TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH

 

Chc năng và nhim v:
             Xây dng b sưu tp sng v các loài đng thc vt nhit đi Vit Nam.

Nghiên cu gii pháp bo tn ngun gen quí hiếm, phc hi và phát trin nhng loài đng vt, thc vt đang có nguy cơ b tuyt chng.

Nghiên cu di thc nhp ni, gieo trng các loài thc vt, thun dưỡng các loài đng vt quí có giá tr kinh tế, khoa hc t các vùng sinh thái khác nhau trong nước và nước ngoài.

Phi hp vi đa phương, các cơ quan khoa hc t chc trin khai ng dng các kết qu nghiên cu khoa hc trong lĩnh vc sinh thái và tài nguyên sinh vt.

Trm đa dng sinh hc Mê Linh còn là nơi tham quan, hc tp cho hc sinh, sinh viên, nghiên cu sinh t các trường ph thông, cao đng, đi hc và các cơ s đào to trong và ngoài nước.

 

Hot đng chuyên môn:

Nghiên cu tăng cường và phát trin đa dng loài đng thc vt.

Xây dng b sưu tp sng đng vt và thc vt nhit đi.

Nghiên cu din thế và phc hi h sinh thái đã b suy thoái.

Hướng dn sinh viên, hc viên cao hc và nghiên cu sinh.

 

Hp tác nghiên cu:

Trm đã và đang Hp tác vi Vườn thc vt New York (Hoa Kỳ) v Ða dng, bo tn và hoá thc vt h thc vt Vit Nam (2006-2007).

 

Trưởng phòng: NCV. ThS. Đặng Huy Phương. ĐT: +84-4-37566801; +84-(0)904203388. Email: phuongiebr@yahoo.com   phuongiebr@gmail.com


Phó trưởng phòng: NCVC. TS. Nguyễn Thế Cường. ĐT: +84-4-37566801; +84-(0)978007313. Email: cuongntc1979@gmail.com   

 

Các cán b nghiên cu:

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

Trnh Xuân Thành

NCV

ThS

Sinh thái thc vt

02112218815

 0972390729

 

Trn Đi Thng

 NCV

ThS

 

02112218815

 

 

Trn Văn Tý

 

 

 

02112218815

 

 

Trn Thanh Minh

 

 

 

02112218815

 0979903415

 

Trnh Văn Sáu

 

 

 

02112218815

 01292511108

 

Nguyn Văn Môn

 

 

 

02112218815

 

 

Nguyn Đc Đông

 

 

 

02112218815