Thông báo về việc bảo vệ luận văn Cao học đợt tháng 12 năm 2016 - Lớp Cao học K18 (2014-2016)
  1. Các học viên đăng ký ngày bảo vệ cho bộ phận Đào tạo Sau đại học, trước ngày 15/11/2016.
  2. Thời hạn cuối nộp luận văn cao học: trước ngày 15/11/2016
  3. Đối với các học viên chưa hoàn thành chương trình học cũng như hồ sơ để bảo vệ luận văn vào tháng 12 yêu cầu phải có Đơn xin bảo lưu kết quả học tập và Đơn xin hoãn bảo vệ
  4. Thủ tục bảo vệ luận văn, xin vui lòng xem hướng dẫn tại đây
  5. Cách trình bày luận văn, xin vui lòng tham khảo Quy định Đạo tạo trình độ Thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên