Institute of Ecology and Biological Resources

HOME

NEW SCIENTIFIC PUBLICATIONS

CONFERENCE PROCEEDINGS

E-MAIL

CONTACT

TIẾNG VIỆT

 

PlantsVNPlantsVN

Phần mềm này hiện không được tiếp tục hỗ trợ. Tất cả các tính năng của PlantsVN đều có trong phần mềm mới BIOKEYS. BIOKEYS được thiết kế sử dụng cho cả động vật và thực vật, ngoài khóa đa truy như trong PlantsVN, phần mềm BIOKEYS còn hỗ trợ cả khóa lưỡng phân. BIOKEYS đọc được tệp cơ sở dữ liệu của PlantsVN và chuyển đổi sang định dạng của BIOKEYS.

  • Phiên bản mới PlantsVN (New version of PlantsVN) (06/1/2016)

Tạo và sửa cơ sở dữ liệu thực vật và tệp khóa đa truy cho việc định loại thực vật ở các bậc phân loại khác nhau. Phân tích định lượng khóa đa truy. Có 6 khóa đa truy tích hợp sẵn: định ngành thực vật, định họ ngành Thông đất (Lycopodiophyta), định họ ngành Dương xỉ (Polypodiophyta), định họ ngành Thông (Hạt trần: Pinophyta - Gymnospermae), định họ ngành Mộc lan (Hạt kín: Magnoliophyta - Angiospermae), định họ ngành Mộc lan (Hạt kín) bằng tiếng Anh (Create and edit personal plant database and own polyclave key for plant identification at various taxonomic level. Quantitative analysis of polyclave keys. There are 6 polyclave keys integrated in the software (for Division identification, for family identification of Lycopodiophyta, Polypodiophyta, Pinophyta, Magnoliophyta in Vietnamese and for family identification of Magnoliophyta in English)
Phiên bản song ngữ Việt - Anh (Dual Vietnamese-English language version)

Kích chuột để tải về (Click to download)

  • DAAD Alumni Workshop (September 10, 2010)

- Prof. Dr. Erwin Bergmeier
- Dr.rer.nat. Heike Culmsee

    • Materials:

- PlantsVN Installation Package (download)
- Bộ cài đặt PlantsVN - Mới: định họ các ngành Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín (tải về)

  • Các bài viết liên quan (Related publications)

IEBR

Scientific council

Department of Administration

Department of Zoological Museum

Department of Experimental Entomology

Department of Verterbrate Zoology

Department of Insect Systematics

Department of Parasitology

Department of Insect Ecology

Department of Soil Ecology

Department of Aquatic Ecology

Department of Plant Ecology

Department of Remote Sensing Ecology

Department of Plant Resources

Department of Botany

Department of Ethnobotany

Department of Nematology

Department of Molecular Systematics and Conservation Genetics

Melinh Station for Biodiversity


The 8-th National Scientific Conference on Ecology and Biological Resources
Announcement - Registration template

Study to create the basis for the field of ecology and biological resources at the Laos Academy of Sciences - A scientific task in Lao ODA Project
Workshop: Sustainable Management of Environment and Natural Resources in Vietnam
Workshop Registration Guideline

7th Asian Meeting on Zoo and Wildlife Medicine/Conservation
First announcement
Second announcement
Third announcement


BIOKEYS
Software allows to create and to use polyclave (multiple access) keys and dichotomous (binary) keys, to create database and to illustrate search and classification results
MM&S-Software for modeling and simulation of dynamic systems
MM&S-Software for modeling and simulation of dynamic systems
PlantsVN
PlantsVN - An User-Friendly Software for Creating and Managing Personal Plant Database and for Plant Family Identification

LINKS


PROJECT TN3/T07 IN THE NATIONAL SCIENTIFIC PROGRAM TAY NGUYEN 3
LEGATO Project
LEGATO PROJECT
Impact of MAngrove exploitation of the Benthic ecosystem and assessment of Ecological quality objectives -Vietnam and Belgium cooperation
CLB Xem chim Việt Nam

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (844) - 38360169;  Fax. (844) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Lần truy cập:
788020
Số người đang truy cập: 6