Institute of Ecology and Biological Resources

TRANG CHỦ

CÔNG BỐ KHOA HỌC

TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ

CƠ SỞ DỮ LIỆU SINH VẬT

THƯ ĐIỆN TỬ

LIÊN HỆ

ENGLISH

PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP

 

v     QĐ số 252/QĐ-VHL ngày 01/03/2023: Ban hành Quy định về việc tổ chức đấu thầu các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (từ ngày 01/03/2023)

 

v     QĐ số 107/QĐ-VHL ngày 02/02/2023: Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

v     QĐ số 88/QĐ-VHL ngày 19/01/2023: Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

v     QĐ số 85/QĐ-VHL ngày 19/01/2023: Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - khen thưởng các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

v     QĐ số 84/QĐ-VHL ngày 19/01/2023: Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

v     QĐ số 83/QĐ-VHL ngày 19/01/2023: Quy chế Xét tặng Kỷ niệm chương của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

v     QĐ số 17/QĐ-VHL ngày 01/01/2023: Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

v     QĐ số 11/QĐ-VHL ngày 01/01/2023: Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

v     QĐ số 10/QĐ-VHL ngày 01/01/2023: Quy định phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

v     QĐ số 08/QĐ-VHL ngày 01/01/2023: Quy chế về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, biệt phái, luân chuyển thôi giữ chức, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý các cấp thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN

 

v     QĐ số 07/QĐ-VHL ngày 01/01/2023: Quy chế về công tác quy hoạch cán bộ đối với viên chức Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

v     QĐ số 06/QĐ-VHL ngày 01/01/2023: Quy chế Tổ chức và hoạt động của các Tạp chí khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

v     QĐ số 05/QĐ-VHL ngày 01/01/2023: Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học ngành

 

v     QĐ số 04/QĐ-VHL ngày 01/01/2023: Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học các tổ chức khoa học và công nghệ công lập và các đơn vị sự nghiệp công lập khác

 

v     QĐ số 02/QĐ-VHL ngày 01/01/2023: Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

 

v     QĐ số 01/QĐ-VHL ngày 01/01/2023: Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

v     Quyết định 2439/QĐ-VHL ngày 21/12/2021 của Chủ tịch Viện HLKHCNVN về Ban hành Quy định tạm thời quản lý Chương trình phát triển nhóm nghiên cứu xuất sắc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

v     Công văn 06/VHL-TCCB, ngày 05/01/2021 của Viện Hàn lâm KHCNVN Hướng dẫn tuyển dụng viên chức

 

v     Quyết định 522/QĐ-VHL ngày 31/3/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN Ban hành Quy định tạm thời quản lý Chương trình thu hút các nhà khoa học trẻ vào công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

v     Quyết định 2357/QĐ-VHL ngày 22/12/2020 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN Ban hành Quy chế về công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển đối với viên chức giữ chức vụ quản lý các cấp thuộc Viện HLKHCNVN

 

v     Quyết định 2356/QĐ-VHL ngày 22/12/2020 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN Ban hành Quy chế về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức giữ chức vụ quản lý các cấp thuộc Viện HLKHCNVN

 

v     Quyết định 2385/QĐ-VHL ngày 20/12/2019 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN Ban hành Quy định quản lý các đề tài thuộc các hướng khoa học và công nghệ ưu tiên, các đề tài KHCN độc lập dành cho cán bộ KH trẻ

 

v     Quyết định 2538/QĐ-VHL ngày 25/12/2019 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN Ban hành Quy định việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ điện tử hình thành từ quá trình xử lý công việc trong Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

v     Quyết định 2493/QĐ-VHL ngày 23/12/2019 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

 

v     Quyết định 2496/QĐ-VHL ngày 23/12/2019 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học ngành thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

v     Quyết định 2497/QĐ-VHL ngày 23/12/2019 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học các tổ chức khoa học và công nghệ công lập và các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Viện HLKHCNV

 

v     Quyết định 1799/QĐ-VHL ngày 23/10/2019 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN Ban hành Quy định về Quản lý các đề tài hợp tác với các Bộ, ngành và địa phương cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

 

v     Quyết định 1786/QĐ-VHL ngày 10/10/2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN Ban hành Quy định quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ Độc lập cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

v     Quyết định số 1346/QĐ-VHL ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

v     Quyết định số 2756/QĐ-VHL ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN Ban hành Quy định tạm thời quản lý Chương trình hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu viên cao cấp

 

v     Quyết định số 2230/QĐ-VHL ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN Ban hành Quy định xây dựng và quản lý Nhiệm vụ Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

v     QĐ số 929/QĐ-VHL ngày 06/06/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN Ban hành Quy định xử lý chậm tiến độ, không hoàn thành nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác tại Viện Hàn lâm KHCNVN

