THÔNG BÁO


<% set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection") conn.Provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" conn.Open(Server.Mappath("../database/TB.mdb")) set rs = Server.CreateObject("ADODB.recordset") rs.Open "Select * from TB_Display ORDER BY STT DESC", conn %>
    <% do until rs.EOF %>
  1. <% Response.Write(rs.Fields("NoiDung")) %>

  2. <% rs.MoveNext loop rs.close conn.close %>
    Kích chuột để xem các thông báo cũ hơn

    Mẫu, hướng dẫn