THÔNG BÁO


 1. Thông tin về đợt tuyển dụng viên chức năm 2017
  Quy trình tuyển dụng
  Quy chế, kế hoạch thi tuyển
  Danh sách thí sinh dự thi

 2. Thông báo thi tuyển viên chức năm 2016 (Kích chuột để xem chi tiết)
  Kích chuột để tải mẫu đăng ký

 3. Thông báo về công tác bầu Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2017-2019:
  Để Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2014-2017 có thời gian họp tổng kết và các cán bộ nghiên cứu bố trí thời gian, Viện STTNSV thông báo hoãn cuộc họp cán bộ nghiên cứu bầu HĐKH nhiệm kỳ 2017-2019 (đã thông báo vào 14h00 ngày 7/3/2017). Cuộc họp dự kiến được chuyển sang một trong các ngày 10-14/3/2017.
  Cuộc họp tổng kết HĐKH nhiệm kỳ 2014-2017 sẽ được tổ chức vào lúc 14h00 ngày 7/3/2017. Vậy đề nghị các thành viên HĐKH nhiệm kỳ 2014-2017 bố trí thời gian tham dự đầy đủ.

 4. Kết quả thi tuyển viên chức năm 2016 (Kích chuột để xem chi tiết)

 5. Hướng dẫn ôn tập kỳ thi tuyển viên chức 2016 của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Kích chuột để xem chi tiết)

 6. Thông tin về đợt tuyển dụng viên chức năm 2016
  Quy trình tuyển dụng
  Quy chế thi tuyển
  Danh sách thí sinh dự thi

 7. Thông báo thực hiện công tác tổng kết năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (Kích chuột để xem chi tiết)

 8. Thông báo họp Hội đồng khoa học bầu bổ sung 1 thành viên và bầu lại ủy viên thư ký: 10h00 thứ 2 ngày 7 tháng 11 năm 2016 (ngay sau khi lấy phiếu tín nhiệm) Kích chuột để xem giấy mời

 9. Thông báo mời họp lấy phiếu tín nhiệm Phó trưởng phòng phụ trách phòng Quản lý tổng hợp đối với TS. Nguyễn Quảng Trường (9h00 thứ 2 ngày 7/11/2016) (Kích chuột để xem chi tiết)

 10. Mời họp Hội đồng khoa học (28/10/2016) bầu thành viên Hội đồng khoa học ngành nhiệm kỳ 2016-2018 ( Kích chuột để xem giấy mời)

 11. Công văn về một số hướng dẫn thanh quyết toán (Kích chuột để xem công văn)
  Kích chuột để xem chi tiết hướng dẫn và mẫu

 12. Thông báo thi tuyển viên chức năm 2016 (Kích chuột để xem chi tiết)
  Kích chuột để tải mẫu đăng ký

 13. Thông báo về việc tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ 7
  Kích chuột để xem chi tiết thông báo
  Kích chuột để tảI mẫu đăng ký

 14. Hội thảo giới thiệu và hướng dẫn tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 tại Hội trường tầng 10 (9:00 thứ tư, ngày 14/9/2016) Kích chuột để xem chi tiết

 15. Thông báo bán đấu giá tài sản: xe UAZ (kích chuột để xem chi tiết)

 16. Mã số đề tài cấp cơ sở mới năm 2016 (Kích chuột để xem chi tiết)

 17. Lịch trình bày đề cương đề tài cấp cơ sở mới mở năm 2016
  Ngày họp HĐKH góp ý đề cương: Thứ năm, ngày 31/03/2016.
  Kích chuột để xem chi tiết

 18. Kết quả đánh giá nghiệm thu đề tài/nhiệm vụ cấp cơ sở kết thúc năm 2015
  Kích chuột để xem chi tiết

 19. Chi tiết kế hoạch báo cáo nghiệm thu và báo cáo tiến độ đề tài/nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2015 Kích chuột để xem Phiên bản mới có một số thay đổi, cập nhật lúc 2h15 ngày 07/1/2016
  Lưu ý: Chủ nhiệm đề tài cần in và cung cấp minh chứng công bố cho phản biện
  Kích chuột để tải mẫu nhận xét

 20. Thông báo kế hoạch báo cáo nghiệm thu và báo cáo tiến độ đề tài cấp cơ sở năm 2015 Kích chuột để xem
  Mẫu báo cáo tổng kết năm 2015:
  Kích chuột để xem Mẫu báo cáo tổng kết đề tài cấp cơ sở
  Kích chuột để xem Mẫu báo cáo tổng kết đề tài cán bộ trẻ cấp cơ sở
  Kích chuột để xem Mẫu báo cáo tổng kết nhiệm vụ cấp cơ sở

 21. Ngày 20 tháng 10 năm 2015, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập
  Kích chuột để xem chi tiết chương trình


 22. Kích chuột để xem các thông báo cũ hơn

  Kích chuột để gửi thông báo