PHÒNG TÀI NGUYÊN THỰC VẬT

 

Chc năng và nhim v:

Điu tra, nghiên cu và đánh giá hin trng ngun tài nguyên thc vt Vit Nam.

Nghiên cu s phân b, đc đim sinh hc, tính đa dng và tr lượng ca mt s loài cây có giá tr khoa hc và giá tr kinh tế cao.

Nghiên cu s hình thành, biến đi và tích lu các hp cht có ích các loài thc vt.

Nghiên cu cơ s khoa hc, k thut nhân ging và gây trng mt s loài thc vt mi có giá tr kinh tế - xã hi cao các vùng sinh thái khác nhau.

Đ xut gii pháp bo tn đi vi nhng loài quý hiếm.

 

Hot đng chuyên môn:

Điu tra, kho sát và đánh giá hin trng ngun tài nguyên thc vt Vit Nam. Nghiên cu cơ s khoa hc đ bo v, khai thác, phát trin và ng dng các loài thc vt có giá tr kinh tế cao như: cây cha tinh du (Mentha arvensis, M. piperita, Ocimum basilicum, O. gratissimum, Cymbopogon winterianus, C. martinii, Vetiveria zizanioides, Pogostemon cablin, Fokienia hodginsii, Litsea cubeba, Elsholtzia spp., v.v…); cây có du (Vernicia montana, V. fordii, Camellia oleifera, Cleidiocarpon cavaleriei, C. laurinum>); cây làm thuc (Stephania spp., Celastrus spp., Holarhena pubescens, etc ).

Tham gia đánh giá tác đng môi trường mt s nhà máy thu đin trong c nước.

Tham gia nghiên cu tính đa dng sinh hc và ngun tài nguyên thc vt mt s Vườn Quc gia và mt s Khu Bo tn thiên nhiên trong c nước.

Ðã công b hơn 200 bài báo khoa hc trên các tp chí khoa hc trong và ngoài nước.

Các nhà khoa hc ca phòng Tài nguyên thc vt đã xut bn mt s sách chuyên kho như: Tài nguyên thc vt có tinh du Vit Nam và Tài nguyên thc vt Vit Nam - Nhng cây cha các hp cht có hot tính sinh hc.

 

Hp tác nghiên cu:

Phòng đã hp tác vi các cơ quan trong nước và ngoài nước trong nghiên cu và đào to sau đi hc.


Trưởng phòng: NCVC. TS. Nguyễn Quang Hưng. ĐT: +84-24-38364624; +84-(0)8.88848386. Email: nqhungiebr@yahoo.com

Phó trưởng phòng: NCVC. TS. Chu Th Thu Hà. ĐT: +84-24-37913827; +84-(0)912513505. Email: cttha@iebr.vast.vn


Các cán b nghiên cu:

 

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

 

Trần Huy Thái

NCVCC

PGS.TS

Tài nguyên thc vt

(024)38364624

0989204423

thaiiebr@yahoo.com.vn

 

Nguyn Phương Hnh

NCVC

TS

Tài nguyên thc vt

(024)37913827

0989259751

hanhiebr@gmail.com

 

Nguyn Sinh Khang

NCVC

TS

Tài nguyên thc vt

(024)38364624

0972847690 /0977864796

nskhang@gmail.com /nskhang@iebr.vast.vn

 

Nguyn Th Hin

NCV

ThS

Tài nguyên thc vt

(024)38364624

0355950687

Nguyenhien333@yahoo.com

 

Hà Th Vân Anh

 NCV

ThS

Tài nguyên thc vt

(024)38364624

0988360228

havananh82@gmail.com

 

Nguyn Đc Thnh

NCV

CN

Tài nguyên thc vt

(024)37913827

0983692468

cistapra@gmail.com