PHÒNG SINH THÁI THỰC VẬT

Chc năng và nhim v:

                Thc hin các nghiên cu trong lĩnh vc sinh thái thc vt, c sinh thái lý thuyết và sinh thái ng dng.

Nghiên cu các h sinh thái có giá tr kinh tế cao, tài nguyên sinh vt và bo v môi trường, nghiên cu sinh thái ca các loài thc vt có giá tr kinh tế cao.

Xây dng cơ s công ngh phc v nghiên cu sinh thái thc vt.

 

Hot đng chuyên môn:

Nghiên cu cu trúc, din thế các kiu rng khác nhau và sinh thái ca các loài thc vt bc cao.

Nghiên cu xây dng cơ s khoa hc cho vic phc hi các thm thc vt và h sinh thái b suy thoái.

Nghiên cu tính đa dng thc vt ca các h sinh thái núi cao t đó đ xut các bin pháp bo tn, phát trin và khai thác.

Nghiên cu tìm gii pháp ngăn chn và phòng nga quá trình sa mc hóa Nam Trung B.

Nghiên cu và áp dng lý thuyết phân tích h thng, xây dng mô hình toán và mô phng trên máy tính trong các nghiên cu sinh thái hc Nghiên cu và áp dng lý thuyết sinh thái cnh quan trong các nghiên cu sinh thái hc.

Ðã ch trì và tham gia nhiu đ tài khoa hc các cp.

 

Hp tác nghiên cu:

Phòng đã hp tác vi nhiu cơ quan trong và ngoài nước trong nghiên cu và đào to sau đi hc.

 


Trưởng phòng: NCVCC. PGS.TS. Nguyn Văn Sinh. ĐT: +84-4-38360870; +84-(0)989548886. Email: vansinh.nguyen@iebr.ac.vn; nvsinh@gmail.com


Các cán b nghiên cu:

 

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

 

Đỗ Hữu Thư

NCVC

TS

Sinh thái thực vật

0437565900

0903233871

dohuuthu@iebr.ac.vn

 

Đng Th Thu Hương

NCV

ThS

Sinh thái thc vt

0437565900

0912286744

danghuong@iebr.ac.vnhuongdim@yahoo.com

 

Nguyn Hùng Mnh

NCV

ThS

Sinh thái thc vt

0437565900

0983756097

nh.manhiebr@gmail.com

 

Bùi Th Tuyết Xuân

NCV

ThS

Sinh thái thc vt

0437565900

0985529779

xuandpe@yahoo.com

 

Nguyễn Tiến Dũng

NCV

ThS

Sinh thái thc vt

0437565900

0903213912

 nguyentiendung90@live.com

 

Trnh Minh Quang

NCV

KS

Sinh thái thc vt

0437565900

0912899428

trinhmquang58@yahoo.com.vn, trinhminhquang@iebr.ac.vn