Institute of Ecology and Biological Resources

HOME

NEW SCIENTIFIC PUBLICATIONS

CONFERENCE PROCEEDINGS

DATABASES

E-MAIL

CONTACT

TIẾNG VIỆT

DANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ BAN THƯỜNG TRỰC
QĐ 1076-VHL_Kien toan HDKH 6.2021

DANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ BAN THƯỜNG TRỰC

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT

(Kèm theo Quyết định số 1601/QĐ-VHL ngày 23/9/2019
của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt
Nam về việc thành lập
Hội đồng khoa học Viện STTNSV
nhiệm kỳ 2019-2022,

Quyết định số 1727/QĐ-VHL ngày 11/10/2019 về việc bổ nhiệm Ban Thường trực
Hội đồng khoa học Viện STTNSV nhiệm kỳ 2019-2022)  

Quyết định số 1076/QĐ-VHL ngày 11/06/2021 về việc Kiện toàn Ban Thường trực
Hội đồng khoa học Viện STTNSV nhiệm kỳ 2019-2022.  

GS. TS. Nguyễn Quảng Trường:

 Chủ tịch HĐ

GS.TS. Trần Thế Bách:

 Phó chủ tịch HĐ

TS. Lê Hùng Anh:

 UV, Thư ký - Trưởng phòng

GS.TS. Trương Xuân Lam:

 Ủy viên - Phó viện trưởng, Trưởng phòng

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Liên:

 Ủy viên - Phó trưởng phòng

PGS.TS. Nguyễn Văn Sinh:

 Ủy viên - Viện trưởng, Trưởng phòng

PGS.TS. Trần Huy Thái:

 Ủy viên - Phòng Tài nguyên thực vật

PGS.TS. Vũ Đình Thống:

 Ủy viên - Trưởng phòng

TS. Nguyễn Đức Anh:

 Ủy viên - Trưởng phòng

TS. Nguyễn Thế Cường:

 Ủy viên - Phó trưởng phòng

PGS.TS. Phạm Ngọc Doanh:

 Ủy viên - Phòng Ký sinh trùng học

TS. Nguyễn Văn Hà:

 Ủy viên - Phó trưởng phòng

TS. Phạm Quỳnh Mai:

 Ủy viên - Trưởng phòng

TS. Phạm Thị Nhị:

 Ủy viên - Trưởng phòng

TS. Trịnh Quang Pháp:

 Ủy viên - Trưởng phòng

TS. Bùi Văn Thanh:

 Ủy viên - Trưởng phòng

Đầu trang

IEBR

Scientific council

Department of Administration

Department of Zoological Museum

Department of Experimental Entomology

Department of Verterbrate Zoology

Department of Insect Systematics

Department of Parasitology

Department of Insect Ecology

Department of Soil Ecology

Department of Aquatic Ecology

Department of Plant Ecology

Department of Remote Sensing Ecology

Department of Plant Resources

Department of Botany

Department of Ethnobotany

Department of Nematology

Department of Molecular Systematics and Conservation Genetics

Melinh Station for Biodiversity


Since August 4, 2022
SOME SOFTWARES

Phần mềm MM&SMM&S

Phần mềm BIOKEYSBIOKEYS

Phần mềm PlantsVNPlantsVN


The 8-th National Scientific Conference on Ecology and Biological Resources
Announcement - Registration template

Study to create the basis for the field of ecology and biological resources at the Laos Academy of Sciences - A scientific task in Lao ODA Project
Workshop: Sustainable Management of Environment and Natural Resources in Vietnam
Workshop Registration Guideline

7th Asian Meeting on Zoo and Wildlife Medicine/Conservation
First announcement
Second announcement
Third announcement


LINKS


PROJECT TN3/T07 IN THE NATIONAL SCIENTIFIC PROGRAM TAY NGUYEN 3
LEGATO Project
LEGATO PROJECT
Impact of MAngrove exploitation of the Benthic ecosystem and assessment of Ecological quality objectives -Vietnam and Belgium cooperation
CLB Xem chim Việt Nam

©2007 INSTITUTE OF ECOLOGY AND BIOLOGICAL RESOURCES
Address: 18 - Hoang Quoc Viet - Cau Giay - Ha Noi - Vietnam
Tel. (8424) - 38360169;  Fax. (8424) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website has been developed by Institute of Ecology and Biological Resources

Total page views:
1963137
Current visitors: 24