Nguyễn Văn Sinh

Address Nhà A11, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, số 18, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Email vansinh.nguyen MMM iebr.vast.vn
Languages Anh, Nga, Đức
Position High-level researcher
Department Zoology

Skills

Lập trình Delphi

Certificates

- Tiến sĩ tại Liên bang Nga;
- Tiến sĩ tại Cộng hòa Đức

Working


từ tháng 6/1991 – nay làm việc tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Education and Training

1986 tốt nghiệp ĐH tại Belarus (Liên Xô), 1990 tốt nghiệp TS (PTS) tại Belarus (Liên Xô), 2000 tốt nghiệp TS tại CHLB Đức

Projects

Chủ nhiệm: 
2018-2020: 
Nghiên cứu, xây dựng cơ sở khoa học cho mô hình quản lý tổng hợp hệ sinh thái núi nam Trường Sơn nhằm bảo tồn và khai thác bền vững. Mã số: TN18/T07. Chương trình Tây Nguyên 2016-2020.
2019-2020: Điều tra đa dạng sinh học, đánh giá tiềm năng hoạt chất sinh học của ngành Rêu tản (Marchantiophyta) và ngành Rêu sừng (Anthocerotophyta) ở các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam. Mã số: UQĐTCB.05/19-20. Viện Hàn lâm KHCNVN,
Sự nghiệp điều tra cơ bản.
2020-2021: Sự khác biệt tiến hóa của các loài rêu tản ưa ẩm và chịu hạn ở Bắc Đông Dương: chi Calypogeia và các chi phụ của Frullania (F. subg. Thyopsiella và F. subg. Meteoriopsis). Mã số: QTRU01.10/20-21. Viện Hàn lâm KHCNVN.
2021-2023: Điều tra, đánh giá, đề xuất quy định, quy trình kỹ thuật bảo tồn và xây dựng mô hình bảo tồn, phát triển 02 loài Lan nguy cấp, quý, hiếm, có giá trị cao, được ưu tiên bảo vệ: Lan hài chai (Paphiopedilum callosum (Rchb.f.) Stein) và Lan hài đài cuốn (Paphiopedilum appletonianum (Gower) Rolfe) ở Việt Nam. Mã số: UQSNMT.01/21-23. Viện Hàn lâm KHCNVN,
Sự nghiệp môi trường
2021-2023: Nghiên cứu thành phần loài và bước đầu khảo sát thành phần hóa học của Rêu tản (Marchantiophyta) và Rêu sừng (Anthocerotophyta) ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. Mã số: KHCBTĐ.02/21-23. Viện Hàn lâm KHCNVN,
Chương trình 562
 

Publications

  • Mironenko, A.J., Nguyễn Văn Sinh (1987): Ảnh hưởng của kỹ thuật canh tác tới sản lượng rừng thông. Tạp chí liên bộ: Lâm học và lâm nghiệp, số 22, tr. 42-45. (ISSN 0132-8743). (Tiếng Nga).

Workshop presentations

space of wildlife through reforestation in Thai Nguyen province: a spatial analysis. Proceedings of IUFRO International Workshop on Landscape Ecology 2004. October 25-28, 2004, Tsukuba, Ibaraki, Japan (ISBN 4-902606-01-1). pp. 43-46.

Blog

http://www.nvsinhiebr.xyz/
Document

72/2013/NĐ-CP

Decree No. 72/2013/ND-CP of the Government: Management, provision, and use of Internet services and online information

View hit: 61 | Download hit:27

80/2014/QĐ-TTg

Decision No. 80/2014/QD-TTg of the Prime Minister: Pilot regulations on hiring information technology services in state agencies

View hit: 58 | Download hit:0
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second