THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU NĂM 2021 


 

Các cán bộ Viện STTNSV đã có nhiều công bố trong các tạp chí nước ngoài và các tạp chí có uy tín ở Việt Nam: 140 bài đăng trong các tạp chí thuộc danh sách SCI-Expanded, 1 bài báo thuộc danh mục VAST1, 26 bài đăng trong các tạp chí quốc tế không thuộc danh mục ISI nhưng có mã số ISSN hoặc ISBN, 11 bài báo thuộc danh mục VAST2, 27 bài báo trên các tạp chí quốc gia khác, 6 bài báo trong kỷ yếu hội thảo, 11 sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo. Đáng chú ý là cán bộ của Viện là tác giả của 2 bằng sáng chế trong nước và 2 bằng sáng chế quốc tế (Hàn Quốc).

Một số chỉ tiêu thống kê điển hình về đơn vị năm 2021 (tính từ 1/12/2020-30/11/2021):

- Các nhiệm vụ kết thúc năm 2021: 65 nhiệm vụ với tổng kinh phí được cấp là 31.317,5 triệu đồng, trong đó kinh phí cấp năm 2021 là 8.378,58 triệu đồng, bao gồm: 1 đề tài thuộc Chương trình Tây Nguyên, nghiệm thu xuất sắc; 15 đề tài NAFOSTED, kinh phí: 1.426,6 triệu đồng; 1 nhiệm vụ ủy quyền thực hiện tại Viện Hàn lâm, kinh phí: 600 triệu đồng; 1 đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm, kinh phí 800 triệu đồng; 2 đề tài theo các hướng ưu tiên của Viện Hàn lâm, kinh phí 600 triệu đồng; 1 đề tài độc lập trẻ, kinh phí 250 triệu đồng; 3 đề tài hợp tác quốc tế và 1 đề tài viện trợ phi chính phủ, kinh phí: 706 triệu đồng; 1 nhiệm vụ hoạt động đài trạm, kinh phí: 420 triệu đồng; 13 nhiệm vụ hỗ trợ nghiên cứu viên cao cấp, kinh phí 1.520 triệu đồng; 20 đề tài và nhiệm vụ cấp cơ sở, kinh phí 1.916 triệu đồng; 6 đề tài hỗ trợ cán bộ trẻ, kinh phí: 140 triệu đồng.

- Các nhiệm vụ KHCN chuyển tiếp thực hiện năm 2022: 30 nhiệm vụ với tổng kinh phí được cấp là 23.292,6 triệu đồng, trong đó kinh phí cấp năm 2021 là 14.761,7 triệu đồng, bao gồm: 1 đề tài độc lập cấp nhà nước (Chương trình 562), kinh phí 1.750 triệu đồng; 9 đề tài NAFOSTED, kinh phí 3.011,7 triệu đồng; 3 đề tài ủy quyền thực hiện tại Viện Hàn lâm, kinh phí 4.600 triệu đồng; 3 đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm, kinh phí 2.600 triệu đồng; 2 đề tài thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản, kinh phí 1.000 triệu đồng; 4 đề tài thuộc 7 hướng ưu tiên, kinh phí: 1.200 triệu đồng; 7 đề tài hợp tác quốc tế cấp Viện Hàn lâm và 1 dự án có nguồn tài trợ phi chính phủ, kinh phí: 600 triệu đồng.

- Các hợp đồng KHCN: Các hợp đồng kết thúc năm 2021: 2 hợp đồng không chịu thuế, kinh phí: 800 triệu đồng; 4 hợp đồng chịu thuế, kinh phí 4.630 triệu đồng. Các hợp đồng chuyển tiếp thực hiện năm 2022: 1 hợp đồng, kinh phí đã cấp năm 2021 là 361 triệu đồng.KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022

Kế hoạch khoa học công nghệ: Thực hiện đúng kế hoạch nghiên cứu, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ KHCN do Viện chủ trì, dự kiến tổng kinh phí đề nghị cấp khoảng 25 tỉ đồng từ các nguồn khác nhau. Đồng thời, xây dựng các đề xuất các nhiệm vụ KHCN mở mới trong năm 2022. Trong năm 2022, Viện STTNSV dự kiến công bố khoảng 140 bài báo quốc tế trong đó khoảng 130 bài báo ISI, 30 bài báo trong nước, khuyến khích các cán bộ nâng cao chất lượng công bố, đặc biệt là các tạp chí quốc tế uy tín, có chỉ số ảnh hưởng cao, từng bước nâng cao vai trò ứng dụng khoa học công nghệ từ các kết quả nghiên cứu thông qua việc đăng ký bằng sáng chế và giải pháp hữu ích.

Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị: Tiếp tục thực hiện các dự án sau: 1) Dự án sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất tòa nhà A11; 2) Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh; 3) Dự án tăng cường trang thiết bị chuyên dụng giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch HTQT, đào tạo, thông tin, xuất bản: Duy trì và tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống, mở rộng chương trình hợp tác với các đối tác mới để tăng cường năng lực chuyên môn, tìm nguồn hỗ trợ bổ sung cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Quản lý tốt các chương trình hợp tác, đoàn vào và đoàn ra. Viện STTNSV tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Học viện KHCN trong công tác đào tạo sau đại học. Đổi mới phương pháp giảng dạy, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

Viện sẽ tổ chức sơ kết vào tháng 6 và tổng kết vào tháng 12.