THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU NĂM 2019 


 

Các cán bộ Viện STTNSV đã có nhiều công bố trong các tạp chí nước ngoài và các tạp chí có uy tín ở Việt Nam: 49 bài đăng trong các tạp chí thuộc danh sách SCI, 74 bài đăng trong các tạp chí thuộc danh sách SCI-Expanded, 23 bài đăng trong các tạp chí quốc tế không thuộc danh sách SCI nhưng có mã số ISSN hoặc ISBN, 41 bài đăng trong các tạp chí quốc gia do Viện Hàn lâm KHCNVN xuất bản, 26 bài báo trên các tạp chí quốc gia khác, 18 báo cáo trong kỷ yếu hội nghị quốc gia.

Một số chỉ tiêu thống kê điển hình về đơn vị năm 2019 (tính từ 1/12/2018-30/11/2019):

- Nhiệm vụ KHCN kết thúc năm 2019: 61 nhiệm vụ với tổng kinh phí được cấp 7.707 triệu đồng, trong đó có 6 đề tài NAFOSTED với tổng kinh phí được cấp 546 triệu đồng

- Nhiệm vụ tiếp tục thực hiện năm 2020: 40 nhiệm vụ với tổng kinh phí được cấp 23.679,6 triệu đồng, trong đó có 1 đề tài thuộc Chương trình Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020 (kinh phí 3.801,8 triệu đồng), 21 đề tài NAFOSTED (kinh phí 4.762,8 triệu đồng)

-Số giống/loài mới phát hiện cho khoa học: đã mô tả 89 loài mới cho khoa họcKẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020

Kế hoạch khoa học công nghệ: Năm 2020 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ KHCN chuyển tiếp từ năm 2019 và các nhiệm vụ KHCN mới được phê duyệt, dự kiến tổng số kinh phí đề nghị cấp khoảng 30 tỉ đồng từ các nguồn khác nhau. Dự kiến năm 2020 các cán bộ Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật sẽ công bố khoảng 130 bài báo quốc tế, 30 bài báo trong nước, 3 cuốn sách.

Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị: Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật tiếp tục thực hiện các dự án sau: 1) Dự án tăng cường trang thiết bị giai đoạn 2019-2020 với kinh phí dự kiến đầu tư khoảng 5 tỷ đồng; 2) Dự án sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất tòa nhà A11 với kinh phí khoảng 12 tỉ đồng; 3) Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh với kinh phí khoảng 20 tỉ đồng.

Kế hoạch HTQT, đào tạo, thông tin, xuất bản: Về hợp tác quốc tế, Viện STTNSV sẽ duy trì và tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống, mở rộng chương trình hợp tác với các đối tác mới để tăng cường năng lực chuyên môn, tìm kiếm nguồn hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Quản lý tốt các chương trình hợp tác, đoàn vào và đoàn ra. Về đào tạo, Viện STTNSV tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Học viện KHCN trong công tác đào tạo sau đại học. Đổi mới phương pháp giảng dạy, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

Viện sẽ tổ chức sơ kết vào tháng 6 và tổng kết vào tháng 12.