NHỮNG VĂN BẢN CẦN QUAN TÂM

 

 

v     VĂN BẢN VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM


v     Luật số 07/2022/QH15: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2005

 

v     Quyết định 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 về Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050

 

v     Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 

v     NGHỊ ĐỊNH 84/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2021 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2019/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM VÀ THỰC THI CÔNG ƯỚC VỀ BUÔN BÁN QUỐC TẾ CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP

 

v     Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT ngày 11 tháng 5 năm 2020: NGHỊ ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH LOÀI VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ LOÀI THUỘC DANH MỤC LOÀI NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM ĐƯỢC ƯU TIÊN BẢO VỆ

 

v     Luật PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

 

v     Luật TIẾP CẬN THÔNG TIN

 

v     Thông tư số 15/2019/TT-BTNMT Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại

 

v     Nghị định 64/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định 160/2013/NĐ-CP về tiêu chí xác định loài về chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

 

v     Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

 

v     Nghị định 160/2013/NĐ-CP về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

 

v     Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng chính phủ quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

 

v     Luật Cạnh tranh 2018

 

v     Luật Quốc phòng 2018

 

v     Luật Tố cáo 2018

 

v     Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018

 

v     Luật Đo đạc và bản đồ 2018

 

v     Luật An ninh mạng 2018

 

v     Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

 

v     Nghị quyết 63/2018/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành

 

v     Nghị quyết 60/2018/QH14 về việc tiếp tục hoàn thiện, đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa DNNN được thông qua ngày 15/6/2018.

 

v     Nghị quyết 58/2018/QH14 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 do Quốc hội ban hành.

 

v     Nghị quyết 57/2018/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 do Quốc hội ban hành.

 

v     Nghị quyết 59/2018/QH14 về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.

 

v     Nghị quyết 61/2018/QH14 về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018” do Quốc hội ban hành.

 

v     Nghị quyết 62/2018/QH14 về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018” do Quốc hội ban hành.

 

v     Nghị quyết 64/2018/QH14 về kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành.

 

v     Nghị định 59/2017/NĐ-CP ban hành ngày 12/5/2017: VỀ QUẢN LÝ TIẾP CẬN NGUỒN GEN VÀ CHIA SẺ LỢI ÍCH TỪ VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN GEN. English: Decree No. 59/2017/ND-CP dated May 12, 2017, on management of access to genetic resources and benefit sharing arising from their utilization


v     Nghị định 82/2006/NĐ-CP về việc quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. English: Decree of Government No. 82/2006/ND-CP, on management of export, import, re-export, introduction from the sea, transit, breeding, rearing and artificial propagation of endangered species of precious and rare wild Fauna and Flora


v     Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.


v     Nghị định 80/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt
Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt

 

v     Thông tư 04/2016/TT-BNG hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao

 

v     Thông tư 03/2016/TT-BNG hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực do Bộ Ngoại giao ban hành

 

v     Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

 

v     Luật tố tụng dân sự: Luật số 92/2015/QH13 do Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015 tại kỳ họp thứ 10

 

v     Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

 

v     Luật phí và lệ phí: Luật số 97/2015/QH13 do Quốc hội khóa 13 ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2015

 

v     Luật trưng cầu ý dân: Luật số 96/2015/QH13 do Quốc hội khóa 13 ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2015

 

v     Bộ luật dân sự: Luật số 91/2015/QH13 do Quốc hội khóa 13 ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015

 

v     Luật kế toán: Luật số 88/2015/QH13 do Quốc hội khóa 13 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2015

 

v     Luật an toàn thông tin mạng: Luật số 86/2015/QH13 do Quốc hội khóa 13 ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2015

 

v     Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước

 

v     Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Kích chuột để tải tệp biểu mẫu

 

v     Thông tư 245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Kích chuột để tải tệp biểu mẫu

 

v     Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính Hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

 

v     Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

 

v     Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 02 năm 2015 hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 

v     Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ

 

v     Luật số 29/2013/QH13 của Quốc hội : Luật khoa học và công nghệ, ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2013

 

v     Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

 

v     Nghị định số 108/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/12/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

v     Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 02/10/2012 của Thủ tướng Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015

 

v     Thông tư số 13/2012/TT-BKHCN ngày 26/06/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2011/TT-BKHCN ngày 20/04/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư số 04/2011/TT-BKHCN ngày 20/04/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

 

v     Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

 

v     Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

 

v     Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 Quy định chi tiết một số điều của Luật tố cáo

 

v     Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 09 năm 2012 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 08 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

 

v     Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 09 năm 2012 Về cấp giấy phép xây dựng

 

v     Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 08 năm 2012 Hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

 

v     Quyết định số 1092/QĐ-TTg ngày 16 tháng 08 năm 2012 Phê duyệt khung ma trận chính sách năm 2012 thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC)

 

v     Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 05 năm 2012 Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

 

v     Quyết định về chế độ công tác phí theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính

 

v     Thông tư số 97/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính

 

v     Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ Về chế độ phụ cấp công vụ

 

v     Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ Về lệ phí trước bạ

 

v     Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 05 năm 2011 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

 

v     Nghị định số 35/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 05 năm 2011 của Chính phủ Về biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

 

v     Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 05 năm 2011 của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

 

v     Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

 

v     Quyết định số 24/2011/QĐ-TTG ngày 15/04/2011 của Thủ tướng Chính phủ Về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường

 

v     Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
Tệp thứ nhất
Tệp thứ hai

 

v     Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài chính Sửa đổi Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính

 

v     Nghị định 21/2011/NĐ-CP ngày 29/03/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

 

v     Nghị định 11/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ

 

v     Thông tư số 19 /2011/TT- BTC ngày 14-02-2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước

 

v     Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

 

v     Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19-01-2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

 

v     Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện

 

v     Thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước

 

v     Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 1 năm 2011 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước

 

v     Quyết định số 4/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 1 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

v     Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

 

v     Thông tư liên tịch 211/2010/TTLT-BTC-BKHCN ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ tài chính áp dụng đối với Phòng thí nghiệm trọng điểm

 

v     Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước

 

v     Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ Về bảo trì công trình xây dựng

 

v     Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ HƯỚNG DẪN MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ DỰ THI TUYỂN VÀ PHÍ DỰ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

 

v     Thông tư số 38/2010/TT-BCA ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công an về việc QUY ĐỊNH VIỆC THÔNG BÁO NGƯỜI CÓ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG

 

v     Thông tư số 18 /2010/TT-BXD ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Bộ Xây dựng về việc Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng

 

v     Thông tư 137/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Bộ Tài chính Quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản

 

v     Nghị định 96/2010/NĐ-CP ngày 20/09/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 

v     Nghị định 169/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an

 

v     Luật số 44/2009/QH12, ban hành ngày 04/12/2009, có hiệu lực từ ngày 01/7/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục số 38/2005/QH11
Luật giáo dục số 38/2005/QH11

 

v     Thông tư 04/2010/TT-BKHCN ngày 21/06/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ

 

v     Nghị định 65/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học
Luật Đa dạng sinh học

 

v     Nghị định 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

 

v     Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BNV-BTC của BỘ NỘI VỤ – BỘ TÀI CHÍNH ngày 26 tháng 4 năm 2010 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp

 

v     Quyết định số 613/QĐ-TTG ngày 06/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động

 

v     Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

 

v     Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính
Quyết định của Bộ tài chính về đính chính văn bản trên

 

v     Nghị định số 35/2010/NĐ-CP ngày 06/04/2010 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

 

v     Quyết định số 388/QĐ-TTg ngày 25/03/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc tổ chức "Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long"

 

v     Quyết định số 01/2010/QĐ-KTNN ngày 25/01/2010 của Kiểm toán nhà nước quy định về quy trình kiểm toán nhà nước.

 

v     Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

 

v     Công văn số 451/TCT-TNCN của Tổng cục thuế về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009.

 

v     Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

 

v     Thông tư số 04/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

 

v     Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp.

 

v     Thông tư số 03/2010/TT-BKH ngày 27/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp.

 

v     Nghị định 9/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư

 

v     Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ Về công tác văn thư

 

v     Nghị định 71/2000/NĐ-CP ngày 23/11/2000 của Chính phủ Quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu

 

v     Công văn của Viện KHCNVN hướng dẫn thực hiện Nghị định 71/2000/NĐ-CP ngày 23/11/2000 của Chính phủ Quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu

 

v      Thông tư 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của BỘ TÀI CHÍNH Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị địnhsố 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

 

v      Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

v      Nghị định 49/2009/NĐ-CP ngày 21/5/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ

 

v      Nghị định 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CPngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu

 

v      Nghị định 28/2008/NĐ-CP ngày 20/3/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

 

v      Quyết định 37/2009/QĐ-TTg ngày 06/03/2009 của Thủ tướng Phê duyệt phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ thư cơ bản (thư thường) trong nước đến 20 gram

 

v      Nghị định 21/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng

 

v      Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

 

v      Quyết định 21/2009/QĐ-TTG ngày 12/02/2008 của Thủ tướng về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010-2012 theo cơ chế thị trường

 

v      Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/03/2006 của Thủ tướng Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm