PHÒNG BẢO TÀNG ĐỘNG VẬT

Chc năng và nhim v:

Bo qun b mu đng vt hoang dã phc v cho công tác nghiên cu h đng vt và tài nguyên sinh vt ca Vit Nam.

Thu thp vt mu và to hình mu đng vt.

T chc trưng bày, gii thiu vt mu phc v nghiên cu khoa hc và giáo dc cng đng.

 

Hot đng chuyên môn:

T 1996 đến 2005, ch trì và tham gia 8 đ tài cp Vin Sinh thái và Tài nguyên sinh vt, tham gia 5 chương trình khoa hc cp Nhà nước, 12 đ tài cp B và Vin Khoa hc và Công ngh Vit Nam.

T chc và trin khai ng dng phn mm tin hc đ xây dng cơ s d liu v qun lý và tra cu vt mu ti phòng Bo tàng Ðng vt.

 

Hp tác nghiên cu:

Tham gia nghiên cu, t chc và sp xếp, bo qun vt mu trong các chương trình hp tác trong nước và nước ngoài như: Birdlife, FFI, WWF.... Các Bo tàng nước ngoài như: Bo tàng Ðng vt St. Peterburg (Nga), Bo tàng Lch s t nhiên New York (Hoa Kỳ), Bo tàng Ðng vt hoàng gia Ontario (Canada), Bo tàng lch s t nhiên Leiden (Hà Lan)....

 

Trưởng phòng: NCVCC. PGS.TS. Vũ Đình Thng. ĐT: +84-4-38361855; +84-(0)945560108. Email: thongiebr@gmail.com


Các cán b nghiên cu:

 

 

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

 

Lê Mnh Hùng

NCVC

TS

Động vật học

38361855

 

0903294862

hungniltava@yahoo.com

 

Lê Th M Thanh

NCV

CN

Động vật học

38361855

 

0901771082

thailan710@yahoo.com

 

Phạm Kim Dung

CN

38361855

 

0983.830.489

dungphamk@gmail.com

 

Nguyễn Thanh Lương

Cộng tác viên

ThS

Động vật học

38361855

 

0989962960

thanhluongiebr@gmail.com

 

Lê Đình Thủy

Cộng tác viên

PGS.TS

Động vật học

38361855

 

0903484877

thuyiebr@yahoo.com