SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
(Kích chuột để vào trang các đơn vị)
       
      Phòng Quản lý Tổng hợp
    Phòng Bảo tàng động vật
    Phòng Côn trùng học thực nghiệm
  Phòng Động vật học có xương sống
LÃNH ĐẠO VIỆN   Phòng Hệ thống học côn trùng
  Phòng Ký sinh trùng học
        Phòng Sinh thái côn trùng
  Phòng Sinh thái môi trường đất
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC   Phòng Sinh thái môi trường nước
  Phòng Sinh thái thực vật
    Phòng Sinh thái viễn thám
    Phòng Tài nguyên thực vật
    Phòng Thực vật
    Phòng Thực vật dân tộc học
    Phòng Tuyến trùng học
    Phòng Hệ thống học phân tử và Di truyền bảo tồn
    Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh