THÔNG BÁO


 1. Đề xuất nhiệm vụ KHCN với tỉnh Lào Cai
 2. Kích chuột để xem chi tiết

 3. Kế hoạch xét duyệt đề cương đề tài/nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2015
 4. Kích chuột để tải bản kế hoạch về
  Hội đồng khoa học sẽ họp xét duyệt đề cương đề tài nhiệm vụ cấp cơ sở vào 9h00 thứ năm, ngày 12/3/2015.
  Sau khi nhận được bản nhận xét góp ý (trong ngày thứ hai, 9/3/2015) các chủ nhiệm cần chỉnh sửa, chuẩn bị powerpoint trình bày trước Hội đồng không quá 8 phút. Bản đề cương phô tô 17 bản (không đóng quyển) và chuyển đến các thành viên Hội đồng ngay trước khi trình bày đề cương.

 5. Mẫu Đề cương đề tài cơ sở năm 2015
 6. Kích chuột để tải về

 7. Thông báo kế hoạch báo cáo nghiệm thu và báo cáo tiến độ đề tài cấp cơ sở năm 2014
 8. Mẫu báo cáo tổng kết năm 2014:
  Kích chuột để xem Mẫu báo cáo tổng kết đề tài cấp cơ sở
  Kích chuột để xem Mẫu báo cáo tổng kết đề tài cán bộ trẻ cấp cơ sở
  Kích chuột để xem Mẫu báo cáo tổng kết nhiệm vụ cấp cơ sở

 9. Kết quả nghiệm thu đề tài/nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2014 (kích chuột để xem chi tiết)
 10. Các chủ nhiệm đề tài cần khẩn trương chỉnh sửa theo góp ý của phản biện và Hội đồng khoa học, in đóng quyển 1 bản, lấy đầy đủ chữ ký, dấu và nộp về Trưởng phòng QLTH làm cơ sở ra quyết định nghiệm thu. Hạn nộp: đến hết ngày 30/1/2015

 11. Kế hoạch phản biện, báo cáo nghiệm thu và tiến độ đề tài/nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2014 của Viện STTNSV
 12. Các chủ nhiệm đề tài có sản phầm là bài báo cần in 1 bản và gửi đến phản biện để chấm điểm
  Kích chuột để xem chi tiết
  Kích chuột để tải mẫu nhận xét

 13. Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thông báo Kết quả thi tuyển Viên chức năm 2014
 14. Kích chuột để xem Thông báo Kết quả thi tuyển

 15. Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thông báo Kết luận của Thanh tra Bộ KH&CN về Đề tài “Điều tra, đánh giá các loài động vật, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng cần được ưu tiên bảo vệ nhằm tu chỉnh Sách đỏ Việt Nam”
 16. Kích chuột để xem Thông báo Kết luận

 17. Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thông báo Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 6.
 18. Thời hạn gửi bài từ tháng 3 đến ngày 30 tháng 5 năm 2015.
  Kích chuột để xem Thông báo số 1

 19. Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2014. Số lượng 04 nghiên cứu viên, 01 chuyên viên, 01 kế toán viên.
 20. Thời hạn nộp hồ sơ từ ngày 22/9/2014 đến hết ngày 26/9/2014 trong giờ hành chính.
  Kích chuột để xem đơn xin dự thi
  Kích chuột để xem thông báo

 21. Viện Hàn lâm KHCNVN sẽ tổ chức cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm nhân sự giữ chức Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật nhiệm kỳ 2014-2019 đối với PGS.TS. Nguyễn Văn Sinh và PGS.TS. Trần Huy Thái vào lúc 8h30 ngày 12/6/2014. Thành phần bỏ phiếu gồm các cán bộ trong biên chế của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.
 22. Các cán bộ thuộc thành phần tham dự vì lý do công tác không đến họp được đề nghị liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức cán bộ Viện Hàn lâm KHCNVN để được hướng dẫn thực hiện trách nhiệm của mình.
  Kích chuột để xem công văn

 23. Viện Hàn lâm KHCNVN sẽ tổ chức họp lấy ý kiến giới thiệu nhân sự giữ chức Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật vào ngày 16/4/2014
 24. Các đồng chí thuộc thành phần tham dự vì lý do công tác không đến họp được đề nghị liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức cán bộ Viện Hàn lâm KHCNVN để được hướng dẫn thực hiện trách nhiệm của mình.
  Kích chuột để xem công văn

 25. Thông báo của Thường trực Hội đồng khoa học
 26. Theo kết quả phiên họp Hội đồng khoa học trong các ngày 11-12/3/2014 Thường trực Hội đồng đề nghị các chủ nhiệm đề tài hoàn thiện đề cương theo góp ý của Phản biện và Hội đồng, bổ sung mã đề tài vào đề cương. Nếu đề cương có trích dẫn tài liệu tham khảo cần bổ sung mục ‘Tài liệu tham khảo’ vào cuối hồ sơ. Phần ký xác nhận cần thay ‘Thư ký Hội đồng khoa’ học bằng ‘Phản biện’. Các chủ nhiệm đề tài gửi tên đề tài đã sửa theo góp ý của Hội đồng khoa học về cho Thư ký Hội đồng.
  MỖI ĐỀ TÀI/NHIỆM VỤ CẦN IN 3 QUYỂN ĐỀ CƯƠNG DÀNH CHO: 1)CHỦ NHIỆM, 2)HĐKH, 3)TÀI VỤ.
  Kích chuột để tải tệp mã đề tài/nhiệm vụ cấp cơ sở
  Kích chuột để tải mẫu đề cương đề tài cấp cơ sở phòng
  Kích chuột để tải mẫu đề cương đề tài cấp cơ sở trẻ
  Kích chuột để xem kinh phí các đề tài cấp cơ sở (đề tài phòng)

 27. Thông báo bổ sung lý lịch cán bộ công chức, viên chức
 28. Kích chuột để tải mẫu về
  Hạn nộp: trước ngày 10/03/2014

 29. Để hoàn thiện hồ sơ trình Viện trưởng ra quyết định nghiệm thu các đề tài/nhiệm vụ cấp cơ sở, các chủ nhiệm đề tài/nhiệm vụ cần khẩn trương chỉnh sửa báo cáo theo góp ý của Hội đồng khoa học, trình bày đúng theo mẫu quy định và in đóng bìa cứng (không dùng bìa ni lông), lấy đầy đủ chữ ký và dấu, nộp 1 quyển cho Trưởng phòng QLTH.
 30. Kích chuột để tải về: Mẫu báo cáo tổng kết đề tài cấp cơ sở; Mẫu báo cáo tổng kết đề tài cán bộ trẻ cấp cơ sở; Mẫu báo cáo tổng kết nhiệm vụ cấp cơ sở.
  Hạn cuối cùng: 28/02/2014.

 31. Kết quả đánh giá nghiệm thu đề tài/nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2013
 32. Kích chuột để xem chi tiết

 33. Những đề tài nghiệm thu đến nay chưa nộp báo cáo cần nộp ngay 1 quyển báo cáo kèm đề cương được phê duyệt tại văn phòng (cho chị Dung), hoặc liên hệ trực tiếp với phản biện để nộp (liên hệ với chị Dung để thống kê vào danh sách đã gửi phản biện). Các quyển báo cáo còn lại nộp cho Thư ký Hội đồng vào thứ hai (23/12/2013)

 34. Thường trực Hội đồng khoa học đã thông qua kế hoạch phân công phản biện và lịch báo cáo nghiệm thu/báo cáo tiến độ. Đề nghị các thành viên Hội đồng khoa học đến gặp thư ký Hội đồng để nhận hồ sơ đề tài được phân công phản biện
 35. Kích chuột để xem chi tiết

 36. Kết quả cuộc họp Hội đồng thi đua khen thưởng năm 2013 của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
 37. Kích chuột để tải về

 38. Thông báo thủ tục mua tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 5 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

 39. Quyết định về việc bổ nhiệm trưởng phòng QLTH- Viện STTNSV

 40. Quyết định về việc kỷ luật buộc thôi việc ông Đoàn Văn Kiên

 41. Dự thảo Phụ lục Quy chế thi đua khen thưởng Viện STTNSV

 42. Quy định quản lý đề tài khoa học trẻ và các biểu mẫu (ban hành theo Quyết định số 507/QĐ-KHCNVN ngày 27/04/2012 của Chủ tịch Viện)

 43. Các mẫu, hướng dẫn