PHÒNG SINH THÁI THỰC VẬT

Chc năng và nhim v:

                Thc hin các nghiên cu trong lĩnh vc sinh thái thc vt, c sinh thái lý thuyết và sinh thái ng dng.

Nghiên cu các h sinh thái có giá tr kinh tế cao, tài nguyên sinh vt và bo v môi trường, nghiên cu sinh thái ca các loài thc vt có giá tr kinh tế cao.

Xây dng cơ s công ngh phc v nghiên cu sinh thái thc vt.

 

Hot đng chuyên môn:

Nghiên cu cu trúc, din thế các kiu rng khác nhau và sinh thái ca các loài thc vt bc cao.

Nghiên cu xây dng cơ s khoa hc cho vic phc hi các thm thc vt và h sinh thái b suy thoái.

Nghiên cu tính đa dng thc vt ca các h sinh thái núi cao t đó đ xut các bin pháp bo tn, phát trin và khai thác.

Nghiên cu tìm gii pháp ngăn chn và phòng nga quá trình sa mc hóa Nam Trung B.

Nghiên cu và áp dng lý thuyết phân tích h thng, xây dng mô hình toán và mô phng trên máy tính trong các nghiên cu sinh thái hc Nghiên cu và áp dng lý thuyết sinh thái cnh quan trong các nghiên cu sinh thái hc.

Ðã ch trì và tham gia nhiu đ tài khoa hc các cp.

 

Hp tác nghiên cu:

Phòng đã hp tác vi nhiu cơ quan trong và ngoài nước trong nghiên cu và đào to sau đi hc.

 

Hợp tác đào tạo:

Dự án điều tra cơ bản "Điều tra đa dạng sinh học, đánh giá tiềm năng hoạt chất sinh học của Ngành Rêu tản (Marchantiophyta) và Ngành Rêu sừng (Anthocerotophyta) ở các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam", mã số: UQĐTCB.05/19-20, được Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phê duyệt thực hiện trong hai năm 2019-2020 hợp tác với đối tác Nga (TSKH. Vadim Bakalin, Phân viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga) nhận hỗ trợ hướng dẫn sinh viên, học viên cao học hoặc nghiên cứu sinh về đề tài Rêu tản. Chi tiết liên hệ: PGS.TS. Nguyễn Văn Sinh, Email: nvsinh@gmail.com, ĐT: 0989548886. (Đề tài đã được nghiệm thu đạt xuất sắc: Kích chuột để tra cứu sản phẩm CSDL Rêu tản (Marchantiophyta) và Rêu sừng (Anthocerotophyta) của nhiệm vụ).

Đề tài Khoa học cơ bản trái đất "Nghiên cứu thành phần loài và bước đầu khảo sát thành phần hóa học của Rêu tản (Marchantiophyta) và Rêu sừng (Anthocerotophyta) ở vùng núi phía Bắc Việt Nam", mã số KHCBTĐ.02/21-23, được Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phê duyệt thực hiện trong ba năm 2021-2023, hợp tác với đối tác Nga (TSKH. Vadim Bakalin, Phân viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga) nhận hỗ trợ hướng dẫn sinh viên, học viên cao học hoặc nghiên cứu sinh về đề tài Rêu tản. Chi tiết liên hệ: PGS.TS. Nguyễn Văn Sinh, Email: nvsinh@gmail.com, ĐT: 0989548886.


MỘT SỐ PHẦN MỀM
(Kích chuột để xem chi tiết)

 


Trưởng phòng: NCVCC. PGS.TS. Nguyễn Văn Sinh. ĐT: +84-4-38360870; +84-(0)989548886. Email: vansinh.nguyen@iebr.ac.vn; nvsinh@gmail.com


Các cán b nghiên cu:

 

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

 

Bùi Th Tuyết Xuân

NCVC

TS

Sinh thái thc vt

0437565900

0975020906

tuyetxuansttv@gmail.com

 

Đng Th Thu Hương

NCVC

ThS

Sinh thái thc vt

0437565900

0912286744

danghuong@iebr.ac.vnhuongdim@yahoo.com

 

Nguyn Hùng Mnh

NCVC

ThS

Sinh thái thc vt

0437565900

0983756097

nh.manhiebr@gmail.comnhmanh@iebr.ac.vn

 

Nguyễn Tiến Dũng

NCV

ThS

Sinh thái thc vt

0437565900

0968611130

dungiebr1990@gmail.com

 

Đỗ Hữu Thư

Cộng tác viên

TS

Sinh thái thực vật

0437565900

0903233871

dohuuthu@iebr.ac.vn