

TRANG CHỦ

CÔNG BỐ KHOA HỌC

TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ

CƠ SỞ DỮ LIỆU

THƯ ĐIỆN TỬ

LIÊN HỆ

ENGLISH

 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CƠ BẢN: “Xây dựng cơ sở dữ liệu về phân loại học, phân bố của những loài thực vật đặc hữu, quý hiếm ở Việt Nam phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững”; Mã số: ĐTĐL.CN-58/19; CNĐT: TS Nguyễn Thị Thanh Hương.

Tác giả (Copyright): Assoc.Prof.Dr. Nguyen Van Sinh; Tel.: 0989548886; Email: nvsinh@gmail.com, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật


CÁC LOÀI ĐẶC HỮU QUÝ HIẾM CỦA VIỆT NAM
(ENDANGERED AND RARE SPECIES OF VIETNAM)
Tìm theo chuỗi ký tự (String search)
Hiển thị chi tiết tất cả các bản ghi (All in details)
Chọn hiển thị tất cả (Select all)
Chọn chi để hiển thị (Select genus for displaying)
Chọn họ để hiển thị (Select family for displaying)
Chọn bộ để hiển thị (Select order for displaying)
Chọn lớp để hiển thị (Select class for displaying)
Chọn bản ghi để hiển thị (Select record for displaying)

IEBR

Scientific council

Department of Administration

Department of Zoological Museum

Department of Experimental Entomology

Department of Verterbrate Zoology

Department of Insect Systematics

Department of Parasitology

Department of Insect Ecology

Department of Soil Ecology

Department of Aquatic Ecology

Department of Plant Ecology

Department of Remote Sensing Ecology

Department of Plant Resources

Department of Botany

Department of Ethnobotany

Department of Nematology

Department of Molecular Systematics and Conservation Genetics

Melinh Station for Biodiversity


Since August 4, 2022

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ VIII
- THÔNG BÁO SỐ 1
Nghiên cứu xây dựng cơ sở ban đầu cho lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật tại Viện Khoa học quốc gia Lào
MỘT SỐ PHẦN MỀM

Phần mềm MM&SMM&S

Phần mềm BIOKEYSBIOKEYS

Phần mềm PlantsVNPlantsVN

Phần mềm F-Structure A&SF-Structure A&S

ĐỀ TÀI TN3/T07 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC - TÂY NGUYÊN 3

LINKS

HN Herbarium
HA NOI HERBARIUM
LEGATO Project
LEGATO PROJECT
Tạp chí sinh học
Impact of MAngrove exploitation of the Benthic ecosystem and assessment of Ecological quality objectives -Vietnam and Belgium cooperation
CLB Xem chim Việt Nam

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (8424) - 38360169;  Fax. (8424) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Lần truy cập:

Số người đang truy cập: 15