PHÒNG ĐỘNG VẬT HỌC CÓ XƯƠNG SỐNG

Chc năng và nhim v:

Ðiu tra nghiên cu khu h đng vt hoang dã ca các vùng trên toàn quc nhm đánh giá các giá tr tài nguyên và giá tr bo tn đa dng sinh hc.

Phi hp vi các cơ quan, t chc trong nước và quc tế xây dng, thc hin các chiến lược qun lý, bo tn và s dng bn vng tài nguyên sinh vt.

Nghiên cu sinh hc, sinh thái đ xây dng và thc hin các chương trình bo tn cho các loài đng vt quí hiếm và có giá tr kinh tế cao.

 

Hot đng chuyên môn:

Các cán b ca Phòng đã ch trì hoc tham gia nhiu đ tài, đ án v điu tra đánh giá và bo tn đa dng sinh hc ca Vit Nam; đã công b mt s sách chuyên kho và nhiu công trình nghiên cu trên các tp chí trong nước và quc tế. Dưới đây là mt s chương trình, đ tài chính mà Phòng đã thc hin:

·         1980-1985: Chương trình hp tác Vit-Xô v điu tra khu h đng vt hoang dã rng nhit đi Vit Nam.

·         1981-1986: Ð tài thuc Chương trình nghiên cu Quc gia 52.01.02 v xây dng cơ s khoa hc cho vic s dng hp lý tài nguyên đng vt trong các h sinh thái rng nhit đi Vit Nam.

·         1987-1990: Ð tài thuc Chương trình nghiên cu cp Nhà nước 48C.01.02 v nghiên cu sinh hc, sinh thái, phc hi và bo tn các loài đng vt b đe do cao (voi, hươu sao, hươu x,...).

·         1990-1994: Ð tài thuc Chương trình nghiên cu cp Nhà nước KT-02 v đánh giá và bo tn đa dng sinh hc ti các h sinh thái tiêu biu Vit Nam.

·         1995-1997: Ð tài nghiên cu Trung Tâm Khoa hc T nhiên và Công ngh Quc gia v nghiên cu nhân nuôi mt s loài cy (cy mc, cy vn, cy giông, cy vòi mc, cy vòi đm) và h.

·         1997-2000: Ð tài cp Trung Tâm Khoa hc T nhiên và Công ngh Quc gia v nghiên cu sinh hc, sinh thái và k thut nhân nuôi mt s loài đng vt quí, hiếm (hươu x, cy văn, gu nga, gu chó).

·         2001-2005: Рtài cp B Vin Khoa hc và Công ngh Vit Nam v kho sát đánh giá đa dng sinh hc các khu bo tn thiên nhiên và đ xut bin pháp hoàn thin h thng các khu bo tn thiên nhiên ca Vit Nam. Ð mc kho sát đánh giá giá tr đa dng sinh hc đng vt hoang dã.

·         2006: Ð tài cp Vin Khoa hc và Công Ngh Vit Nam v nghiên cu đc đim sinh hc, sinh thái và gii pháp bo tn Sao la Vit Nam.

 

Hp tác nghiên cu:

Phòng Ðng vt hc có xương sng có mi quan h hp tác rng rãi vi nhiu cơ quan, t chc quc tế trong lĩnh vc điu tra, nghiên cu và bo tn đa dng sinh vt.

Trưởng phòng: NCVC.TS. Ngô Xuân Tường. ĐT: +84-4-37562810; +84-(0)0912099978. Email: tuongiebr@gmail.com

Các cán b nghiên cu:

 

 

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

 

Nguyn Xuân Đng

NCVCC

PGS.TS

Đng vt hc và bo tn đa dng sinh hc

04 37562810

 0913312431

dangnx@fpt.vn

 

Nguyn Qung Trường

NCVC

TS

Đng vt hc và bo tn đa dng sinh hc

04 37562810

 0913522004

truong@iebr.ac.vn

nqt2@yahoo.com

 

Nguyn Trường Sơn

NCVC

TS

Đng vt hc và bo tn đa dng sinh hc

04 37562810

 0913076511

soniebr@yahoo.com

 

Nguyn Xuân Nghĩa

NCV

ThS

Đng vt hc và bo tn đa dng sinh hc

04 37562810

 0914083100

 

nghianx9999@gmail.com

 

Trnh Vit Cường

NCV

CN

Đng vt hc và bo tn đa dng sinh hc

04 37562810

 

tvcuongiebr@yahoo.com.vn

 

Nguyễn Đình Duy

NCV

KS

Sinh thái động vật

04 37562810

 01674544028

nguyenduyfuv@gmail.com