 

v     QĐ số 01/QĐ-VHL: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

v     QĐ số 02/QĐ-VHL: Quy chế làm việc của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN

 

v     QĐ số 03/QĐ-VHL: Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Viện Hàn lâm KH&CNVN

 

v     QĐ số 04/QĐ-VHL: Ban hành Quy chế về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức, viện chức lãnh đạo các cấp thuộc Viện Hàn lâm KH&CNVN

 

v     QĐ số 05/QĐ-VHL: Ban hành Tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo các cấp thuộc Viện Hàn lâm KH&CNVN

 

v     QĐ số 06/QĐ-VHL: Quy chế phối hợp giải quyết công việc giữa các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CNVN

 

v     QĐ số 07/QĐ-VHL: Quy chế Tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm KH&CNVN

 

v     QĐ số 08/QĐ-VHL: Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Hàn lâm KH&CNVN

 

v     QĐ số 09/QĐ-VHL:Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học ngành thuộc Viện Hàn lâm KH&CNVN

 

v     QĐ số 10/QĐ-VHL: Quy chế Thi đua khen thưởng của Viện Hàn lâm KH&CNVN

 

v     QĐ số 11/QĐ-VHL ngày 19/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Ban hành: Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp

 

v     QĐ số 12/QĐ-VHL ngày 19/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Ban hành: Quy chế xét khen thưởng đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài

 

v     QĐ số 13/QĐ-VHL ngày 19/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Ban hành: Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương

 

v     QĐ số 14/QĐ-VHL ngày 19/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Ban hành: Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin ch báo chí

 

v     QĐ số 15/QĐ-VHL ngày 19/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Ban hành: Quy chế tổ chức và hoạt động của các tạp chí khoa học của Viện Hàn lâm

 

v     QĐ số 16/QĐ-VHL: Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức Viện Hàn lâm KH&CNVN

 

v     QĐ số 17/QĐ-VHL: Quy định về hợp tác quốc tế của Viện Hàn lâm KH&CNVN

 

v     QĐ số 18/QĐ-VHL: Quy định chức năng và nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức - cán bộ

 

v     QĐ số 20/QĐ-VHL: Quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban Kế hoạch - Tài chính

 

v     QĐ số 21/QĐ-VHL: Quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ

 

v     QĐ số 22/QĐ-VHL: Quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban Hợp tác quốc tế

 

v     QĐ số 23/QĐ-VHL: Quy định chức năng và nhiện vụ của Ban Kiểm tra

 

v     QĐ số 28/QĐ-VHL: Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Viện Hàn lâm KH&CNVN

 

v     QĐ số 255/QĐ-VHL: Quy chế T`ổ chức và hoạt động đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên

 

v     QĐ 435: Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết công việc của các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

v     QĐ số 1496/QĐ-VHL: Ban hành Quy định quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được ủy quyền phê duyệt và nghiệm thu

Kích chuột xem phụ lục 1
Kích chuột xem phụ lục 2

 

v     QĐ số 1497/QD-VHL: Ban hành Quy định quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

v     QĐ số 1499/QĐ-VHL: Ban hành Quy định quản lý các đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dành cho cán bộ khoa học trẻ

Kích chuột xem phụ lục 1
Kích chuột xem phụ lục 2
Kích chuột xem phụ lục 3

IEBR

Scientific council

Department of Administration

Department of Zoological Museum

Department of Experimental Entomology

Department of Verterbrate Zoology

Department of Insect Systematics

Department of Parasitology

Department of Insect Ecology

Department of Soil Ecology

Department of Aquatic Ecology

Department of Plant Ecology

Department of Remote Sensing Ecology

Department of Plant Resources

Department of Botany

Department of Ethnobotany

Department of Nematology

Department of Molecular Systematics and Conservation Genetics

Melinh Station for Biodiversity


Since August 4, 2022

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ VIII
- THÔNG BÁO SỐ 1
Nghiên cứu xây dựng cơ sở ban đầu cho lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật tại Viện Khoa học quốc gia Lào
MỘT SỐ PHẦN MỀM

Phần mềm MM&SMM&S

Phần mềm BIOKEYSBIOKEYS

Phần mềm PlantsVNPlantsVN

Phần mềm F-Structure A&SF-Structure A&S

ĐỀ TÀI TN3/T07 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC - TÂY NGUYÊN 3

LINKS

HN Herbarium
HA NOI HERBARIUM
LEGATO Project
LEGATO PROJECT
Tạp chí sinh học
Impact of MAngrove exploitation of the Benthic ecosystem and assessment of Ecological quality objectives -Vietnam and Belgium cooperation
CLB Xem chim Việt Nam

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (8424) - 38360169;  Fax. (8424) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Lần truy cập:
1996920
Số người đang truy cập: 173