Viện trưởng

NCVCC.,PGS.TS.
Nguyễn Văn Sinh

E-mail:vansinh.nguyen@iebr.ac.vn
 
Phó viện trưởng

NCVCC.,GS.TS.
Trương Xuân Lam
Email:
txlam@iebr.ac.vn