THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU NĂM 2016Các cán bộ Viện STTNSV đã có nhiều công bố trong các tạp chí nước ngoài và các tạp chí có uy tín ở Việt Nam: 36 bài đăng trong các tạp chí thuộc danh sách SCI, 61 bài đăng trong các tạp chí thuộc danh sách SCI-Expanded, 51 bài đăng trong các tạp chí quốc tế không thuộc danh sách SCI nhưng có mã số ISSN hoặc ISBN, 37 bài đăng trong các tạp chí quốc gia do Viện KHCNVN xuất bản, 39 bài báo trên các tạp chí/tuyển tập hội nghị do nhà xuất bản trong nước xuất bản và có số lưu chiểu.

Một số chỉ tiêu thống kê điển hình về đơn vị năm 2016 (tính từ 1/12/2015-30/11/2016):

- Đề tài kết thúc năm 2016: 49 đề tài với tổng kinh phí được cấp 8.487 triệu đồng, trong đó có 7 đề tài NAFOSTED với tổng kinh phí được cấp 1.003 triệu đồng

- Đề tài tiếp tục thực hiện năm 2017: 33 đề tài với tổng kinh phí được cấp 13.271 triệu đồng, trong đó có 16 đề tài NAFOSTED với tổng kinh phí được cấp 5.366 triệu đồng

-Số giống/loài mới phát hiện cho khoa học: 1 giống, 71 loài, 1 phân loài

-Số loài ghi nhận bổ sung cho khu hệ động, thực vật của Việt Nam: 21 loàiKẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017

Kế hoạch khoa học công nghệ: Năm 2017 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật sẽ chủ trì thực hiện 1 đề tài và 1 dự án cấp nhà nước. Các cán bộ của Viện sẽ làm chủ nhiệm 16 đề tài NAFOSTED, 7 đề tài thuộc 7 hướng ưu tiên của Viện Hàn lâm KHCNVN và 2 đề tài hợp tác quốc tế cấp Viện Hàn lâm KHCNVN, 16 đề tài cấp cơ sở. Các đề tài đã được duyệt kinh phí cho năm 2017, lượng kinh phí tương đương năm 2016. Dự kiến năm 2017 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra và thu được những kết quả tốt.

Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị: Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đề xuất dự án tăng cường trang thiết bị, dự án phòng mẫu chuẩn, dự án xây dựng Trạm Mê Linh.

Kế hoạch HTQT, đào tạo, thông tin, xuất bản: Năm 2017 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật sẽ tuyển học viên cao học và nghiên cứu sinh trong khuôn khổ Học viện KHCN. Hợp tác quốc tế vẫn được tiếp tục duy trì và phát triển mở rộng. Năm 2017 dự án xuất bản Động vật chí và Thực vật chí Việt Nam sẽ được thực hiện. Công tác chuẩn bị cho Hội nghị toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 7 đang được xúc tiến.

Những điểm mới trong kế hoạch 2017: Viện sẽ tổ chức sơ kết vào tháng 6 và tổng kết vào tháng 12.