THÔNG TIN VỀ ĐỀ TÀI


 1. Tên đề tài 1: "Điều tra, đánh giá hệ sinh thái rừng khộp và rừng lá rộng thường xanh ở Tây Nguyên và đề xuất giải pháp bảo tồn”.
 2. Mã số: TN3/T07
 3. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Xuân Cảnh
 4. Thư ký đề tài: PGS.TS. Nguyễn Văn Sinh
 5. Thời gian thực hiện: 2011-2014
 6. Sản phẩm tiêu biểu:
 7. - Công bố và đào tạo
  - Cơ sở dữ liệu Đa dạng sinh vật Tây Nguyên
 8. Một số hình ảnh nghiên cứu thực địa:
  - Sắp xếp mẫu khi nghỉ chân:
  Sắp xếp mẫu khi nghỉ chân

  - Ăn trưa:
  Ăn trưa

  - Bẫy côn trùng:
  Bẫy côn trùng  - Tách tuyến trùng:
  Tách tuyến trùng

  - Tách động vật đất:
  Tách động vật đất